Home เกี่ยวกับเรา คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรีกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประจำปี 2544

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประจำปี 2544

AddThis Social Bookmark Button

2544

นายกวี  จงกิจถาวร                          (เดอะเนชั่น)                   นายกสมาคม

นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์                (ประชาชาติธุรกิจ)            อุปนายกฝ่ายบริหาร

นายบรรยงค์   สุวรรณผ่อง                  (อีคอนนิวส์)                    อุปนายกฝ่ายบริการ

นางสุวรรณา อัศวเรืองชัย                   (บางกอกโพสต์)               อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

นางผสุดี  คีตวรนาฏ                           (ซิงจงเอี๋ยน)                  อุปนายกฝ่ายสังคมและเหรัญญิก

นายชวรงค์  ลิมป?ปัทมปาณี                 (ไทยรัฐ)                      เลขาธิการ

นาย ณ กาฬ เลหะวิไลย                       (เดลินิวส์)                     นายทะเบียนและสวัสดิการ

นายสฤษฎ์เดช  มฤคทัต                     (บางกอกโพสต์)               กรรมการ

นางสาวเสาวรส  รณเกียรติ                      (มติชน)                     กรรมการ

นายการุณย์  มีถม                               (ไทยรัฐ)                     กรรมการ

นายวรพจน์  แสนประเสริฐ                    (เดลินิวส์)                     กรรมการ

นายเขมชาติ  ชวนะธิต                         (ผู้จัดการ)                    กรรมการ

นายภัทระ  คำพิทักษ์                            (มติชน)                     กรรมการ

นางสาวอรุณี  เอี่ยมสิริโชค                   (ไทยโพสต์)                  กรรมการ

นางอมรรัตน์   สะอาดสอน                    (เดอะเนชั่น)                  กรรมการ

 

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

นายสมเจตน์  วัฒนาธร                        (เดลินิวส์)

นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์                     (มติชน)

นายสุวัฒน์  ทองธนากุล                        (ผู้จัดการ)

นายดำฤทธิ์  วิริยะกุล                           (ไทยรัฐ)

นายวีระ  ประทีปชัยกุล                         (บางกอกโพสต์)

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2570 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn