stop lasix can you buy priligy in usa best place to buy generic cialis online forum side effects of long term use of lasix in elderly giving lasix with elevated creatinine
Home

ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ ๒๒

AddThis Social Bookmark Button

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยวิทยาลัยการยุติธรรม กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ ๒๒  ขึ้นระหว่างระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อมวลชน

ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้มอบหมายให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนสื่อมวลชนสาขาหนังสือพิมพ์ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานระดับสูงมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในตำแหน่งบริหารและสามารถมีเวลาที่จะเข้ารับการอบรมได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดหลักสูตร และสามารถทำเอกสารวิชาการส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร จำนวน ๑  คน

ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงขอเชิญชวนองค์กรของท่านส่งผู้บริหารระดับสูงที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร เข้าร่วมรับการสรรหาเป็นผู้แทนสื่อมวลชนสาขาหนังสือพิมพ์ โดยกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน ส่งมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐  น. ทั้งนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนสื่อมวลชนสาขาหนังสือพิมพ์เข้ารับการอบรมดังกล่าวแล้ว และให้ถือว่าการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ เป็นที่สุด

 

ดาวโหลด ใบสมัคร และ โครงการ

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1591 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists