ประกาศคณะกรรมการ กทช-วิทยุกระจายเสียงชุมชน

AddThis Social Bookmark Button

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน)