Home ห้องสมุดสมาคม E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

E-กฎหมาย กฎและระเบียบ และการเมือง

AddThis Social Bookmark Button

e-6-4 / e-6-5 / e-6-6 / e-7-1 / e-7-2 / e-7-3 / e-18-1

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 E-7-3-23-24_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเืมืองและสังคมที่ดี กองบรรณาธิการเว็บ 1641
122 E-7-3-22,78_องค์การอิสระมาตรา 57 : คู่มือผู้บริโภคชุดที่ 4 : กระบอกเสียงผู้บริโภค กองบรรณาธิการเว็บ 1768
123 E-7-3-19-21_ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ : 19 สิงหาคม 2550 วันออกประชามติ กองบรรณาธิการเว็บ 1662
124 E-7-3-18_คู่มือคนไทยในการเดินทางไปต่างประเทศ กองบรรณาธิการเว็บ 1614
125 E-7-3-15-17_พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย พศ. 2542 กองบรรณาธิการเว็บ 1730
126 E-7-3-14_รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พศ. 2542 กองบรรณาธิการเว็บ 1719
127 E-7-3-8-12_สิทธิของเรา ชีวิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างไร กองบรรณาธิการเว็บ 1632
128 E-7-3-7_พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไ่ม่สูบบุหรี่ พศ. 2535 พิมพ์ครั้งที่ 7 กองบรรณาธิการเว็บ 1491
129 E-7-3-6_รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กองบรรณาธิการเว็บ 1529
130 E-7-3-5_ตราสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย กองบรรณาธิการเว็บ 1601
131 E-7-3-4_ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ กองบรรณาธิการเว็บ 1826
132 E-7-3-3_คำแปลอนุสัญญาสหประชาชาติ : ว่าด้วยการต่อต้าน การทุจริต คศ. 2003 กองบรรณาธิการเว็บ 3633
133 E-7-3-2_คู่มือประชาชน : สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 กองบรรณาธิการเว็บ 1640
134 E-7-3-1_คู่มือลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม กองบรรณาธิการเว็บ 1849
135 E-7-2-1_ประชาธิปไตย กองบรรณาธิการเว็บ 1727
136 E-7-2-2_คู่มือผู้ประกันตน กองบรรณาธิการเว็บ 3777
137 E-7-2-3_คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ : ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ พศ. 2546 กองบรรณาธิการเว็บ 4674
138 E-7-2-4_กองทุนผู้สูงอายุ กองบรรณาธิการเว็บ 2182
139 E-7-2-5_ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุ กองบรรณาธิการเว็บ 2017
140 E-7-2-6-10_พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พศ. 2546 กองบรรณาธิการเว็บ 1695
 
หน้า 7 จาก 10

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560   ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ

k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ โ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน) ปีพิมพ์  พศ. 2559   ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1612 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists