daily dose cialis side effects kamagra oral jelly kaufen auf rechnung cialis super active for sale is it safe to order viagra made in india cialis vs. cialis super active purchasing levitra with dapoxetine online
Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา i-11-3

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. i-11-3-37_รายงานวิจัยประวัติหนังสือพิมพ์ร่วมสมัย : จากยุคปฏิวัติสู่ยุคปฏิรูป
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
i-11-3-37_รายงานวิจัยประวัติหนังสือพิมพ์ร่วมสมัย : จากยุคปฏิวัติสู่ยุคปฏิรูป ชื่อผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เสนอ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2016
รหัส  i-11-3-36 ชื่อเรื่อง_เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง ปัญหาจริยธรรมและบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับด้านจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ จัดทำโดย  นายสุวัฒน์  ทองธนากุล บรรณาธิการอำนวยการ นสพ.ผู้จัดการ ...
พุธ, 04 พฤษภาคม 2016
3. i-11-3-35_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
i-11-3-35_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นักวิจัย  รศ.จริยา  สมประสงค์ ได้รับทุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศราและสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
4. i-11-3-35_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
i-11-3-35_หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นักวิจัย  รศ.จริยา  สมประสงค์ ได้รับทุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศราและสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
5. i-11-3-34_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
i-11-3-34_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นักวิจัย  บุบผา  เมฆศรีทองคำ และ ขจรจิต  บุนนาค ได้รับการสนับสนุนการวิจัยของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
6. i-11-3-34_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
i-11-3-34_บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นักวิจัย  บุบผา  เมฆศรีทองคำ และ ขจรจิต  บุนนาค ได้รับการสนับสนุนการวิจัยของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
i-11-3-32_บทบาทของผู้ประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตในการกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตภายหลังการประกาศใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ. 2550 นักวิจัย  นางสาวมนฤทัย  ลิขิตธรรมนิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
i-11-3-32_บทบาทของผู้ประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตในการกำกับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตภายหลังการประกาศใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ. 2550 นักวิจัย  นางสาวมนฤทัย  ลิขิตธรรมนิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
9. i-11-3-33_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อกโอเคเนชั่น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
i-11-3-33_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อกโอเคเนชั่น นักวิจัย  นางสาวสุปรียา  กลิ่นสุวรรณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤษภาคม 2553 ได้รับทุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ...
อังคาร, 20 สิงหาคม 2013
รหัส  I-11-3-29 ชื่อเรื่อง_ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่กองบรรณาธิการแบบคอนเวอร์เจนท์ ศึกษากรณีเครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ นักวิจัย   อศินา  พรวศิน และ สกุลศรี  ตรีสารคาม รายงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ...
พุธ, 10 เมษายน 2013
11. I-11-3-29_ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่กองบรรณาธิการแบบคอนเวอร์เจนท์ ศึกษากรณีเครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  I-11-3-29 ชื่อเรื่อง_ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่กองบรรณาธิการแบบคอนเวอร์เจนท์ ศึกษากรณีเครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ นักวิจัย   อศินา  พรวศิน และ สกุลศรี  ตรีสารคาม รายงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ...
พุธ, 10 เมษายน 2013
12. I-11-3-30_อนาคตสื่อไทย:ความท้าทายภายใต้รัฐ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-23-30 ชื่อเรื่อง_อนาคตสื่อไทย:ความท้าทายภายใต้รัฐ คณะผู้วิจัย  ผศ.ดร. อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว  ผศ.ณัฏฐชา หน่อทอง  อ.ธัญญา  จันทร์ตรง นายอภิวิชญ์  ไพศาลทรัพย์ ปีพิมพ์ พศ. 2554
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
13. I-11-3-30_อนาคตสื่อไทย:ความท้าทายภายใต้รัฐ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-30 ชื่อเรื่อง_อนาคตสื่อไทย:ความท้าทายภายใต้รัฐ คณะผู้วิจัย  ผศ.ดร. อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว  ผศ.ณัฏฐชา หน่อทอง  อ.ธัญญา  จันทร์ตรง นายอภิวิชญ์  ไพศาลทรัพย์ ปีพิมพ์ พศ. 2554  ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
14. I-11-3-30_อนาคตสื่อไทย:ความท้าทายภายใต้รัฐ
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  I-11-3-30 ชื่อเรื่อง_อนาคตสื่อไทย:ความท้าทายภายใต้รัฐ คณะผู้วิจัย  ผศ.ดร. อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว  ผศ.ณัฏฐชา หน่อทอง  อ.ธัญญา  จันทร์ตรง นายอภิวิชญ์  ไพศาลทรัพย์ ปีพิมพ์ พศ. 2554  ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
15. I-11-3-28_หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในมหาวิทยาลัย : ปัญหาและทางออก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส I-11-3-28 ชื่อเรื่อง_หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในมหาวิทยาลัย : ปัญหาและทางออก จัดโดย ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 20 สิงหาคม ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
16. I-11-3-27_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-27 ชื่อเรื่อง_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์ ผู้วิจัย  วรรณรัตน์  รัศนวรางค์ , ณปิติยา บรรจงจิตร์ ได้รับทุนอุดหนุนจาก สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
รหัส  I-11-3-27 ชื่อเรื่อง_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์ ผู้วิจัย  วรรณรัตน์  รัศนวรางค์ , ณปิติยา บรรจงจิตร์ ได้รับทุนอุดหนุนจาก สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
18. I-11-3-27_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส  I-11-3-27 ชื่อเรื่อง_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์ ผู้วิจัย  วรรณรัตน์  รัศนวรางค์ , ณปิติยา บรรจงจิตร์ ได้รับทุนอุดหนุนจาก สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 16 กันยายน 2011
19. I-11-3-26_โครงสร้างตลาดและการกำกับดูแลหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-26 ชื่อเรื่อง _โครงสร้างตลาดและการกำกับดูแลหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย (การวิจัยในโครงการ การปฎิรูประบบสื่อ) ผู้แต่ง  นวลน้อย ตรีรัตน์ และธานี  ชัยวัฒน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดย ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
20. I-11-3-24_การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-24,25 ชื่อเรื่อง _การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง   สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ สถาบัน คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา ปีพิมพ์  พศ. 2546  ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
21. I-11-3-23_บทบาทของผู้สอบวิชาหนังสือพิมพ์ในสถาบันราชภัฏต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-23 ชื่อเรื่อง _บทบาทของผู้สอบวิชาหนังสือพิมพ์ในสถาบันราชภัฏต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน ผู้แต่ง   สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ สถาบัน วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
22. I-11-3-21_รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชนในสื่อโทรทัีศน์และหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-21 ชื่อเรื่อง _รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชนในสื่อโทรทัีศน์และหนังสือพิมพ์ โดย    โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) สนับสนุน  มูลนิธิสาธารณสุขแ่ห่งชาติ  ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
23. I-11-3-15-18,20_กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-15-18,20 ชื่อเรื่อง_กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 คณะผู้วิจัย รศ. ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ        หัวหน้าคณะผู้ศึกษาวิจัย รศ. ดร.วิษณุ วรัญญู                 ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
24. I-11-3-14,19_การวิเคราะห์โครงสร้่างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-14,19 ชื่อเรื่อง _การวิเคราะห์โครงสร้่างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทย ผู้แต่ง   ว่าที่ ร.ต.ศิโรจน์  มิ่งขวัญ สถาบัน เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
25. I-11-3-13_การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ ปี 2552
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-13 ชื่อเรื่อง _การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ ปี 2552 (เอกสารประกอบ) หัวข้อ บทบาทสื่อ : อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
26. I-11-3-12_งานวิจัยการกำกับดูแลอินเตอร์เน็ต
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-12 ชื่อเรื่อง _งานวิจัยการกำกับดูแลอินเตอร์เน็ต    ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
27. I-11-3-11_กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-11 ชื่อเรื่อง _กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน    ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
28. I-11-3-10_การสร้างสารสนเทศที่มีคุณภาพ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-10 ชื่อเรื่อง _การสร้างสารสนเทศที่มีคุณภาพ ผู้แต่ง  ผศ. ดร. วิลาสินี  พิพิธกุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีพิมพ์   มีนาคม พศ. 2546 ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
29. I-11-3-9,22_(วิ) วาทกรรม นายกฯ สมัครกับสื่อ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-9,22 ชื่อเรื่อง _(วิ) วาทกรรม นายกฯ สมัครกับสื่อ ผู้วิจัย   มีเดียมอนิเตอร์ เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย    ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
30. I-11-3-8_โครงสร้างตลาดของสื่อวิทยุและโทรทัศน์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/I-วิทยานิพนธ์ รายงานและงานวิจัย)
รหัส  I-11-3-8 ชื่อเรื่อง _โครงสร้างตลาดของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ (การวิจัยในโครงการ การปฏิรูประบบสื่อ) ผู้แต่ง สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และธนวิทย์  สุทธรัตนกุล  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สนับสนุน ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1836 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists