swidlevo lasix lasix for cats lasix surgery kerry solomon charleston sc online pharmacy cialis viagra cialis online cost
Home เกี่ยวกับเรา รายงานกิจกรรมสมาคม รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2542

รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2542

AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวปี 2542 พันธกิจการสร้าง “มืออาชีพ” ที่ยังไม่สิ้นสุด

ความแตกต่างของปี 2542 กับปีอื่น ๆ นอกจากจะเป็นปีสุดท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ 20 แล้ว ยังเป็นปีที่สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยมีกรรมการบริหารหน้าใหม่ เข้ามาทำหน้าที่แทนเพื่อนพ้องกรรมการชุดเก่ากว่าครึ่งคณะ อีกทั้งยังเป็นการก้าวเข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมครั้งแรกของ “กวี จงกิจถาวร” บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นที่เน้นนโยบายการส่งเสริมความเป็น “มืออาชีพ” ของนักข่าว ทั้งในแง่ของ “จริยธรรม” และ “ทักษะ” ในการทำงาน รวมไปถึงการสานต่อภารกิจรวมสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หลังการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารชุดใหม่เมื่อ 4 มีนาคม 2542 คณะกรรมการบริหารก็เริ่มงานทันที ด้วยการประชุมกำหนดนโยบายการทำงานร่วมกันซึ่งสามารถกลั่นกรองออกมาสั้น ๆ ดังนี้

 1. ส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าว
 2. เสริมสร้างทักษะการทำข่าวของนักข่าวทุกระดับ
 3. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างนักข่าวสายต่าง ๆ
 4. สนับสนุนการส่งเสริมเสรีภาพของสื่อมวลชนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ดังนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ พร้อมด้วยเพื่อนนักข่าวสายต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดขึ้นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จึงสามารถแยกแยะออกมาตามนโยบายแต่ละข้อดังต่อไปนี้

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าว

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยยังคงเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการดำเนินงานของ “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” เพื่อให้ภารกิจในการควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์เป็นไปอย่างจริงจัง ด้วยการส่งกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ไปร่วมสนับสนุนงานของสภาการหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องตลอดปี

จุลสาร “ราชดำเนิน” ราย 3 เดือน เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ได้มีการนำเสนอข่าวและบทความที่เน้นย้ำถึงการรักษาจริยธรรมของนักข่าว และการกำหนดความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับแหล่งข่าวมาโดยตลอดทุกฉบับ ขณะเดียวกันก็ได้มีการสอดแทรกประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมในกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคม เช่น ในการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตนักศึกษาด้านหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ ยังได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนปัญหาในการทำข่าวกับโฆษกรัฐบาลเพื่อหาทางออกร่วมกัน เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักข่าว – แหล่งข่าว ได้แก่ กิจกรรม “เสาร์เสวนา” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ โดยเริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2542 (ดูรายละเอียดการจัดรายการเสาร์เสวนาตลอดทั้งปีในตารางท้ายรายงานฉบับนี้) กิจกรรมเสาร์เสวนามีวัตถุประสงค์หลักในการเปิดโอกาสให้นักข่าวและแหล่งข่าวได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นอกเหนือไปจากการสัมภาษณ์เพื่อนำมาเสนอเป็นข่าวตามปกติ พร้อมกันนี้ นักข่าวที่มาร่วมในการเสวนาก็ยังมีข่าวกลับไปป้อนให้สำนักข่าว – สำนักพิมพ์ของตนอีกด้วย

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการทำข่าวของนักข่าวทุกระดับ

กิจกรรมด้านการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพสื่อมวลชน โดยส่วนการเสริมสร้างทักษะการทำข่าวของนักข่าวทุกระดับของสมาคมนักข่าวฯ ยังถือเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของสมาคมนักข่าวฯ โดยยังเน้นกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งนักข่าวประจำการในสื่อมวลชนกลาง อาจารย์ที่สอนวิชาการหนังสือพิมพ์ นักศึกษาวิชาวารสารศาสตร์ และนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีกด้วย ดังนั้น กิจกรรมการฝึกอบรม – สัมมนาในรอบปี 2541 จึงมีดังต่อไปนี้

 1. โครงการ “เสริมทักษะวิชาชีพหนังสือพิมพ์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2542 เป็นโครงการที่นำเสนอในการสัมมนาผู้สอนวิชาการหนังสือพิมพ์เรื่องการปฏิรูปสื่อมวลชนที่จัดโดยสมาคมนักข่าวฯ และสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เมื่อวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2541 โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่สอนวิชาการหนังสือพิมพ์ได้มีโอกาสสัมผัสกระบวนการผลิตข่าวในทุกขั้นตอน ซึ่งได้ความร่วมมือจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ในการรับอาจารย์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำข่าวและผลิตหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 17 คน จาก 17 สถาบันการศึกษา
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2542 ณ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากสภาสถาบันราชภัฏ ธนาคารเอเชีย มูลนิธิอิศรา อมันตกุล มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ มูลนิธิไทยรัฐ และบริษัทไทยน้ำทิพย์ โดยเป็นการอบรมที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน และเป็นการสนับสนุนโครงการประกวดข่าว “พิราบน้อย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพหนังสือพิมพ์แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาด้วยกัน มีนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาจากทั่วประเทศจำนวน 100 คน
 3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนวิชาการหนังสือพิมพ์” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2542 ณ วังยาง รีสอร์ต จ.สุพรรณบุรี เป็นอีกโครงการที่มาจากข้อเสนอในการสัมมนาผู้สอนวิชาการหนังสือพิมพ์เรื่องการปฏิรูปสื่อมวลชน โดยเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการที่สอนวิชาการหนังสือพิมพ์และนักหนังสือพิมพ์อาวุโสได้มาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องแนวความคิดในการสอน – อบรมวิชาการหนังสือพิมพ์ให้กับนักศึกษาและนักข่าวรุ่นใหม่ มีนักวิชาการและนักข่าวอาวุโสเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 18 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักข่าวสารอเมริกัน และเครือเจริญโภคภัณฑ์
 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนตในงานข่าว” เมื่อวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2542 โดยความร่วมมือของ The freedom Forum องค์กรพัฒนาเอกชนด้านหนังสือพิมพ์จากสหรัฐอเมริกา ทั้งในด้านงบประมาณและวิทยากรแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นแรกสำหรับนักข่าวในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้ และรุ่นที่ 2 สำหรับนักข่าวไทย รวมแล้วมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 50 คน
 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักข่าววิทยุอาวุโส ร่วมกับ Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิแสงชัยสุนทรวัฒน์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแคนาดา (CIDA) แบ่งการสัมมนาเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 12 คน รุ่นแรกอบรมไปเมื่อวันที่ 14 – 24 พฤศจิกายน 2542 ที่เมืองพัทยาและรุ่นที่ 2 อบรมไปเมื่อวันที่ 6 – 16 กุมภาพันธ์ 2543 ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากนี้ ในเดือนมิถุนายน จะเชิญผู้ผ่านการอบรมทั้ง 2 รุ่นมาสัมมนาเพื่อติดตามผลการอบรมอีกครั้ง รุ่นละ 2 วัน จากนั้นจะคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมรวม 4 คน เพื่ออบรมให้สามารถเป็นวิทยาการจัดการอบรมในลักษณะเดียวกันได้
 6. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก : วิกฤตและการฟื้นตัว” ร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในอาเซียน (SEAPA) โดยการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจากสถาบันธนาคารโลก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2542 ณ โรงแรมมาเจซติก บีชรีสอร์ต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักข่าวไทยเข้าร่วมการสัมมนา 12 คน และมีนักข่าวจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เข้าร่วมอีกชาติละ 9 คน รวมเป็น 30 คน
 7. การสัมมนาวิชาการประจำปีผู้สอนวิชาหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “หนังสือพิมพ์ไทยในสหัสวรรษหน้า” เมื่อวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ The Freedom Forum มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และธนาคารนครหลวงไทย เป็นการสัมมนาต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้แลกเปลี่ยนถึงปัญหาและพัฒนาการในวงการหนังสือพิมพ์ไทย รวมทั้งการปรับตัวของทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิชาชีพเพื่อให้ได้นักข่าวรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมทั้งความสามารถในงานข่าวและสำนึกด้านจริยธรรมในวิชาชีพมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักวิชาการและนักหนังสือพิมพ์ทั้งสิ้น 100 คน
 8. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องจากปีก่อนเช่นเดียวกัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการประกวดข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยอดเยี่ยมที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสามารถทำหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบด้านจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ์มีนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนา 30 คน

กิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างนักข่าวสายต่าง ๆ

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวฯ ประจำปี 2542 เห็นความจำเป็นในการสร้างความสามัคคีระหว่างนักข่าวสายต่าง ๆ จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองตอบนโยบายดังกล่าวดังต่อไปนี้

 1. โครงการจัดทำจุลสารข่าว “ราชดำเนิน” ราย 3 เดือน ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2540 โดยมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนและบุคคลในวงการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นสื่อกลางและเวทีทางความคิดของสื่อมวลชนทุกระดับซึ่งในปี 2542 ก็ได้มีการจัดทำอย่างต่อเนื่องรวม 4 ฉบับ
 2. โครงการจัดรายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” ทางสถานีวิทยุ FM. 100.5 ของ อสมท. ทุกวันอาทิตย์เวลา 15.00 – 16.00 น. เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวฯ กับสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนกับประชาชนและเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2540 ซึ่งคณะกรรมการการบริหารชุดนี้ ได้ดำเนินการสานต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 3. การสัมมนาร่วมกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 พฤษภภาคม 2542 ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากเพื่อนนักข่าวแขนงต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ ณ ทำเนียบรัฐบาลต่อกิจกรรมของสมาคม โดยในการสัมมนาครั้งนี้ สมาคมนักข่าวฯ ได้สนับสนุนพาหนะที่ใช้ในการเดินทางด้วย นอกจากนี้สมาคมนักข่าวฯ ยังได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเพื่อนสื่อมวลชนประจำรัฐสภาบางส่วนในเรื่องเดียวกันอีกด้วย
 4. การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมนักข่าวสายต่าง ๆ เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของคณะกรรมการบริหารชุดก่อน ๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้นักข่าวในสายต่าง ๆ ที่ต้องการรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อยกระดับวิชาชีพและส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกันในปีที่ผ่านมา สมาคมฯได้สนับสนุนกิจกรรมการประชุมสัมมนาของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมหลายครั้ง ส่วนชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักข่าวสายไอทีนั้น ยังเน้นกิจกรรมทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของนักข่าวเอง เช่น การอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบการพัฒนาประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดสัมมนาเรื่องกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จนถึงกระทั่งในขณะนี้ ชมรมนักข่าวสายไอที ได้ดำเนินการมาครบ 3 ปีแล้วเมื่อปลายเดือนมกราคม 2543 ที่ผ่านมา
 5. โครงการประชุมสัญจร เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งต้องมีขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเกิดประโยชน์สูงสุดคณะกรรมการบริหารชุดนี้ จึงรื้อฟื้นโครงการประชุมสัญจรขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสมาคมนักข่าวกับผู้บริหารหนังสือพิมพ์ และองค์กรทางด้านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและพบปะกับผู้บริหารหนังสือพิมพ์และองค์กรด้านสื่อมวลชนรวม 8 ครั้ง ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น ผู้จัดการ สยามรัฐ และ อ.ส.ม.ท.

กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ในส่วนของการกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคนั้น ในรอบปีที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวฯ ได้ขยายการดำเนินการในด้านนี้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการภายใต้ชื่อของสมาคมนักข่าวฯ เอง หรือการดำเนินการผ่านสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

การสนับสนุนการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศ

 1. การผลักดันให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 นับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2542 ซึ่งเป็นวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยได้เริ่มเคลื่อนไหวรณรงค์ให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ล้าสมัยและขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และต่อมาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งผู้แทนของสมาคมนักข่าวฯ เป็นคณะทำงานยกเลิกกฎหมายดังกล่าวร่วมกับคณะที่ปรึกษาของ รมว.มหาดไทยซึ่งในที่สุด คณะรัฐมนตรีได้รับหลักการให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 แล้ว และอยู่ระหว่างการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจทานร่าง พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ที่จะออกมาอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมทะเบียนสิ่งพิมพ์
 2. การติดตามการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ ชุดนี้ เห็นพ้องต้องกันว่าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปได้ด้วยความโปร่งใสและเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนและสื่อมวลชน ทั้งนี้สมาคมได้จัดการเสวนาในประเด็นปัญหานี้หลายครั้ง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลกฎหมายนี้ เพื่อนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. การนำเสนอปัญหาขอบเขตการนำเสนอข่าวการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นตัวกลางในการหาทางออก และมีข้อเสนอแนะในการนำเสนอข่าวการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยร่วมมือกับ อ.ส.ม.ท. จัดการอภิปรายทางโทรทัศน์ช่อง 9 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542

นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ยังมีบทบาทสำคัญในการเรียกร้องต่อรัฐบาลให้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์คุกคามสื่อมวลชน โดยบุคคลผู้ใกล้ชิดกับนักการเมืองในรัฐบาลรวมทั้งการคุกคามสื่อมวลชนในกรณีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2542 อีกด้วย

การสนับสนุนการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในระดับภูมิภาค

หลังจากที่สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งเครือข่ายสนับสนุนสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน หรือ Southeast Asia Press Alliance (SEAPA) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2541 พร้อมทั้งให้สมาคมนักข่าวฯ เป็นสำนักเลขาธิการของ SEAPA ด้วยนั้น สมาคมนักข่าวฯ จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมของ SEAPA ในประเทศไทยดังนี้

 1. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร SEAPA ครั้งที่ 1 / 2542 เพื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหาร และกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2542
 2. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร SEAPA ครั้งที่ 2 / 2542 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2542 เพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงาน
 3. การจัดการประชุมนานาชาติหัวข้อ “Rebuilding East Timor’s Media” เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2542 ที่กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนของ UNESCO มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายประเทศหลายหน่วยงานรวมประมาณ 40 คน

นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวฯ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธ์กับนักข่าวในประเทศเพื่อนบ้านและนักข่าวในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกดังนี้

 1. การส่งผู้แทนไปเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวลาว ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2542 เพื่อเป็นสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย กับสมาคมนักข่าวสปป.ลาว โดยในการเยือนครั้งนี้ มีการประชุมเพื่อติดตามผลการจัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทสื่อมวลชนกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ลาว – ไทย” ปรากฏว่ามีความก้าวหน้าด้วยดี และจะมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนให้เกิดความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 2. การส่งผู้แทนไปเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวจีน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2542 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักข่าวทั้งสองประเทศ ซึ่งต่อมาสมาคมนักข่าวจีนได้ส่งผู้แทนจำนวน 12 คน มาเยือนประเทศไทยเป็นการตอบแทนเมื่อวันที่ 9 – 18 มกราคม 2543 ทำให้นักข่าวทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 3. การส่งผู้แทนไปร่วมประชุม International Freedom of Expression (IFEX) ที่ประเทศแอฟริกาใต้ระหว่างวันที่ 16 – 21 เมษายน 2542 หลังจากที่สมาคมนักข่าวฯ ได้กลับเข้าไปเป็นสมาชิก IFEX อีกครั้งในช่วงปลายปี 2541 จากการประชุมดังกล่าวทำให้ประเทศไทยเป็นที่รับรู้ว่าเป็น 1 ในประเทศที่มีสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพค่อนข้างมาก
 4. การส่งผู้แทนไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2542 โดยกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่มาจากสมาคมนักข่าวฯ ได้รับการเสนอชื่อไปร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้อนุมัติให้รับสมาคมนักข่าวลาว เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 7
 5. การส่งผู้แทนไปร่วมประชุมนักข่าวอิสระจัดโดย International Federation of Journalists (IFJ) โดย IFJ ได้เชิญสมาคมนักข่าวฯ ในฐานะสมาชิกประเภทวิสามัญ ให้ส่งผู้แทนจำนวน 3 คน เข้าร่วมการประชุมนักข่าวอิสระในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2543 โดยทางผู้จัดรับผิดชอบค่าเดินทาง ที่พักและอาหารทั้งหมด
 6. ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนเวียดนาม ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2542 โดยสมาคมนักข่าวฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนดังกล่าวด้วย

กิจกรรมทางวิชาการและสังคมอื่น ๆ

นอกเหนือจากกิจกรรมตามนโยบาย 4 ข้อของคณะกรรมการบริหารแล้ว ในรอบปีที่ผ่านมา ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ สมาคมนักข่าวฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการอีกดังนี้

 1. การสัมมนาผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของรับกับสื่อมวลชน เป็นการจัดร่วมกับกองงานโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ 9 กรกฎาคม 2542 ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานรัฐและสื่อมวลชนสามารถประสานงานกันได้ดียิ่งขึ้น
 2. การเสวนาพาทีเรื่อง “เศรษฐกิจไทย : ฟื้นจริงหรือฟุบยาว” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2542 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักข่าวฯ
 3. การสัมมนา “สิทธินักข่าวตาม พรบ.แรงงานฉบับใหม่” โดยการสนับสนุนจาก IFJ เป็นการสัมมนาเพื่อศึกษาถึงสิทธิที่นักข่าวพึงมีพึงได้จากกฎหมายแรงงานระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2542 ณ วังยาง รีสอร์ต จ.สุพรรณบุรี ซึ่งหลังจากโครงการนี้ สมาคมนักข่าวฯ ได้ดำเนินโครงการวิจัยสถานภาพการจ้างของนักข่าวระดับต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง โดยร่วมมือกับมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน
 4. โครงการผ่าตัดเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ฟรี 100 คน ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮี และกรมประชาสงเคราะห์ ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมหลักที่ดำเนินงานเป็นประจำ

 1. มอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา ของสมาชิกจำนวน 181 ทุน ทุนละ 2,500 บาท
 2. การจัดทำประกันชีวิตสำหรับสมาชิก (เฉพาะที่ชำระค่าธรรมเนียมประจำปี) โดยในปีที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวฯ ได้เริ่มดำเนินการประกันชีวิตและอุบัติเหตุแก่สมาชิกกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เป็นปีแรก
 3. การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่สมาชิกตามระเบียบ
 4. การจัดประกวดข่าว – ภาพข่าว ประเภทต่าง ๆ
 5. การจัดทำหนังสือประจำปีของสมาคม หรือหนังสือวันนักข่าว
 6. การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี

กิจกรรมที่รอการสานต่อ

แม้ว่าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวฯ โดยคณะกรรมการบริหารชุดนี้ จะได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางแผนไว้มากมายหลายประการ แต่ยังคงมีกิจกรรมหลายเรื่องที่ยังไม่สามารถดำเนินการลุล่วงไปในสมัยการบริหารงานนี้ได้แก่ โครงการจัดทำคู่มือนักข่าว และการปรับโครงสร้างการบริหารของสำนักเลขาธิการของสมาคม ฯลฯ ซึ่งต้องรอการรวมสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยชุดปี 2542 – 2543 ขอขอบคุณเพื่อนนักข่าวทั้งหลาย ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรต่างประเทศ ที่ได้ช่วยกันผลักดันให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยชุดต่อไป (ไม่ว่าการรวมสมาคมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจะเสร็จสิ้นหรือไม่ก็ตาม) คงจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดีเช่นเคย

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1710 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists