priligy janssen lasix and sodium balance lasix monitor which lab value sodium potassium kamagra oral jelly fiyat 2.19 generic priligy dapoxetine 60mg
Home เกี่ยวกับเรา รายงานกิจกรรมสมาคม รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2548

รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2548

AddThis Social Bookmark Button

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 6 ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2548-4 มีนาคม 2549 ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานโดยในปีนี้จะเน้นประเด็นการปฏิรูปสมาคม ส่วนการทำงานของฝ่ายงานด้านต่างๆ ยังคงใช้รูปของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆเช่นเดิม แต่มีการปรับกระบวนการทำงานให้เกิดระบบการจัดการแบบบูรณาการในทุกข่ายงานมากขึ้น และเนื่องจากคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ มีแนวคิดเรื่องการปฏิรูปสมาคมฯ จึงได้มีการตั้งคณะทำงานปฏิรูปสมาคมฯ ขึ้นมาอีก 1 ฝ่าย

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ แบ่งการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 2 แผนงาน ดังนี้

1.1 แผนงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯกับองค์กรต่างประเทศในระดับนานาชาติ

1.1.1 การประชุมใหญ่ของ IFEX สมาคมฯ ได้มอบหมายให้นายอนุชา เจริญโพธิ์ อนุกรรมการฝ่ายต่าง ประเทศ สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของ International Freedom of Expression Exchage –IFEX เมื่อวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2549 ณ เมืองบัลเซส ประเทศเบลเยี่ยม ในฐานะที่สมาคมนักข่าวฯเป็นสมาชิกก่อตั้งของ IFEX ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรด้านสื่อมวลชนที่ทำงานรณรงค์ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศแคนาดา ในประเด็น ACTING TOGETHER TO DEFEND FREE EXPRESSION

1.1.2. การสัมมนาเรื่อง Credit Facilities : Opportunities for Media Development สมาคมฯ ได้มอบหมาย ให้นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษา สมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Credit Facilities : Opportunities for Media Development ณ กรุงอัมสเตอร์ดรัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามคำเชิญของ Free Voice เมื่อวันที่ 8-9พฤศจิกายน 2548

1.1.3 การประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่15 ของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of Asian Journalists-CAJ) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2548 ณ กรุงเทพ ประเทศไทย เนื้อหาการประชุมเน้นเรื่อง “ข่าวเอเชียในมุมมองสื่อมวลชนอาเซียน” ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร CAJ ชุดใหม่ โดยนางผุสดี คีตวรนาฏ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน CAJ ส่วนเลขาธิการ CAJ ได้แก่นายบุตรดา ศรีเลิศชัย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและเลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2518 โดยมีนักหนังสือพิมพ์ที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งจาก 5 ประเทศ คือ ไทย, อินโดนีเซีย, สิงค์โปร์, มาเลเซียและฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมกันสร้างความเป็นธรรมในสังคมและสันติภาพในภูมิภาคนี้ภายใต้หลักการของปฏิญญาอาเซียน

1.2 แผนงานด้านความสัมพันธ์กับสมาคมนักข่าวต่างประเทศ

1.2.1.โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อไทย-กัมพูชา สมาคมฯ ตระหนักว่าจากเหตุการณ์ความไม่เข้าใจ กันระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนชาวกัมพูชา ซึ่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงบริเวณสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546 นั้น สื่อมวลชนมีส่วนอย่างมากต่อการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนกัมพูชาอีกครั้ง โดยการเชิญผู้แทนสื่อมวลชนกัมพูชาจำนวน 6 คนมาเยือนสื่อมวลชนไทย พร้อมทั้งจัดให้มีการสัมมนาร่วมกันในหัวข้อ Role of Media in Enhancing Thai-Cambodia Relation เมื่อ 16-22 สิงหาคม 2547 จากการสัมมนาดังกล่าว มีข้อเสนอสำคัญว่า สื่อมวลชนไทยและกัมพูชา ควรมีการไปมาหาสู่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างกันทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งพยายามหาหนทางที่จะพัฒนาความร่วมมือกันในด้านอื่นๆ เพื่อช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา พัฒนาไปสู่ความร่วมมือกันมากขึ้น ทั้งในระดับประชาชนและระดับรัฐบาล ในปีนี้ สมาคมฯ จึงได้ส่งผู้แทนสมาคมฯจำนวน 6 คน นำโดยนางผุสดี คีตวรนาฏ นายกสมาคมฯ ไปเยือนกัมพูชาเมื่อวันที่ 9-14 ตุลาคม 2548 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

1.2.2 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-จีน เป็นโครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2542 โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะสื่อมวลชนของแต่ละประเทศปีละ 1 คณะ ในปี 2549 คณะสื่อมวลชนไทยจำนวน 9 คน นำโดยนางผุสดี คีตวรนาฏ นายก สมาคมฯ เป็นฝ่ายไปเยือนเมื่อวันที่ 3-12 มกราคม 2549 ณ เมืองฮาร์บิน, ปักกิ่งและแมนจูเรีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.2.3 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว นับเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดของประเทศไทย ที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ในปีนี้คณะสื่อมวลชนจากประเทศไทยนำโดยนางผุสดี คีตวรนาฏ นายก สมาคมฯ ได้ไปเยือนประเทศลาวและเมืองต่างๆ ทางตอนเหนือ เมื่อวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2549

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาบทบาทสมาคม ฯ ในสถานการณ์เร่งด่วน สมาคมฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาบทบาทของสมาคมฯ เมื่อเกิดสถานการณ์เร่งด่วนเฉพาะหน้า โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการออกแถลงการณ์และจดหมายเตือนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

2.1 แถลงการณ์ร่วมระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่ง ประเทศไทย เรื่องประณามการสังหารนักข่าวท้องถิ่น (นายพงษ์เกียรติ แซ่ตั้ง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หาดใหญ่โพสต์) เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2548

2.2 แถลงการณ์กรณีนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงกล่าวหานักข่าวเต้าข่าวและนั่งเทียนเขียนข่าว เมื่อ 27 เมษายน 2548

2.3 การจัดทำรายงานสถานการณ์สื่อมวลชนไทยในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ยุคแห่งการบั่นทอนความน่าเชื่อถือสื่อมวลชนไทย เมื่อ 3 พฤษภาคม 2548

2.4 แถลงการณ์ กรณีที่นายกรัฐมนตรีวิจารณ์การพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ เมื่อ 12 พฤษภาคม 2548

2.5 จดหมายเปิดผนึกกรณีรายการ “นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เรื่องแถลงการณ์สมาคมนักข่าวฯ” เมื่อ 14 พฤษภาคม 2548

2.6 ข่าวประณามการลอบยิงนายมานพ รัตนจรุงพร ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น เครือมติชน ประจำจังหวัดพังงา และประธานชมรมสื่อมวลชน จังหวัดพังงา เมื่อ 2 มิถุนายน 2548

2.7 จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนสื่อมวลชนกรณีถูกกล่าวหาว่าไม่รักชาติ เมื่อ 11 กรกฎาคม 2548

2.8 ข่าวความเห็นของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกรณีการออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อ 15 กรกฎาคม 48

2.9 แถลงการณ์ร่วมระหว่างสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่องคัดค้านพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อ 23 สิงหาคม 2548

2.10 แถลงการณ์ร่วมระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคม นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และกลุ่มพันธมิตรสื่อมวลชน กรณี บริษัท จี เอ็ม เอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทโพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อ 15 กันยายน 2548

2.11 แถลงการณ์ร่วมระหว่างสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยเรื่องผิดหวังกับการเลือกกสช.ของวุฒิสภา ยืนยันเดินหน้าตรวจสอบการทำงานของกสช.ต่อไป เมื่อ 28 กันยายน 2548

2.12 แถลงการณ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเรื่องประณามการสังหารนายสันติ ลำมณีนิลนักข่าวท้องถิ่นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์พัทยาโพสต์ และผู้สื่อข่าวพิเศษหนังสือพิมพ์ข่าวสด เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2549

2.13 แถลงการณ์ร่วมระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่องขอให้เร่งติดตามคนร้ายที่ลงมือขว้างระเบิดสำนักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการมาลงโทษโดยเร็ว เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2548

2.14 แถลงการณ์ร่วมระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยกรณีผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ประกาศนำนายทหารบุกสำนักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2548

2.15แถลงการณ์ร่วมระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยกรณีการคุกคามและปิดกั้นการถ่ายทอดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรทางเคเบิลทีวี เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2548

2.16 แถลงการณ์ร่วมระหว่างสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยกรณี คัดค้านการแก้กฎหมาย พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ โอนอำนาจ กสช. ให้ กทช.และเรียกร้องกรรมการสรรหาลาออก แสดงความรับผิดชอบกรณี กสช. เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2548

2.17 แถลงการณ์ร่วมระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.)และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กรณี คัดค้านการแปรสภาพกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อ 23 ธันวาคม 2548

2.18แถลงการณ์ร่วมระหว่างสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่องการใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาชาติ เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2548

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ได้แบ่งการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 3 แผนงาน คือ

3.1. แผนงานด้านการอบรม ต่าง ๆ ในปีนี้มีการจัดอบรมเพื่อการเพิ่มพูนทักษะจำนวน 4 ครั้ง

3.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 8 เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยมีนักศึกษาที่เรียนด้านวิชาการหนังสือพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2548 ณ วังยางริเวอร์พาร์ครีสอร์ท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ทรู คอปอร์เรชั่น จำกัด มหาชน

3.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวใหม่ สมาคมฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวใหม่ขึ้นเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการทำข่าวของสื่อมวลชน โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยคือส่วนที่เป็นการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และในส่วนของการปฏิบัติจริง ซึ่งการปฏิบัติจริงนั้นได้ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบ ทั้งเทคนิคการลงพื้นที่ทำงานจริง การแบ่งกลุ่มระดมสมอง การใช้กิจกรรมกลุ่ม บทบาทสมมติ การสัมภาษณ์ เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นการมีส่วนร่วม ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการอบรม เมื่อ 15-17 กรกฎาคม 2548 ณ จุลดิสเขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มีนักข่าวรุ่นใหม่เข้าร่วมการอบรม 29 คน

3.1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สมาคมฯได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับไปการจัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยในปีนี้ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจำนวน 2 ครั้ง คือการสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคกลาง-ภาคตะวันออก (3-5 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และการสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ (25-27 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี) เรื่อง “การทำข่าวในสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งในส่วนของภาคใต้ได้เปิดโอกาสให้นักข่าวจากภูมิภาคอื่นๆ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาด้วย สนับสนุนงบประมาณโดยมูลนฺฟรีดริค เอแบร์ท

3.2 แผนงานด้านวิชาการสาธารณะ

3.2.1 โครงการพัฒนาแนวทางการนำเสนอข่าวประเด็นผู้หญิง สมาคมฯ ร่วมกับมูลนิธิสร้างความ เข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) จัดทำเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่พบในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ผู้หญิง ภายใต้กรอบคิดเรื่องเพศและสิทธิมนุษยชน พัฒนาแนวทางการนำเสนอข่าวประเด็นผู้หญิงที่ละเอียดอ่อนต่อมิติเพศและสิทธิมนุษยชนและผลิตคู่มือการนำเสนอข่าวประเด็นผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศและสิทธิมนุษยชน โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาแนวทางการเสนอข่าวประเด็นผู้หญิงทำหน้าที่ในการพิจารณารูปแบบและคำศัพท์วาทกรรมเรื่องเพศในหนังสือ พิมพ์, ความรุนแรงต่อผู้หญิง,การเสนอข่าว “ข่มขืน”,“ความรุนแรงในครอบครัว”, “การให้บริการทางเพศ”,“การทำแท้ง”,“ร่างกายผู้หญิง ความงาม” ,"คนรักเพศเดียวกันและการเลือกปฎิบัติ" และจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ต่อพาดหัวข่าวประเด็นผู้หญิง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งมีการแถลงผลภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2549

3.2.2 โครงการร่วมรำลึก 100 ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ 2548 : อุดมการณ์ไม่มีวันตาย เนื่องจากปี 2548 เป็นปีที่ครบรอบ 100 ปี ท่านกุหลาบ สายประดิษฐ์ “ศรีบูรพา” สมาคมฯ จึงได้ร่วมกับโครงการรำลึก 100 ปี ศรีบูรพาจัดทำโครงการขึ้นเพื่อรำลึกและเชิดชู “กุหลาบ สายประดิษฐ์” ในฐานะนักหนังสือพิมพ์ และเพื่อถ่ายทอดอุดมการณ์นักหนังสือพิมพ์สู่คนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมเสวนทางวิชาการเรื่อง ดู“ศรีบูรพา” ด้วยแว่นขาว และเรื่อง “แลไปข้างหน้า (ภาคปัจจุบัน) อุดมการณ์นักข่าวหายไปไหน” เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2548 รวมทั้งได้มีการจัดพิมพ์หนังสือเล่มเล็กชื่อ “สัมผัส “ศรีบูรพา” เพื่อเผยแพร่อุดมการณ์นักหนังสือพิมพ์สู่คนรุ่นใหม่ แบบ “ศรีบูรพาสอนน้อง” โดยในส่วนของการจัดพิมพ์หนังสือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด(มหาชน)

3.2.3 โครงการเวทีนโยบายสาธารณะสื่อมวลชนกับยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ สมาคมฯ จัดทำโครงการเวทีนโยบายสาธารณะฯขึ้นเพื่อให้องค์กรสื่อมวลชนทุกประเภท ทั้งประเภทสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ทั้งของรัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์ ส่งเสริมความเป็นเอกภาพในยุทธศาสตร์ของภาครัฐ และกระบวนการทางสังคม โดยได้มีการเวทีดังกล่าวไป 1 ครั้งในหัวข้อเรื่อง สื่อสันติภาพ : บทสนทนาอุษาคเนย์ เมื่อ 15 ธันวาคม 2548 โดยได้เชิญสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์การรายงานข่าวความรุนแรงจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย และศรีลังกา มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

3.3 แผนงานราชดำเนินเสวนา ได้มีการจัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนาต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 จากเดิมที่เรียกชื่อ กิจกรรมว่า “เสาร์เสวนา” เนื่องจากหลายครั้งที่การจัดกิจกรรมมิได้เป็นการจัดในวันเสาร์ แต่เป็นวันอื่นๆ ตามความจำเป็นของเนื้อหาและความสะดวกของผู้ร่วมรายการ จึงนำชื่อถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นถนนแห่งการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพอีกทั้งยังเป็นถนนที่ตั้งของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ด้วย มาใช้เรียกกิจกรรมนี้ว่า “ราชดำเนินเสวนา” โดยในปีนี้ยังคงเน้นเนื้อหา ที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของนักข่าว รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ประเด็นปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเดิม โดยได้จัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนาไปจำนวน 32 ครั้ง

3.3 แผนงานจัดรายการวิทยุช่วยกันคิดทิศทางข่าว สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับสำนักข่าวไทยและบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) จัดรายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM 100.5 Mhz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-16.00 น. โดยแนวคิดหลักที่วางกันไว้อย่างสม่ำเสมอคือการจัดเวลาสำหรับการประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแวดวงสื่อ เรื่องราวกิจกรรมของสมาคมฯกับสาธารณะ และการประมวลสถานการณ์และชี้แนวโน้มอนาคต โดยมีนักจัดรายการที่เป็นกรรมการ อนุกรรมการ สมาคมฯ รวมทั้งนักข่าวที่อยู่ในสนามข่าว และได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาในการออกอากาศจากเดิมเป็นทุกวันอาทิตย์เวลา 10.00-11.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ แบ่งการทำกิจกรรมออกเป็นด้านต่าง ๆ 3 แผนงาน คือ

4.1 แผนงานด้านกฎหมาย สมาคมฯ จัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ดังนี้

4.1.1 โครงการศึกษาวิจัยกลไกตามมาตรา 41 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิจัยกลไกตาม มาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 โดยจะมีการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาตราดังกล่าวจาก 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและเยอรมัน และจะมีการจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การจัดทำกลไกที่สอดคล้องกับมาตรา 41 ต่อไป ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอจากนักวิชาชีพและนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์

4.2 แผนงานด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ สมาคมฯ มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ดังนี้

4.2.1 โครงการสัมมนาเนื่องในวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) สมาคมฯ ร่วมกับ SEAPA และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาเนื่องในวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เมื่อ 3 พฤษภาคม 2548 โดยในปีนี้เน้นเนื้อหาเรื่อง “ปฏิรูปสื่ออย่างไร ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด: จากรัฐธรรมนูญสู่ความเป็นจริง” มีการประชุมระดมความคิดเห็น

4.2.2 โครงการจัดทำ Alert สมาคมฯ จัดทำโครงการ Alert ขึ้นเพื่อเผยแพร่ปัญหาด้านสิทธิเสรีภาพสื่อในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก South East Asian Press Aliance

4.2.3 โครงการศึกษาสภาพปัญหาในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี สมาคม ฯร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดทำโครงการศึกษาสภาพปัญหาในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและรอบด้านแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในระดับบริหาร ซึ่งจะนำไปสู่การนำเสนอข่าวสารสถานการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกต้องแม่นยำ และเกิดความสมานฉันท์ระหว่างประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยมีการนำบรรณาธิการทั้งหนังสือพิมพ์,วิทยุและโทรทัศน์ ร่วมศึกษาปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี,จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส) เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2548 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

4.2.4 การให้ความช่วยเหลือนักข่าวท้องถิ่น จากกรณีที่นายมานพ รัตนจรุงพร นักข่าวท้องถิ่นเครือหนังสือพิมพ์มติชนที่ได้รับบาดเจ็บถูกลอบยิงซึ่งเป็นผลมาจากการทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชน สมาคมฯได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการนำกระเช้าดอกไม้และมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับนายมานพ รัตนจรุงพร เมื่อ 14 มิถุนายน 2548

4.3 โครงการรณรงค์เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อ “ต้านฮุบสื่อ” จากกรณีที่ บริษัท จี เอ็ม เอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทโพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) สมาคมฯพิจารณาเห็นเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสาธารณะและการกำหนดนโยบายการเสนอข่าวสารของสื่อในบริษัททั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ระดับชาติถึง 5 ฉบับ นับเป็นเรื่องที่อันตรายยิ่ง จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเคลื่อนไหวกรณีแกรมมี่ฮุบสื่อ โดยมี 3 พันธะกิจสำคัญคือ 1.รักษาความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ (editorial independence), 2. คัดค้านการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ (freedom of expression)และ 3. ป้องกันการเป็นเจ้าของกิจการข้ามสื่อ (cross media ownership) ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดประชุมบรรณาธิการ,การเสวนา, การออกแถลงการณ์, การจัดพิมพ์หนังสือ “ต้านฮุบสือ่” และการผลิตเสื้อยืดรณรงค์

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ แบ่งการทำกิจกรรมออกเป็นด้านต่าง ๆ 3 ด้าน คือ

5.1 แผนงานด้านสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมด้านสมาชิกสัมพันธ์มาก เนื่อง จากต้องการเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสมาชิกทุกรุ่น ทุกวัย ในปีนี้จึงได้จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ดังนี้

5.1.1 โครงการค่ายกระจิบ กระจาบ พิราบน้อย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ จัดทำโครงการค่าย กระจิบ กระจาบ พิราบน้อย รุ่น 2 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุตร - หลานของสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลาย โดยแทรกทักษะทางด้านการอ่าน เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน ให้เห็นคุณค่าของหนังสือ เน้นการเรียนรู้และเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการกลุ่มอย่างสนุกสนาน โดยมีบุตรหลานนักข่าวจำนวน 40 คนเข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2548 ณ อาคารยูนิลีเวอร์ แฟมิลี่ เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์, เมืองจราจรจำลอง, อุทยานผีเสื้อและแมลง, พิพิธภัณฑ์เด็ก และ Underwater World Pattaya โดยการจัดทำโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย บริษัท รักลูก ดิสคัฟเวอรรี่ เลิร์นนิ่ง จำกัด

5.2 แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ ทำกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 กิจกรรม

5.2.1 จุลสารราชดำเนินราย 3 เดือน เป็นจุลสารราย 3 เดือน ที่ปีนี้มีการปรับปรุงเนื้อหา ให้มีความเป็นวิชาการมากขึ้น โดยจะเน้นการสรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานข่าว ให้มีหลักวิชาการที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึง และเข้าใจได้อย่างง่าย โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดทำจุลสารราชดำเนิน 5 ฉบับ เนื้อหาหลักเน้นเรื่องนักข่าวติดเกมส์,บทบาทสื่อในการตรวจสอบทุจริต,การทวงคืนเสรีภาพสื่อ,ปัญหาการฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทสื่อและการต่อสู้ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์

5.2.2 www.tja.or.th สมาคมฯ ได้พัฒนาสื่อเวบไซด์ www.tja.or.th โดยให้มีข้อมูลกิจกรรมของ สมาคมฯ ให้มีความทันสมัย และได้พยายามเพิ่มเติมเนื้อหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อสารมวลชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาจากการเสวนา-สัมนาต่างๆ ได้มีการสรุปลงในเวบของสมาคมฯอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน

5.3 แผนงานด้านสวัสดิการสมาชิก สมาคมฯ ยังคงมอบสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกตามระเบียบสวัสดิการสมาชิก 6 ประเภท ดังนี้

5.3.1 สวัสดิการคลอดบุตรคนแรก สมาคมฯ มอบสวัสดิการคลอดบุตรคนแรกเป็นเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท โดยในปีที่ผ่านมาได้มอบสวัสดิการคลอดบุตร จำนวน 7 ราย รวมเป็นเงิน 21,000 บาท

5.3.2 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร – ธิดาสมาชิก ในปีนี้สมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร – \ธิดาสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนครอบครัวละ 1 ทุน จำนวน 131 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 524,000 บาท โดยมีพิธีมอบทุนเมื่อ 23 เมษายน 2548

5.3.3สวัสดิการรักษาพยาบาล สมาคมฯ มอบสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับสมาชิกทั้งการรักษา พยาบาลแบบผู้ป่วยในและการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก โดยในปีนี้สมาคมฯ ได้มอบสวัสดิการผู้ป่วยในให้กับสมาชิกจำนวน 4 ราย รวมเป็นเงิน 17,016 บาทและสวัสดิการผู้ป่วยนอกจำนวน 5 ราย รวมเป็นเงิน 9,615 บาท

5.3.4 สวัสดิการมรณกรรม สมาคมมอบสวัสดิการมรณกรรมให้กับสมาชิกโดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ การจัดทำประกันชีวิต ซึ่งในปีนี้สมาคมฯ ได้จัดทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกจำนวน 649 คน รวมเป็นเงิน 371,943.04 บาท และยังมีสวัสดิการสวดอภิธรรมศพจำนวน 7 ราย รวมเป็นเงิน 17,500 บาท

5.3.5 สวัสดิการรักษาต้อกระจก สมาคมฯ ร่วมกับโรงพยาบาลจักษุรัตนินจัดทำโครงการรักษาต้อกระจกฟรีภายใต้ชื่อ “เพื่อดวงตาสดใส....จากใจรัตนิน” โดยจะให้การรักษาต้อกระจกฟรีแก่สมาชิกของสมาคมจำนวน 2 ดวงตาต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งในปีแรกนี้สมาคมฯ ได้ส่งนางสาวพรจิต แก้วไพรศรี สามัญสมาชิกสมาคม สังกัดกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจไปรับการรักษา 1 ดวงตา

5.3.6 สวัสดิการกองทุนเหยี่ยวปีกหัก เป็นกองทุนสำหรับให้ความช่วยเหลือนักข่าวอาวุโสโดยในปีนี้สมาคมฯ ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนไปจำนวน 200,000 บาท

6.คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้ และจัดกิจกรรมพิเศษในวาระต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม ดังนี้

6.1 การจัดงานวันนักข่าว 2549 Thai Press 50th Anniversary ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 รวมทั้งเนื่องในโอกาสวันที่ 5 มีนาคม 2549 ซึ่งเป็นวันนักข่าวและในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ มีดำริให้มีการจัดงาน วันนักข่าว 2549 Thai Press 50th Anniversary ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและประกาศเกียรติคุณแก่นักข่าวหนังสือพิมพ์ ที่ได้รับรางวัลจากผลการประกวดข่าวประเภทต่างๆ ประจำปี 2548 และเพื่อเป็นการหารายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีการแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 วัน คือวันที่ 4 มีนาคม 2549 เป็นการประชุมใหญ่และสังสรรค์ในมวลหมู่สมาชิกสมาคมฯที่อาคารสมาคม ส่วนวันที่ 5 มีนาคม 2549 เป็นการจัดงานในรูปแบบของงานกาล่าดินเนอร์ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบรางวัลข่าวประเภทต่างๆ พิธีประกาศการจัดตั้งสถาบันข่าว, การประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและนักข่าวที่เข้าร่วมงานกับศูนย์ข่าวอิศรา และการปาฐกถาเรื่อง “ธรรมาภิบาล 3 ประสาน ทางออกสังคมไทย”

7.คณะทำงานปฏิรูปสมาคมฯ จากมติคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ที่ได้แต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูปสมาคมฯเพื่อทำ หน้าที่ในการแสวงหาแนวทางการทำงานที่สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในภาวะที่การเติบโตของสมาคมฯ ซึ่งต้องแบกรับความคาดหวังของสังคม โดยมีเป้าหมายในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทบทวนโครงสร้างสมาคมฯ รวมทั้งการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้มีการประชุมหารือกับบุคคลฝ่ายต่างๆ ทั้งนักวิชาการด้านสื่อมวลชน นักวิชาชีพสื่อทั้งในส่วนที่เป็นอดีตนายกหรือกรรมการสมาคมฯ และนักข่าวในภาคสนาม ทั้งจากแหล่งข่าวในภาคธุรกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อสรุปแนวทางการปฏิรูปสมาคมฯ อันจะได้มีการนำไปปรับใช้ในการทำงานปีต่อไป

โดยในเบื้องต้น สมาคมฯ ได้ทดลองนำร่องการปฏิรูปสมาคมฯ ผ่านการทำงานของศูนย์ข่าวอิศรา “โครงการสื่อสันติภาพ : โต๊ะข่าวภาคใต้” ซึ่งเป็นทั้งเครื่องมือที่สำคัญและเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อทั้งทางโครงสร้าง แนวคิด การปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบแก่ประชาชนมากขึ้น อีกทั้งเป็นพื้นที่ในการผลักดันข่าวที่จะสร้างสมดุลสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านแนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสันติวิธี ที่จะต้องก้าวพ้นเรื่องของเชื้อชาติ ซึ่งมีทั้งการทำงานผ่านเวบไซต์ศูนย์ข่าวอิศรา (www’tjanews.org), โครงการทัวร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดทำคู่มือการรายงานข่าวความมั่นคงและการทอดผ้าป่าสมานฉันท์-งานบุญ 3 จังหวัดภาคใต้

จากกิจกรรมที่ได้รายงานมาข้างต้น สะท้อนถึงการทำงานที่หลากหลาย และครบถ้วนทุกแง่มุม ซึ่งนอกจากเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพทั้งด้านทักษะวิชาชีพและมาตรฐานทางจริยธรรมแล้ว ในส่วนของการส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่ส่งผ่านการทำหน้าที่ของสื่อยังคงเป็นภารกิจสำคัญของสมาคมฯ ดังคำกล่าวว่า “เสรีภาพสื่อ คือเสรีภาพประชาชน” และทั้งยังมีความพยายามในการเดินหน้าปฏิรูปสมาคมฯซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปสื่อและธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์และหลักการแห่งวิชาชีพต่อไป

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1719 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists