Home

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ 9 ก.พ.54 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

AddThis Social Bookmark Button

 

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ

เรื่อง ชีวิตอินเทรนด์...ด้วยกระบวนการทำข่าว

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และ คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

วันพุธที่  ๙ กุมภาพันธ์    ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หลักการและเหตุผล

การเติบโตและเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพสื่อสารมวลชน ปัจจุบันครอบคลุมหลากหลายช่องทาง นับแต่สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ มาถึงสื่อใหม่ที่เรียกว่า "นิวมีเดีย" (New Media) ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงแค่สื่อออนไลน์ แต่ยังครอบคลุมแต่ละแขนงหลอมรวม (convergence) เข้าด้วยกัน ด้วยรูปแบบต่างๆ ที่พลิกแพลงมากขึ้น ทั้ง Social network อย่าง facebook, twitter, youtube การใช้ SMS รายงานข่าวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ทั้งหมดเป็นเครื่องมือในการรายงานข่าวใหม่ ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่เติบโตเคียงคู่สื่อดั้งเดิมอย่างหนังสือพิมพ์ เกิดเป็นคำถามยุคนี้ว่า ทิศทางของวารสารศาสตร์ โดยเฉพาะ "กระบวนการทำข่าว" ที่จะทำให้เราเข้าใจปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและสามารถดำเนินชีวิตอย่าง ทันสมัย   และเท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ เรื่อง ชีวิตอินเทรนด์...ด้วยกระบวนการทำข่าวเป็น กิจกรรมที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำงานในเชิงเครือข่ายร่วมกับภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ สถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ – สื่อสารมวลชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ อยากเข้ามาทำงานสื่ออย่างเป็นระบบภายใต้กรอบการทำงานเชิงวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนิสิต นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และนักวิชาชีพสื่อทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น  อย่างมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริงในการประกอบวิชาชีพด้านสื่อสาร มวลชนต่อไป

วิทยากรในการเสวนา ประกอบด้วย คุณเสถียร  วิริยะพรรณพงศา ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวเนชั่น คุณวรลักษณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยาผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย คุณธนก  บังผล ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และ คุณศักดิ์สิทธิ์  วิบูลศิลป์โสภณ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1643 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn