สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home แนวปฏิบัติ และ กฏหมายสื่อ

3 พฤษภาคม 2555 วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

AddThis Social Bookmark Button

โครงการรณรงค์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ปี 2555

ตรงกับวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม  2555

 

ความเป็นมา

เมื่อปี 2534 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกเสนอให้สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชน   ในขณะเดียวกันจะมีการประกาศแถลงการณ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงท่าทีและจุดยืนของสื่อมวลชนไทยด้วย  จึงถือว่าเป็นวันที่ผู้ที่ทำงานด้านสื่อจะต้องทบทวนและพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการแสดงออกและจริยธรรมของวิชาชีพ

ในทุกๆปี  วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกถือเป็นวันสำคัญของนักสื่อสารมวลชน  เพื่อเป็นการย้ำถึงเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกซึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงออก   ในวันสำคัญนีจึงถือว่าเป็นวาระที่ประเทศต่างๆ  รัฐบาล ประชาชน และสื่อมวลชนเองจะได้ร่วมกันปลุกจิตสำนึก   นับเป็นโอกาสดีที่จะได้มีการพิจารณาและพัฒนาข้อคิด  ข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน  ในขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีการประเมินสถานการณ์ของเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน

เสรีภาพของสื่อมวลชนเถือเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชน   และเป็นหลักประกันเสรีภาพอื่นๆด้วย เสรีภาพของสื่อมวลชนจะกระตุ้นให้เกิดความโปร่งใส  และธรรมาภิบาล   เพื่อเป็นหลักประกันว่าสังคมจะได้รับความยุติธรรมที่แท้จริง   อีกทั้งยังเป็นสะพานที่นำไปสู่การสร้างความเข้าใจและความรู้   สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่างๆ อันเป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริง และความร่วมมือระหว่างประเทศที่ยืนนาน

วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกจะได้มีการย้ำเตือนรัฐบาลทุกประเทศให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่จะเคารพสิทธิในการแสดงออกของสื่อมวลชน   แม้ว่าในปัจจุบันเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน   ยังไม่เป็นที่ยอมรับและเคารพในหลายประเทศ ทั้งๆ ที่เป็นตัวจักรสำคัญในขบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในขบวนการตัดสินใจ พลเมืองจะตัดสินใจลงคะแนนเสียงได้ถูกก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าถึงข้อมูลและความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เสรีภาพในการแสดงออกไม่ได้สำคัญต่อศักดิ์ศรีของแต่ละคนเท่านั้น แต่ยังสำคัญต่อการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ และประชาธิปไตยอีกด้วย

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกเป็นโอกาสที่สื่อฯจะได้บอกกล่าวและกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน และจะได้รับรู้ว่า มีสื่อมวลชนทั่วโลก ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกโดยการเซ็นเซอร์ข่าวและงานเขียน สำนักพิมพ์ถูกปรับ ถูกขู่ ถูกปิดชั่วคราวหรือถาวร และผู้สื่อข่าว บรรณาธิการถูกทำร้าย ถูกคุมขังหรือถูกฆ่า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประกาศจุดยืนและอ่านแถลงการณ์ของสื่อมวลชนไทยเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนได้ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการทำหน้าที่
  3. รณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

รูปแบบกิจกรรม

  1. การออกแถลงการณ์เพื่อประกาศจุดยืนและท่าทีของสื่อมวลชนไทยในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
  2. การจัดเสวนาทางวิชาการ
  3. การประกวดบทความ และภาพถ่าย เรื่อง “เสรีภาพสื่อบนความท้าทายใหม่
/////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

หัวข้อ “เสรีภาพสื่อบนความท้าทายใหม่”

New Challenges for Press Freedom

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓  เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๐๙.๓๐ น.         ลงทะเบียน

๑๐.๐๐  น.       กล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดย เสด็จ  บุนนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

๑๐.๐๕ น.       แถลงการณ์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

หัวข้อ “เสรีภาพบนความท้าทายใหม่”  (New Challenges for Press Freedom)

โดย  ชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี               นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์                   นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

๑๐.๑๕ น.       เสวนาเรื่อง “เสรีภาพบนความท้าทายใหม่”  (New Challenges for Press Freedom)

วิทยากร

นิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล       รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท                    ประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการ

การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผศ. ดร. พิรงรอง รามสูต รณะนันท์  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสริมสุข  กษิติประดิษฐ์                สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

บัณฑิต  จันทศรีคำ                     บรรณาธิการอำนวยการ  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิณ           สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง ๕

๑๑.๔๕ น.       มอบรางวัลประกวดบทความ และภาพถ่าย หัวข้อ “เสรีภาพบนความท้าทายใหม่

โดย นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

//////////////////////////////////////////////////////////////

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข่าววันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก - หัวข้อ "เสรีภาพสื่อบนความท้าทายใหม่" กองบรรณาธิการเว็บ 3999
2 Statement on the World Press Freedom Day “New Challenges for Press Freedom” กองบรรณาธิการเว็บ 3229
3 แถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก-“เสรีภาพสื่อบนความท้าทายใหม่” กองบรรณาธิการเว็บ 2651
4 ข้อเสนอเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก-กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ผ่าน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กองบรรณาธิการเว็บ 2844
5 ผลงานที่ได้รับรางวัล ดีเด่น และชมเชย จากการประกวดบทความ หัวข้อ "เสรีภาพสื่อบนความท้าทายใหม่" ประจำปี 2555 เนื่องจากในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก กองบรรณาธิการเว็บ 7525
6 ผลการตัดสินการประกวดบทความและภาพถ่ายหัวข้อ“เสรีภาพสื่อบนความท้าทาย ใหม่ - New challenges for Press Freedom” กองบรรณาธิการเว็บ 3010
7 กำหนดการวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก-วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕ กองบรรณาธิการเว็บ 3146
8 ภาพส่งเ้ข้าประกวดในหัวข้อเรื่อง "เสรีภาพสื่อบนความท้าทายใหม่" ประจำปี 2555 กองบรรณาธิการเว็บ 4088
9 การประกวดบทความ และภาพถ่าย เรื่อง “เสรีภาพสื่อบนความท้าทาย ใหม่” กองบรรณาธิการเว็บ 4486
 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1410 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists