daily use of 20mg cialis does cialis have to be taken daily instructions daily use of cialis online super active viagra can i find priligy at walmart where to order viagra tablet
Home

ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2555

AddThis Social Bookmark Button

 

โครงการ:หลัก สูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย

ความสำคัญของโครงการ:

ในโอกาสที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558เป็นเรื่องที่หลายคนรู้สึกประหลาดใจเพราะอาจคิดว่าเป็นเหตุการณ์ ปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างด่วน แต่ในความเป็นจริงในเรื่องการเตรียมความพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียนมีการพูด ถึงและมีการดำเนินงานที่เป็นลำดับมานานพอสมควร เพียงแต่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

ทั้งนี้ หลังจากที่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่  9 ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปีพ.ศ. 2546 ได้รับรองวิสัยทัศน์อาเซียน 2020( Asean Vision 2020) เพื่อมุ่งหน้าพัฒนาอาเซียนไปสู่ประชาคมอาเซียน  (Asean Community) ให้เป็นผลสำเร็จในปี  2563 (ค.ศ. 2020) โดยกำหนดเป้าหมายว่าอาเซียนจะต้องเป็น 1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  2) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัตร  3) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก 4)ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร  และเห็นชอบให้มีการร่างกฎบัตรอาเซียน ซึ่งทำหน้าที่เป็นธรรมนูญในการบริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมืออย่างรอบด้าน ผ่าน3  เสาหลักคือ 1) ด้านการเมืองให้จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  ( Asean Political and Security Community- APSC)  2) ด้านเศรษฐกิจให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean Economic Community – AEC) และ  3)  ด้านสังคมวัฒนธรรม ให้จัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ( Asean Socio-Cultural Community-ASCC) โดยมีหลักการพื้นฐานของความร่วมมือ  3  ข้อคือ ให้ใช้การตัดสินใจโดยหลักฉันทามติ  การไม่แทรกแซงกิจการภายใน และการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งต่อมาผู้นำของประเทศต่างๆในอาเซียน ได้เร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนให้เร็วกว่าเดิม 5 ปีทำให้เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์จะต้องเกิดขึ้นในปี 2558( ค.ศ. 2015)

จากการที่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร และจากความสำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนตามที่กล่าวข้างต้น สื่อมวลชนไทยซึ่งมีบทบาทในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน จึงมีความสำคัญมากต่อการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคม อาเซียน และประเทศต่างๆในอาเซียน เพื่อว่าประชาชนไทยจะได้ประโยชน์จากการที่ภูมิภาคนี้เป็นประชาคมอาเซียนดัง นั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์จึงได้จัดหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการ เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทยขึ้น

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียนให้แก่สื่อมวลชนไทย

2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ตลอดจนการสร้างความตระหนักในความหลากหลายของภูมิภาค สำหรับสื่อมวลชนไทย

3. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สื่อมวลชนไทยเกิดความตื่นตัวตระหนักต่อประชาคมอาเซียน และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่สาธารณชนได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

1.สื่อมวลชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียนมากขึ้น

2. สื่อมวลชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและความ หลากหลายในภูมิภาคที่มากขึ้น

3. สื่อมวลชนไทยตระหนักและตื่นตัวต่อการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และสามารถรายงานข่าวได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลาของหลักสูตร: มิถุนายน – กันยายน 2555

1.      การสัมมนาเพื่อปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมก่อบเข้ารับการอบรม 1 สัปดาห์

2.      การบรรยายสัปดาห์ 1 วัน (เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00น.วันอาทิตย์)จำนวน 12 สัปดาห์

3.      การศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม แรก  ลาว กัมพูชา เวียดนาม / กลุ่มสอง มาเลเซีย สิงคโปร์  อินโดนีเซีย

เงื่อนไขการจบหลักสูตร:ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะต้องสามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ไม่น้อยกว่า 9 สัปดาห์ หรือร้อยละ 75 แต่ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและการศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงจะได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรนี้

ผู้เข้าร่วมโครงการ: นักข่าวที่มีประสบการณ์การทำงานข่าวไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่เกิน 40 ปี จำนวน    25 คนแบ่งเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ 20 คน และนักข่าววิทยุ-โทรทัศน์  5 คน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดตั้ง "ชมรมนักข่าวอาเซียน" ชูจุดแข็งความแม่นยำและครอบคลุม กองบรรณาธิการเว็บ 2768
2 จัดตั้ง "ชมรมนักข่าวอาเซียน" ชูจุดแข็งความแม่นยำและครอบคลุม กองบรรณาธิการเว็บ 2498
3 19ส.ค. ภาพถ่ายการสัมมนาปิดการอบรม-หลักสูตรเสริมพลังความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย กองบรรณาธิการเว็บ 3443
4 วุตติ วุตติสันต์ อุปทูต ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนไทย ในโอกาสศึกษาดูงานภาคองค์กรสื่อและภาคเอกชนในกรุงจาการ์ต้า กองบรรณาธิการเว็บ 3615
5 ทำนอง พลทองมาก รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด (บริษัทลูกในเครือซีพีเอฟ) กองบรรณาธิการเว็บ 3569
6 เสวนา รู้ทันพม่า , ทบทวนองค์ความรู้ที่มีต่อประชาคมอาเซียน และ จุดจบของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลาง? กองบรรณาธิการเว็บ 3255
7 เส้นทางการเดินทาง ที่ 1 กทม. - เวียงจันทร์ -ฮานอย และเส้นทางที่ 2 อินโดนีเซีย กองบรรณาธิการเว็บ 4413
8 ผลการคัดเลือกบทความ Asean and I จำนวน 2 บทความ กองบรรณาธิการเว็บ 17208
9 ความรู้เรื่องประเทศสิงคโปร์-คุณนพพร วงศ์อนันต์ อดีตนักข่าวรอยเตอร์ประจำสิงคโปร์ กองบรรณาธิการเว็บ 5049
10 ความรู้เรื่องประเทศสิงคโปร์-รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองบรรณาธิการเว็บ 4046
11 การหลั่งไหลของแรงงานปัญหาสมองไหล การเคลื่อนย้ายแรงงาน-พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี กองบรรณาธิการเว็บ 3469
12 การหลั่งไหลของแรงงานปัญหาสมองไหล การเคลื่อนย้ายแรงงาน-รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) กองบรรณาธิการเว็บ 4262
13 ความรู้เรื่องประเทศอินโดนีเซีย-อาจารย์เพ็ญศรี พานิช ผู้เชี่ยวชาญประเทศอินโดนีเซีย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กองบรรณาธิการเว็บ 3412
14 การศึกษาและวัฒนธรรมความร่วมมือทางการศึกษาและวัฒนธรรมของอาเซียน-รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณประภาส ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย กองบรรณาธิการเว็บ 3631
15 ความรู้เรื่องประเทศมาเลเซีย-อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล ผู้เชี่ยวชาญประเทศมาเลเซีย โครงการเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กองบรรณาธิการเว็บ 3917
16 ปัญหาร้อนแรง ( Hot Spots ) ในอาเซียน- กวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน กองบรรณาธิการเว็บ 3860
17 แม่น้ำโขงสายน้ำแห่งอาเซียน-เพียรพร ดีเทศน์ ผู้ประสานงานการ รณรงค์ประเทศไทย International Rivers กองบรรณาธิการเว็บ 4702
18 ความรู้เรื่องประเทศลาว-ทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มแม่น้ำโขง กองบรรณาธิการเว็บ 7629
19 การขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในอาเซียน-ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองบรรณาธิการเว็บ 4141
20 จุดต่างและจุดเหมือนของการเมืองและความมั่นคงในอาเซียน -ดร. ปณิธาน วัฒนายากร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองบรรณาธิการเว็บ 3364
 
หน้า 1 จาก 2
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1573 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists