j-12-1-18_บันทึกเหตุการณ์14ตุลาผ่าน 13กบฏ

AddThis Social Bookmark Button

j-12-1-18_บันทึกเหตุการณ์14ตุลาผ่าน 13กบฏ

ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาการสื่อสารของมูลนิธิ 14 ตุลา

ในวาระครบรอบ 40 ปี 14 ตุลา 2516 มูลนิธิ 14 ตุลา

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2556

กองบรรณาธิการ  เศรษฐวัฒน์  สุรินทร์คำ, อโรชา  พิพัฒน์วัชรนนท์, รพีภัทร จันทร์พวง, ชาระที เมืองอยู่, รติ ลีลาสำราญ

สำนักพิมพ์  มูลนิธิ 14 ตุลา

สนับสนุนการพิมพ์โดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)