ข่าวขอเชิญร่วมสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

AddThis Social Bookmark Button

 

ข่าวขอเชิญร่วมสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ ๑๕  ประจำปี ๒๕๖๒ หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

นางสาวน.รินี  เรืองหนู  อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักข่าว นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ ๑๕  ประจำปี ๒๕๖๒  หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก  ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

โดยความร่วมมือของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  เครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ทั้งนี้ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วยการปาฐถาพิเศษ โดย ศ.ดร.สุชัชวีย์  สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  บรรยายพิเศษ โดย ธนิสรา เรืองเดช Ceo & Co-founder  Punch Up  กรณี ปลาทู  /  รังสรรค์ พรมประสิทธิ์   ประธานกรรมการบริหารบริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด / ธีระ กนกกาญจนรัตน์      ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO บริษัท Arincare

ปิดท้ายด้วยการอภิปราย หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลกวารสารศาสตร์  โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย    ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ    (กรณี สุทธิชัย หยุ่นแบบเอไอ) / ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท LINE ประเทศไทย จำกัด    (กรณการตรวจสอบข่าวเท็จ)  / ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ  Co –Founder บุญมีแล็บ (Data Journalistsm)

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อมวลชน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อใหม่ และเพื่อให้เกิดการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่  http://bit.ly/tjasymposium2562

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่

http://bit.ly/tjasymposium2562

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

 

ที่ สขนท.นว. ๐๗๐/๒๐/๒๕๖๒

๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒

 

เรื่อง     ขอเชิญร่วม สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕  ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน    นักวิชาชีพ นักวิชาการ ด้านนิเทศศาสตร์  วารสารสนเทศ และสื่อสารมวลชนและผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่แนบมาด้วย   โครงการ และกำหนดการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จะจัดสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ ๑๕  ประจำปี ๒๕๖๒ หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก  ในวันศุกร์ที่ ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อมวลชน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อใหม่ และเพื่อให้เกิดการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ

ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว (รายละเอียดตามโครงการและกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้)   โดยขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่  www.tja.or.th หรือ http://bit.ly/tjasymposium2562 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในครั้งนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายมงคล  บางประภา)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา

http://bit.ly/tjasymposium2562

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ : นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ครั้งที่ ๑๕

ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย-ส.ส.ท.(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.     ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.      กล่าวต้อนรับ

โดย       รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

๐๙.๑๐ – ๐๙.๑๕ น.      กล่าวเปิดงาน

โดย       นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  ปนะธานสภาการหนังสื่อพิมพ์แห่งชาติ

๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕  น.    ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

โดย       ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.     TED TALK นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

โดย       ธนิสรา เรืองเดช              Ceo & Co-founder  Punch Up  กรณี ปลาทู

รังสรรค์ พรมประสิทธิ์       ประธานกรรมการบริหารบริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด

ธีระ กนกกาญจนรัตน์      ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO บริษัท Arincare

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.    สรุปเนื้อหาช่วงเช้า

โดย อาจารย์ภัทราวดี  ธีเลอร์   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร. เอกพล  เธียรถาวี       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น.     อภิปราย หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลกวารสารศาสตร์

โดย       ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย        (กรณี สุทธิชัย หยุ่นแบบเอไอ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา      (กรณการตรวจสอบข่าวเท็จ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท LINE ประเทศไทย จำกัด

ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ   (Data Journalistsm)

Co –Founder บุญมีแล็บ

ผู้ดำเนินรายการ มณีนาถ อ่อนพรรณา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐  น.    พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐   น.   สรุปเนื้อหาช่วงบ่าย

โดย   ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล

รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง

กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.    ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์


 

 


 

 

โครงการยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒

หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

วันศุกร์ที่ ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒    เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย-ส.ส.ท. (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์วารสารศาสตร์ก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน  อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว  การเพิ่มปริมาณและประเภทของสื่อใหม่ๆ ที่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้รับสาร นอกเหนือจากสื่อดั้งเดิมที่เคยเป็นสื่อหลักของสังคม   รสนิยมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้รับสาร  การลดลงของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ งบประมาณโฆษณาที่เคลื่อนตัวไปยังสื่อใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ตรงกว่า  องค์กรข่าวกำลังอยู่ระหว่างการปรับตัว  การเคลื่อนย้ายทุนจากการเน้นลงทุนที่คนและคุณภาพของเนื้อหา ไปยังการลงทุนด้านเทคโนโลยี (Technology Investment) และการดำเนินการทางการตลาด ความพยายามเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับเนื้อหา ลีลาและรูปแบบการนำเสนอ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้รับสารมากขึ้น

ปัจจุบันเรากำลังก้าวสู่ภาวะ ‘การหลอมรวมกันของสื่อ’ (Media Convergence) นั่นหมายถึงทั้งในแง่ของเทคโนโลยี ที่ใช้องค์กรสื่อที่ขยายครอบคลุมธุรกิจสื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกัน การร่วมมือกันระหว่างองค์กรในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน และงานข่าวที่มีเนื้อหาออกหลากหลายช่องทาง แนวโน้ม Convergent Journalism  ถูกมองว่าเป็นวารสารศาสตร์แห่งอนาคต  การรายงานข่าวเน้นข่าวเดียวออกหลากหลายช่องทาง  (One Content , Multiple Platforms) เพื่อตอบสนองผู้รับสารที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้ที่ต้องการบริโภคข่าวทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

นอกจากการปรับตัวของสื่อหนังสือพิมพ์ที่เคลื่อนเข้าหาสื่ออื่นๆ สื่อโทรทัศน์ก็กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปยังระบบดิจิทัล ความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้างและนโยบาย การแย่งชิงความสนใจจากผู้รับสารที่บริโภคผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งสื่อดั้งเดิมที่เคยมีอยู่และสื่อใหม่มากมาย นั่นหมายถึงเม็ดเงินโฆษณาที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่มีจำนวนผู้ต้องการส่วนแบ่งมากขึ้นเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันสังคมก็กำลังตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของสื่อ ความสามารถในการกำกับดูแลกันเองตามอุดมคติของวิชาชีพสื่อ  และเรียกหาจริยธรรมและความรับผิดชอบจากสื่อเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่สังคม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการสื่อ และกระบวนการผลิตสื่อวารสารศาสตร์ทำให้  สถาบันการศึกษา  และสมาคมวิชาชีพวารสารศาสตร์ ที่เป็นองค์กรบ่มเพาะนักวารสารศาสตร์จำเป็นต้องนำมาพิจารณา ปรับปรุง และประกอบสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพวารสารศาสตร์แห่งอนาคต โดย ‘เครือข่ายวิชาชีพและวิชาการวารสารศาสตร์’ ได้จัดประชุมเครือข่ายในรูปแบบการสัมมนา“ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ด้วยการนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทางด้านวารสารศาสตร์ แล้วทั้งสิ้น ๑๔ ครั้ง ดังนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องข่าวสาร และความก้าวหน้าทางวิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน

๒. เพื่อสนับสนุน หรือเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ ในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาและโครงการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพให้ทันสมัย  สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงในปัจจุบัน

 

รายละเอียดของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิชาการ นักวิชาชีพ สื่อมวลชน นักศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน

 

รูปแบบดำเนินการ

การปาฐกถาพิเศษ  การบรรยายพิเศษ(TED Talk คนละ ๑๕ นาที)   อภิปราย และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย-ส.ส.ท. (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนา องค์กรทางด้านวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

๒. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการจัดทำหนังสือ ตำรา คู่มือในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้โครงการวารสารศาสตร์แห่งอนาคต โดยความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

๔. สร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีจากการมีสื่อที่คุณภาพ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๓. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

๔. คณะทำงานยุทธศาสตร์เพื่อวารสารศาสตร์แห่งอนาคต

๕. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิชาการวิชาชีพสาขาวารสารศาสตร์

๒. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการจัดทำหนังสือ ตำรา คู่มือในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้โครงการวารสารศาสตร์แห่งอนาคต อันเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและวิชาชีพ

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก