medical term for lasix definition lasix med cialis daily craigslist reputable canadian online pharmacy levitra best cialis online order teva generic viagra
Home แนวปฏิบัติและกฏหมายสื่อ การอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชน”

การอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชน”

AddThis Social Bookmark Button

ที่ สขนท.  นว. 323/13 /2555

11  ธันวาคม    2555

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชน”

เรียน    บรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. กำหนดการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชน

2. ใบลงทะเบียน

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศจะจัดการอบรม หลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชนขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าว ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบกฎหมายของประเทศ ไม่ว่ารัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายแรงงาน ฯลฯ อย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปพัฒนาความคิดในการสื่อสารไปสู่สังคมได้โดยไม่คลาดเคลื่อน นอกจากนี้เพื่อให้เข้าใจถึงเจตนารมย์ที่แท้จริงของกฎหมาย ทำให้เกิดวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในกฎหมาย เพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ต้องการใช้กฎหมายในทางบิดเบือน โดยยืมมือสื่อมวลชน และที่สำคัญคือให้สื่อมวลชน รู้ถึงสิทธิเสรีภาพที่ตนมีอยู่ มีภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ต้องมีความระมัดระวัง มีความระมัดระวัง ไม่ไปละเมิดบุคคลอื่นจากการทำหน้าที่ของตนเอง

โดยการอบรมในหลักสูตรกฎหมายมหาชน เรียน 3 สัปดาห์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 6 ม.ค.2556-วันอาทิตย์ที่   20 ม.ค.2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกฎหมายอาญา เรียน 4 สัปดาห์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค.2556- วันอาทิตย์ที่           10 ก.พ.2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งผู้สื่อข่าวเข้าร่วมการอบรม จำนวน 2 คน โดยขอความกรุณาส่งชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. 02-668-9422 โทรสาร. 02-668-7505 หรือ E-mail: krongkan.a@gmail.com , tjareporter@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ

ความร่วมมือจากท่านในการส่งนักข่าวเข้ารวมอบรม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดาวโหลด จดหมาย กำหนดการและใบสมัคร (pdf)

ดาวโหลด จดหมาย กำหนดการและใบสมัคร (doc)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ตารางเรียน หลักสูตร “กฎหมายสำหรับสื่อมวลชน

 

หลักสูตรที่ 1  --- กฎหมายมหาชน  (เรียน 3 สัปดาห์)

วัน/เวลา

วิชา

หมายเหตุ

6 ม.ค.56

(9.00น.-12.00น.)

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

6 ม.ค.56

(13.00น.-16.00น.)

- ระบบการถ่วงดุลและการตรวจสอบอำนาจรัฐในรัฐธรรมนูญ

ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์***

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

13 ม.ค.56

(9.00น.-12.00น.)

-กฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาคทั่วไป

- สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ม.30 32 45 46 ฯลฯ

ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพรวมของรัฐธรรมนูญ ฉายภาพให้เห็นว่ามีองค์ประกอบอย่างไร

- พัฒนาการของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

13 ม.ค.56

(13.00น.-16.00น.)

ศาลปกครองทั้งหมดและการดำเนินคดีปกครอง

ดร. วิษณุ วรัญญู

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

 

20 ม.ค.56

(9.00น.-12.00น.)

วิชาเรียนรวม

-ปัญหาทางกฎหมายในคดีหมิ่นประมาทและความรับผิดฐานละเมิด ปอ.ม.326 328 329 330 136 , ปพพ.420 421 423 438

อ.วันชัย สอนศิริ

สมาชิกวุฒิสภา สรรหา

รองปธ.กมธ.สิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

 

20 ม.ค.56

(13.00น.-16.00น.)

วิชาเรียนรวม

-กฎหมายแรงงานกับสื่อมวลชน

-พรบ.แรงงานสัมพันธ์

-พรบ.คุ้มครองแรงงาน

-พรบ.กองทุนเงินทดแทน  ระบบสหภาพแรงงาน

อาจารย์ พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

ผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค7

 

 

หลักสูตรที่ 2 ---- กฎหมายอาญา (เรียน 4 สัปดาห์)

 

วัน/เวลา

วิชา

หมายเหตุ

20 ม.ค.56

(9.00น.-12.00น.)

วิชาเรียนรวม

-หมิ่นประมาท/การละเมิด ป.อ.326 328 329 330 136 , ปพพ.420 421 423 438

 

20 ม.ค.56

(13.00น.-16.00น.)

วิชาเรียนรวม

-กฎหมายแรงงานกับสื่อมวลชน

-พรบ.แรงงานสัมพันธ์

-พรบ.คุ้มครองแรงงาน

-พรบ.กองทุนเงินทดแทน  ระบบสหภาพแรงงาน

 

27 ม.ค.56

(9.00น.-12.00น.)

 

- กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อาจารย์ อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร

อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

- ภาพรวมกระบวนการยุติธรรม ปัญหา ความเหลื่อมล้ำ โดยยกกรณีศึกษา

27 ม.ค.56

(13.00น.-16.00น.)

 

-การดำเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนเชิงวิพากษ์

พล.ต..โกสินทร์ หินเธาว์

รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กระบวนการก่อนฟ้อง หลังฟ้อง เช่น การสืบสวน จับ ค้น ขัง การสอบสวน การร้องทุกข์ สิทธิผู้ต้องหา จำเลย ป.ว.อ.ม.134,134/1-4

3 ก.พ.56

(9.00น.-12.00น.)

 

-การดำเนินคดีและการถ่วงดุลโดยอัยการ

อาจารย์มาร์ค เจริญวงศ์

อัยการประจำสำนักงานพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย

-ดุลยพินิจของอัยการ ป.วิอ ม.120 143 145 147

-อำนาจการสั่งฟ้องของอัยการสูงสุด ป.วิอ.ม.20 143ตอนท้าย,145 รธน.255

3 ก.พ.56

(13.00น.-16.00น.)

 

-ระบบศาลยุติธรรม

อาจารย์สราวุธ เบญจกุล

รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

 

การฟ้องคดีโดยผู้เสียหาย ,อัยการ ปวอ.ม.28 การไต่สวนม.162,165 การขาดนัดทางอาญาพยานหลักฐาน,การไต่สวนหมายจับมีได้หรือไม่ การย่อคำพิพากษา การพิจารณาคดีแพ่ง การไต่สวนฉุกเฉิน

10 ก.พ.56

(9.00น.-12.00น.)

 

-ปปง. ดีเอสไอ

รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงสร้างดีเอสไอ คดีที่มีอำนาจสอบสวน

10 ก.พ.56

(13.00น.-16.00น.)

 

- พรบ.คอมพิวเตอร์ (13.00น.-14.30น.)

อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-พรบ.ความรุนแรงในครอบครัว  พรบ.คุ้มครองเด็ก พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชน (14.30น.-16.00น.)

อาจารย์อวิรุทธิ์ ชาญชัยกิตติกร

ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดสมุทรปราการ

พรบ.คอมพิวเตอร์แทรกเรื่องลิขสิทธิ์ (โทษส่วนอาญา)

เนื้อหาเรื่องละเมิดสิทธิเด็กครอบคลุมเรื่อง การจำกัดสิทธิ์ เสรีภาพสื่อมวลชนในการเสนอข่าวเด็ก สตรี ครอบครัว เรื่องส่วนตัว การปกปิดชื่อ หน้าตา คนใกล้ชิด

 

*หมายเหตุวิทยากรบางท่านอยู่ระหว่างการประสานงาน

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2285 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists