buy priligy dapoxetine online effects of kamagra oral jelly best lasix doctor in twin cities discount name brand cialis daily cialis for bph
Home สิทธิประโยชน์สมาชิก ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๐

AddThis Social Bookmark Button

ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๐

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงระะเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ สมัยที่ ๘ ประจำวันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๐ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ให้เรียกว่า  ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ หรือข้อกำหนด หรือมติ คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้คำว่า

“สมาคม” หมายความถึง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“สวัสดิการ” หมายความถึง ความช่วยเหลือที่สมาคมให้กับสมาชิก ซึ่งอาจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือการอื่นใดตามระเบียบนี้และให้รวมถึงการช่วยเหลืออื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ

“สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“สมาชิกอาวุโส” หมายความถึง สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี

“ทายาท” หมายความถึง ทายาทของสมาชิก ได้แก่

๑) บุตรหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย

๒) สามีหรือภรรยา

๓) บิดาและมารดา

ข้อ ๕ สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการและบริการต่างๆ ที่สมาคมฯจัดขึ้น  ดังนี้

๕.๑ สวัสดิการคลอดบุตรคนแรก

สมาคมมอบสวัสดิการคลอดบุตรคนแรกเป็นเงินช่วยเหลือจำนวน ๕๐๐๐ บาท โดยสมาชิกต้องยื่นขอพร้อมหลักฐานสูจิบัตรภายในกำหนด ๓ เดือนนับตั้งแต่คลอดบุตรคนแรก

๕.๒ สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก

สมาคม มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกที่ยื่นขอรับทุนครอบครัวละ ๑ ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ปริญญาตรี โดยใช้ดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีกองทุนการศึกษามาเฉลี่ยกับจำนวนสมาชิกผู้ขอทุนแต่ไม่ต่ำกว่าทุนละ ๒๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินแต่ละทุน พร้อมทั้งให้มีการกำหนดเพดานเงินเดือนของผู้รับทุนในอัตราที่เหมาะสม

๕.๓ สวัสดิการรักษาพยาบาล

สมาคมมอบสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับสมาชิกโดยแยกเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้นอกและผู้ป่วยใน

(๑) สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้นอก สมาคม มอบสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้นอกครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๖ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องขอรับสวัสดิการจากสมาคมภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้สมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน

(๒) สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน  สมาคม มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกซึ่งเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (เข้ารักษาพยาบาลตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมง) สมาคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน กรณีที่นำสำเนาใบเสร็จมาแสดงสมาชิกต้องนำหลักฐานการรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือบริษัทประกันชีวิตมาแสดงด้วย

๕.๔ สวัสดิการมรณกรรม

สมาคมมอบสวัสดิการมรณกรรมให้กับสมาชิกโดยแบ่งเป็น ๒ กรณี

(๑) การจัดทำประกันชีวิต สมาคมจัดทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกโดยมีทุนประกันดังนี้

ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ทายาทจะได้รับทุนประกันชีวิต ๑๐๐๐๐๐ บาท

ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทายาทจะได้รับทุนประกันชีวิต ๒๐๐๐๐๐ บาท

ในกรณีที่สมาชิกสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ สมาชิกจะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขสัญญา

ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องเขียนใบสมัครเข้าทำประกันชีวิตตามแบบที่สมาคมกำหนด

(๒) สวัสดิการงานสวดอภิธรรมศพ สมาคมนำพวงหรีดเคารพศพและเงินสวัสดิการ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยในการสวดอภิธรรมศพ

๕.๕ สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

(๑) ยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุงประจำปีของสมาชิกอาวุโสทุกประเภทที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป  โดยยังคงได้รับสิทธิต่างๆเหมือนสมาชิกอื่นทุกประการ

(๒) สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกอาวุโสแบบคนไข้นอก สมาคม มอบสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกอาวุโสซึ่งเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบคนไข้นอกครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องขอรับสวัสดิการจากสมาคมภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้สมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน

(๓) สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกอาวุโสแบบผู้ป่วยใน  สมาคม มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโสซึ่งเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (เข้ารักษาพยาบาลตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมง) สมาคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน กรณีที่นำสำเนาใบเสร็จมาแสดงสมาชิกต้องนำหลักฐานการรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือบริษัทประกันชีวิตมาแสดงด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2023 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists