Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา d-5-3

ทั้งหมด 14 ข้อมูลที่พบ

1. D-5-3-29_เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Investigative Reporting Workshop For Thai Journalists
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-3-29 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Investigative Reporting Workshop For Thai Journalists จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 23-25 มิถุนายน 2543 ณ จุลดิสรีสอร์ทเขาใหญ่ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
2. D-5-3-28_สรุปรายงานที่ได้จากโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขาหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-3-28 ชื่อเรื่อง_สรุปรายงานที่ได้จากโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขาหนังสือพิมพ์ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
3. D-5-3-26_รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-3-26 ชื่อเรื่อง_รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวิทยุและโทรทัศน์ไทย เครือข่ายสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเซียอาคเนย์ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
4. D-5-3-24_เอกสารหมายเลข1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 2545
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-3-24 ชื่อเรื่อง_เอกสารหมายเลข1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 2545 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักข่าวประชาธรรม สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
5. D-5-3-23_เอกสารประกอบการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำข่าวอย่างมืออาชีพ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-3-23 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำข่าวอย่างมืออาชีพ หลักสูตร ภาคกลาง ภาคตะวันออก จัดโดย สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคกลาง ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
6. D-5-3-22_รายงานการสัมมนา "ตั้งศูนย์ถ่วงสื่อ ถือกระแสทีวี"
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-3-22 ชื่อเรื่อง_รายงานการสัมมนา "ตั้งศูนย์ถ่วงสื่อ ถือกระแสทีวี" จัดโดย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยโยนก วันที่ 13 กันยายน 2549  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
7. D-5-3-21_การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-3-21 ชื่อเรื่อง_การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับ สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี วันที่ 22-23 พฤศจิกายน ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
8. D-5-3-20_ราตรีประชาธิปไตย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-3-20 ชื่อเรื่อง_ราตรีประชาธิปไตย ผลการประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวนสอบสวนดีเด่น ประจำปี 2551 จัดโดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย วันที่ 17 ธันวาคม พศ. 2551  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
9. D-5-3-11,17-19_เอกสารประกอบการสัมมนา ปัญหาการเข้าสู่วิชาชีพของนักศึกษาวิชาการหนังสือพิมพ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-3-11,17-19 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา ปัญหาการเข้าสู่วิชาชีพของนักศึกษาวิชาการหนังสือพิมพ์ จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สภาสถาบันราชภัฏ วันที่ 1-2 ธันวาคม ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
10. D-5-3-10_เอกสารสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สื่อข่าวด้านเอดส์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-3-10 ชื่อเรื่อง_เอกสารสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สื่อข่าวด้านเอดส์ จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ กองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 12-13 ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
11. D-5-3-9_รายชื่อวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ 1-7
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส D-5-3-9 ชื่อเรื่อง_รายชื่อวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ 1-7 จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย วันที่ 12 พฤษภาคม -29 กันยายน 2538  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
12. D-5-3-7_เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักข่าว
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-3-7 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักข่าว จัดโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
13. D-5-3-1-5,16_เอกสารประกอบสัมมนา เรื่องเทคนิคการทำข่าวสืบสวนสอบสวน ศึกษากรณีการเจาะข่าวงบประมาณ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา)
รหัส  D-5-3-1-5,16 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบสัมมนา เรื่องเทคนิคการทำข่าวสืบสวนสอบสวน ศึกษากรณีการเจาะข่าวงบประมาณ จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2540 ณ วังยางรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
d-5-1 / d-5-2 / d-5-3 / d-5-4 / d-5-5 / d-5-6 / d-6-1 / d-6-2 / d-6-3  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2237 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists