kamagra oral jelly 100mg for sale lasix increased risk of falls no prescription viagra online order lowered blood pressure after taking 40 mg lasix lasix not working have chf
Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา d-5-2

ทั้งหมด 27 ข้อมูลที่พบ

รหัส D-5-2-43 ชื่อเรื่อง_องค์การอิสระกับสื่อมวลชนภูิมิภาค เพื่อปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริม สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จัดโดย อนุกรรมการสื่อสารและความสัมพัน์ในสังคม คณะกรรมากรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
2. D-5-2-36_เอกสารประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างคู่มือการรายงานข่าวความมั่นคง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-36 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างคู่มือการรายงานข่าวความมั่นคง โครงการสื่อสันติภาพ : คู่มือรายงานข่าวความมั่นคง จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
3. D-5-2-35_เอกสารประกอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือ ประจำปี 2547
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-35 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือ ประจำปี 2547 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 19-20 มิถุนายน 2547 ณ โรงแรมเกาะลอยโกลเด้นท์ปาร์ค ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
4. D-5-2-34_การอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าววิทยุรุ่น 1
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-34 ชื่อเรื่อง_การอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าววิทยุรุ่น 1 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย วันที่ 31 สิงหาคม -2 กันยายน พศ. 2544 ณ โรงแรมสวนบวกหาดชะอำ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
5. D-5-2-33_ตัวอย่างสคริตปรายการวิทยุของ BBC ภาคภาษาไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-2-33 ชื่อเรื่อง_ตัวอย่างสคริตปรายการวิทยุของ BBC ภาคภาษาไทย จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2547 ณ สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
6. D-5-2-32_เอกสารรายงานข่าวสิ่งแวดล้อม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-32 ชื่อเรื่อง_เอกสารรายงานข่าวสิ่งแวดล้อม    ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
7. D-5-2-31_ถอดเทปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้ิองถิ่น ครั้งที่4
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-2-31 ชื่อเรื่อง_ถอดเทปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้ิองถิ่น ครั้งที่4 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 27-30 กันยายน 2544  ณ ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท จ.สระบุรี ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
8. D-5-2-30_Workshopon Radio Journalists ' Skills Development I
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-30 ชื่อเรื่อง_Workshopon Radio Journalists ' Skills Development I จัดโดย สมาคมนักข่าวแ่ห่งประเทศไทย วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 1999  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
9. D-5-2-29_เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการทำข่าวสืบสวนสอบสวน ศึกษากรณีการเจาะข่าวงบประมาณ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-29 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการทำข่าวสืบสวนสอบสวน ศึกษากรณีการเจาะข่าวงบประมาณ จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2540 ณ วังยางรีเวอร์พาร์ครีสอร์ท ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
10. D-5-2-28_เอกสารการเสวนาเรื่อง ร่าง พรบ.ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-28 ชื่อเรื่อง_เอกสารการเสวนาเรื่อง ร่าง พรบ.ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ FES วันที่ 19 พฤษภาคม 2543  ณ โรงแรมอิมเพรส กทม.   ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
11. D-5-2-26_ทำเนียบนักข่าวพิราบน้อย รุ่น 5
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-26_ ชื่อเรื่อง ทำเนียบนักข่าวพิราบน้อย รุ่น 5 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2545 ณ คลองทรายรีสอร์ท จ.นครราชสีมา  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
12. D-5-2-24_การอบรมเชิงปฏิิบัติการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่3
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-24-25 ชื่อเรื่อง_การอบรมเชิงปฏิิบัติการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่3 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย วันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2543 ณ วังยางรีเวอร์พาร์ครีสอร์ท จ. สุพรรณบุรี ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
13. D-5-2-23_คู่มือผู้ร่วมแสดงงาน Thailand Press Fair 2004
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-23 ชื่อเรื่อง_คู่มือผู้ร่วมแสดงงาน Thailand Press Fair 2004 เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย วันที่ 2-5 กันยายน 2547 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อินแพ็คเมืองทองธานี ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
14. D-5-2-21_สถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในรอบปี 2546
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-21 ชื่อเรื่อง_สถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในรอบปี 2546 เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2547  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
15. D-5-2-19_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่3
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-19 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่3 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย มูลนิธิ แสงชัย สุนทรวัฒน์ , บริษัท เทเลคอมเอเซียฯ, ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
16. D-5-2-16-18_เอกสารประกอบการเสวนา คร้ง2/2544
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-16-18 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการเสวนา คร้ง2/2544 คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน (กวส.) เรื่อง วิชาพื้นฐานในหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์ วันที่ 28 มิุถุนายน 2544 มหาวิทายาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
17. D-5-2-13_กองทุนกู้ยืมเพื่อส่งเสริมอาชีพ-รายงานผลการดำเนินงาน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-13 ชื่อเรื่อง_กองทุนกู้ยืมเพื่อส่งเสริมอาชีพ-รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักข่าวในภาวะวิกฤต โดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
18. D-5-2-11_รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักข่าวในภาวะวิกฤต
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-11 ชื่อเรื่อง_รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักข่าวในภาวะวิกฤต จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เดือน ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
19. D-5-2-9_เอกสารประกอบสัมมนา"การปรับตัวของสื่อมวลชนในยุควิกฤตเศรษฐกิจ"
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-9 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบสัมมนา"การปรับตัวของสื่อมวลชนในยุควิกฤตเศรษฐกิจ" จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย วันที่ 24-25 เมษายน 2541 ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี สนับสนุนโดย ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
20. D-5-2-8_training for trainner นักข่าวิทยุ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-2-8 ชื่อเรื่อง_training for trainner นักข่าวิทยุ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 26-28 มิถุนายน 2543 ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
21. D-5-2-7_เอกสารประกอบการอภิปราย สื่ำอมวลชนกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-7 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการอภิปราย สื่ำอมวลชนกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย วันที่ 25 มกราคม 2545 ณ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
22. D-5-2-6_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักข่าวพิราบน้อย"
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-6 ชื่เรื่อง_เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักข่าวพิราบน้อย" จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2541 ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด    ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
23. D-5-2-5_เอกสารรายงานการศึกดูงานโครงการดูงานสำหรับอาจารยืสาขาหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-5 ชื่อเรื่อง_เอกสารรายงานการศึกดูงานโครงการดูงานสำหรับอาจารยืสาขาหนังสือพิมพ์ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน -11 พฤษภาคม 2550 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
24. D-5-2-4_สมุดปกขาว ความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการใช้กฎหมายหมิ่นประมาท
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-2-4 ชื่อเรื่อง_สมุดปกขาว ความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการใช้กฎหมายหมิ่นประมาท เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ...
พุธ, 27 มกราคม 2010
25. D-5-2-2_สรุปรายงานที่ได้จาการโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขาหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-2-2 ชื่อเรื่อง_สรุปรายงานที่ได้จาการโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขาหนังสือพิมพ์ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา  ...
พุธ, 27 มกราคม 2010
26. D-5-2-1_การประุชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคตะวันออก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-2-1 ชื่อเรื่อง_การประุชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคตะวันออก วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2547  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
d-5-1 / d-5-2 / d-5-3 / d-5-4 / d-5-5 / d-5-6 / d-6-1 / d-6-2 / d-6-3  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1851 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists