ระเบียบการจ่ายค่าพาหนะในการมาปฏิบัติภารกิจ-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

AddThis Social Bookmark Button

 

ระเบียบการจ่ายค่าพาหนะในการมาปฏิบัติภารกิจ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หมวด ๖ การบริหาร สมาคมฯ ข้อ ๑๖ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ครั้งที่ ๔ สมัยที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๘  เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีมติให้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะพาหนะประชุมและปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

๑. ค่าพาหนะประชุมและปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของสมาคมฯ

(๑) ให้จ่ายค่าพาหนะให้กับกรรมการบริหาร,ที่ปรึกษา,คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม,คณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ ในการมาร่วมประชุมทั้งในและนอกสถานที่ ครั้งละ  ๕๐๐ บาท ในกรณีที่มาปฎิบัติหลายภารกิจในวันเดียวกัน ให้จ่ายครั้งเดียว และกรณีที่ไปปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัดให้จ่ายค่าพาหนะในอัตราเหมาจ่ายครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท

 

(๒) ในกรณีที่อนุกรรมการหรือคณะทำงานเป็นบุคคลภายนอก มิได้เป็นสื่อมวลชนให้จ่ายค่าพาหนะครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท

 

(๓) กรณีกรรมการ,คณะทำงาน,คณะอนุกรรมการไปปฏิบัติภารกิจในนามสมาคมฯ ให้จ่ายค่าพาหนะตาม (๑)

 

๒. ค่าตอบแทนนักจัดรายการวิทยุ

ให้จ่ายค่าตอบแทนนักจัดรายการวิทยุคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อการจัดรายการ ๑ ครั้ง ครั้งละ ไม่เกิน ๒ คน โดยให้นำเงินที่ได้รับจาก บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน มาจ่ายครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้ใช้งบประมาณของสมาคมฯ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

(นายวันชัย วงศ์มีชัย)

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย