how many hours apart should i give potassium cl 10 meq twice daily with lasix is buying levitra online safe online apotheke deutschland cialis get priligy from australia what is cialis super active
Home

ขอเชิญนักศึกษาส่งเรียงความหัวข้อ “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ เข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21

AddThis Social Bookmark Button

 

 

 

 

ที่ สขนท. นว.  066/19/ 2561

5 กันยายน 2561

เรื่อง                  ขอเชิญนักศึกษาส่งเรียงความหัวข้อ “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ

เข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21

เรียน คณบดี หัวหน้าภาควิชา อาจารย์

คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ หรือคณะและเอกวิชาที่มีการเรียนการสอน

ด้านสื่อสารมวลชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มเรียงความ หัวข้อ “สื่อมอลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 21   ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน 70 คน

การสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21 มีข้อมูลดังนี้

  1. กรอกแบบฟอร์มประกวดเรียงความใบสมัครทางออนไลน์ที่
    http://bit.ly/tjapirab21

  2. ให้นักศึกษาส่งประเด็นพร้อมบอกเหตุผลในการลงพื้นที่ทำข่าวที่จังหวัดอยุธยามา 3 ประเด็น

3. นักศึกษาต้องส่งข้อมูลประวัติผู้สมัคร ประสบการณ์และผลงานที่เคยทำเกี่ยวกับข่าว และเรียงความหัวข้อเรื่อง “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ  (ความยาว 1หน้ากระดาษเอ4 ฟ้อนต์คลอเดียขนาด16)  ส่งมาทาง email: pirabnoy.tja@gmail.com เท่านั้น หมดเขตรับสมัคร วันที่ 3 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนในชั้น ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ หรือคณะและเอกวิชาที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นายมงคล บางประภา)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประสานงาน  นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล  086-0740005

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ที่ สขนท. นว.  ๐๖๗/๑๙/๒๕๖๑

 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง   ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๒๑ จำนวน ๒ คน

(โควตาส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ปี ๒๕๖๐)

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบฟอร์มเรียงความ หัวข้อ “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักข่าวพิราบน้อย"รุ่นที่ ๒๑  ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน  ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน 70 คน

ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักศึกษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชน ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ๓ ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ ๓ เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน จำนวนสถาบันละ ๒ คน เข้าร่วมการอบรม  โดยนักศึกษาต้องกรอกลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://bit.ly/quata-pirab2561

พร้อมตอบคำถามแบบเรียงความหัวข้อ “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ ความยาว ๑ หน้ากระดาษA4 มายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๑ e-mail: tjareporter@gmail.com หรือ pirabnoy.tja@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายมงคล  บางประภา)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒, ๐๘๖-๐๗๔-๐๐๐๕ ติดต่อนายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล   เมื่อผ่านการอบรมดังกล่าวแล้วนักศึกษาจะต้องส่งข่าวเข้า Cyber reporter อย่างน้อย  ๒ ชิ้นงาน โดยส่งข่าวสองสัปดาห์ต่อ ๑ ชิ้นงาน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สถาบันการศึกษาที่ได้ โควตาส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ปี ๒๕๖๐

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

7. มหาวิทยาลัยศิลปากร

8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

11. มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2228 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists