Home เกี่ยวกับเรา คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรีกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2525

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2525

AddThis Social Bookmark Button

 

นาย   กำแหง ภริตานนท์                        นายกสมาคม

นางสาว   วิภา สุขกิจ                            อุปนายกคนที่1 และเหรัญญิก

นาย   เจน จำรัสศิลป์                            อุปนายกคนที่ 2

นาย   ธงชัย ณ นคร                             เลขาธิการ

นาย   จักรพันธ์ จินตคัมภีรภาพ                 รองเลขาธิการ

นาย    ประหยัด คูณสมบัติ                     ปฏิคม

นาย   เสถียร จันทิมาธร                        บรรณารักษ์

นาย   อรุณ ลานเหลือ                          นายทะเบียน และ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นาย   อัมพรชัย โหลทอง                      กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นาย   วิวัฒน์ รุ่งวรรธนวงศ์                     กรรมการฝ่ายหารายได้

นาย   วีรชัย วโรทยานนท์                     กรรมการฝ่ายหารายได้

นาย   ถวัลย์ วงศ์สุภาพ                         กรรมการฝ่ายวิชาการ

นาย   นพดล พูนเสริม                           กรรมการฝ่ายวิชาการ

นาง   คณิต นันทวาณี                          กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย   ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์                        กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

สำรองกรรมการ

นาย   ปรีชา กุลปรีชา                            นาง   วชิราภรณ์   แสงประทุม

นาย   มนู   จรรยงค์

กรรมการควบคุมจรรยาบรรณ

นาย   เสนอ ถนัดสอน                            นาย   สมบัติ คูณสมบัติ

นาย   ทองดี วงศ์เสงี่ยม                        นาย   สุคนธ์ ชัยอารีย์

นาย   พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1562 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists