Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา i-11-1

ทั้งหมด 32 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
I-11-1-29 การเปิดรับความพึงพอใจการใช้ประโยชน์และความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อเว๋บไซต์สำนักข่าวอิศรา กรณีศึกษาศูนย์ข่าวภาคใต้   ผู้วิจัย. พีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล   วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ...
ศุกร์, 09 สิงหาคม 2019
2. i-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
i-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ (Political Communication For Peace : Buddhist Intergration ผู้วิจัย   นางปณัชญา  ลีลายุทธ เจ้าของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพิมพ์  ...
อังคาร, 09 พฤษภาคม 2017
3. i-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
i-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ (Political Communication For Peace : Buddhist Intergration ผู้วิจัย   นางปณัชญา  ลีลายุทธ เจ้าของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพิมพ์  ...
อังคาร, 09 พฤษภาคม 2017
4. I-11-1-27_การศึกษาเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการปฏิรูปสื่อ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส I-11-1-27 ชื่อเรื่อง_การศึกษาเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการปฏิรูปสื่อ ผู้วิจัยชื่อ รศ. ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์ พศ. 2553  ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
รหัส I-11-1-26 ชื่อเรื่อง_โครงการศึกษาแนวคิดและประสบการณ์ของระบบการกำกับดูแลร่วมในกิจการสื่อสิ่งพิมพ์และแพร่ภาพกระจายเสียง บทสำรวจวรรณกรรมจากต่างประเทศ ผู้วิจัย  วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง ที่ปรึกษา  ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
รหัส  I-11-1-25 ชื่อเรื่อง_เอกสารวิชาการประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ระดับชาติ ประจำปี 2554 "อนาคตสื่อไทย ความท้าทายภายใต้ รัฐ ทุนและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 ณ วิทยาลัยนวัตกรรม ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
7. I-11-1-24_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส I-11-1-24 ชื่อเรื่อง_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ผู้วิจัย  บุบผา  เมฆศรีทองคำ, ขจรจิต  บุนนาค ปีพิมพ์  พศ. 2553 ได้รับการสนับสนุนโดย ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
8. I-11-1-23_รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง บทบาทของสื่อมวลชนกับการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทและละเมิดอำนาจศาล
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส I-11-1-23 ชื่อเรื่อง_รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง บทบาทของสื่อมวลชนกับการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทและละเมิดอำนาจศาล ผู้วิจัย  ผศ. ดร. บุญญรัตน์  โชคบันดาลชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีพิมพ์  ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
รหัส I-11-1-22 ชื่อเรื่อง_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณและจริยธรรมในหลักสูตรสื่อสารมวลชน ผู้วิจัย  รศ. ดร. วิไลลักษณ์  สุวจิตตานนท์, ผศ. ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
รหัส I-11-1-21 ชื่อเรื่อง_บทบาทของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตในการกำกับดูแลเนื้อหาอินเตอร์เน็ตภายหลังการประกาศใช้พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ. 2550 นักวิจัย  นางสาวมนฤทัย  ลิขิตธรรมนิตย์  ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
11. I-11-1-20_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริธธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-20 ชื่อเรื่อง_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริธธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นักวิจัย  รศ. จริยา  สมประสงค์ ได้รับทุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศราและสำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
รหัส  I-11-1-19 ชื่อเรื่อง_การบริหารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวเนื่องกับมิติทางวัฒนธรรม เจ้าของ นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอ สำหรับนักบริหาร ...
ศุกร์, 10 กันยายน 2010
13. I-11-1-18_รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-18 ชื่อเรื่อง_รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เจ้าของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปีพิมพ์ พศ. 2553  ...
จันทร์, 06 กันยายน 2010
14. I-11-1-18_รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  I-11-1-18 ชื่อเรื่อง_รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เจ้าของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปีพิมพ์ พศ. 2553  ...
จันทร์, 06 กันยายน 2010
15. I-11-1-17_รายงานการดำเนินโครงการดอกไม้บานหลกสีที่มหาวิทายาลัยขอนแก่น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-17 ชื่อเรื่อง_รายงานการดำเนินโครงการดอกไม้บานหลกสีที่มหาวิทายาลัยขอนแก่น จัดทำโดย  นางสาวนัทธ์ชนัน  เพิ่มพูน และนายชินโชติ  ภูขมัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพิมพ์ ...
อังคาร, 06 กรกฏาคม 2010
รหัส I-11-1-16 ชื่อเรื่อง_สารนิพนธ์ บทบาทของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทยต่อการพัฒนาสังคม กรณีศึกษาโครงอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย ผู้ศึกษา  นางสาวนัทธ์ชนัน เพิ่มพูล นักศึกษาสาขาการจัดการการพัฒนาสังคม ...
อังคาร, 06 กรกฏาคม 2010
17. I-11-1-15_สารนิพนธ์ แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโต๊ะข่าวเพื่อชุมชนต่อการพัฒนาวิทยุชุมชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัีส I-11-1-15 ชื่อเรื่อง_สารนิพนธ์ แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโต๊ะข่าวเพื่อชุมชนต่อการพัฒนาวิทยุชุมชน ผู้ศึกษา  นายชินโชติ  ภูขมัง  นักศึกษาสาขาจัดการการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...
อังคาร, 06 กรกฏาคม 2010
รหัส   I-11-1-14 ชื่อเรื่อง _การแปลงสิทธิอำนาจเป็นอำนาจผ่านรายการวิทยุ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน ศึกษากรณี วิกฤตการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัย   จิราภรณ์  เจริญเดช สถาบัน  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
19. I-11-1-13_โครงการสัมมนาทางวิชาการติดตามนโยบายสาธารณะ เรื่อง 4 ปีภาพจริง ภาพลวง? ปี 2547
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-13 ชื่อเรื่อง _โครงการสัมมนาทางวิชาการติดตามนโยบายสาธารณะ เรื่อง 4 ปีภาพจริง ภาพลวง?  ปี 2547 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน คณะเศรษฐศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
20. I-11-1-12_การใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แอบอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-12 ชื่อเรื่อง _การใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แอบอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สถาบัน  โครงการชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้วิจัย  จิระ  ปรังเขียว  ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
21. I-11-1-11_ศักยภาพของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-11 ชื่อเรื่อง_ศักยภาพของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ ผู้วิจัย  ผศ. เพ็ญจันทร์  สังข์แก้ว สถาบัน คณะวิทยาการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ พศ. 2545 ปีพิมพ์  พศ. 2545  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
22. I-11-1-10_การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวผลงานวิจัย และกิจกรรมของ วช. ปีงบประมาณ 2548
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-10 ชื่อเรื่อง _การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวผลงานวิจัย และกิจกรรมของ วช. ปีงบประมาณ 2548 หน่วยงาน  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีพิมพ์ ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม พศ. 2548  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
23. I-11-1-9_การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-9 ชื่อเรื่อง _การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัีย  ผศ. ชุติมา  แสงเงิน สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพิืมพ์   พศ. 2542 ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
24. I-11-1-8_ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-8 ชื่อเรื่อง _ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย   รศ. ดร. สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ สถาบัน  สำันักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ปีพิมพ์  ตุลาคม พศ. ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
25. I-11-1-7_หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2543
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส   I-11-1-7 ชื่อเรื่อง  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2543 สถาบัน  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  ปรับปรุงหลักสูตร พศ. 2543    ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
26. I-11-1-6_การพัฒนานโยบายฟื้นฟูป่าต้น้ำลำธาร ในประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-6 ชื่อเรื่อง _การพัฒนานโยบายฟื้นฟูป่าต้น้ำลำธาร ในประเทศไทย ผู้วิจัย  สิริมา  ธรรมชาติอโศก สถาบัน คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ปีพิมพ์ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
27. I-11-1-5_กระบวนการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ของศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-5 ชื่อเรื่อง _กระบวนการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ของศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ผู้วิจัย   น้ำเพ็ชร  ฉลูกัลป์ สถาบัน  สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
28. I-11-1-4_รายงานการวิจัยอิทธิพลของสื่อต่อเด็กในกรุงเทพมหานคร
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-4 ชื่อเรื่อง_รายงานการวิจัยอิทธิพลของสื่อต่อเด็กในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย    รศ. สุกัญญา  ตีวะนิช, ผศ. นันทริกา  คุ้มไพโรจน์ สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
29. I-11-1-3_รวมบทคัดย่อวิทยานิพน์ประวัติศาสตร์ พศ. 2535-2544
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-3 ชื่อเรื่อง _รวมบทคัดย่อวิทยานิพน์ประวัติศาสตร์ พศ. 2535-2544 สถาบัน ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  พศ. 2545 บทย่อ หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
30. I-11-1-2_ผ่าองค์กรอาชญกรรม : มะเร็งร้ายของสังคม
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-1-2 ชื่อเรื่อง _ผ่าองค์กรอาชญกรรม : มะเร็งร้ายของสังคม ผู้แต่ง  วันชัย  รุจนวงศ์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักพิมพ์  มติชน ปีพิมพ์  พศ. 2548 บทย่อ รับจ้างฆ่าคน ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1387 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn