can i buy levitra online without prescription viagra professional recommend dose lasix drip protocol buy kamagra oral jelly in dubai is it ok to drink alcohol while on lasix

พึงระวังการนำเสนอข่าวกระทบสิทธิเยาวชน

AddThis Social Bookmark Button

พึงระวังการนำเสนอข่าวกระทบสิทธิเยาวชน

 

วันที่ 11 ม.ค. 2562 ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ห่วงใยการนำเสนอข่าวเยาวชนที่เดิมทีเป็นข่าวประเภทการหายไปจากบ้านที่ครอบครัวต้องการกระจายข่าวเพื่อให้สื่อมวลชนช่วยเป็นอีกช่องทางในการช่วยติดตาม

 

แต่เมื่อมีการพบตัวเยาวชนแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับครอบครัว แต่ปรากฏเป็นลักษณะของข่าวอีกประเภท ที่อาจจะเข้าข่ายการล่อลวงหรือไม่ ซึ่งผู้ปกครองของเยาวชนสามารถใช้สิทธิที่พึงมีตามกฎหมายในการดำเนินคดีได้

 

ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการละเมิดความเป็นเยาวชนที่มีกฎหมายคุ้มครองเฉพาะ และรักษาไว้ซึ่งอนาคตของเยาวชนที่จะต้องเติบโตและใช้ชีวิตในภายภาคหน้า สื่อมวลชนควรพึงมีส่วนในการไม่เป็นผู้ละเมิดและซ้ำเติม ควรระวังในการนำเสนอชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น โรงเรียน ที่อยู่ของเยาวชนและรูปของเยาวชน และบุคคลในครอบครัว ตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และการใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ