lasix cri in dogs discover vision center lasix cost priligy lloyds pharmacy how is cialis generic different from brand cialis generic priligy philippines why do people take lasix and potassium together
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ประกาศรับสมัครพนักงาน-ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านข่าวสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน

ประกาศรับสมัครพนักงาน-ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านข่าวสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน

AddThis Social Bookmark Button

ประกาศรับสมัครพนักงาน
ด้วยฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์
จะรับสมัครพนักงานโครงการในตำแหน่งผู้ประสานงานด้านข่าวสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน

คุณสมบัติ
-    ชาย / หญิง จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
-    มีความสนใจในงานข่าว และทำงานด้านงานสื่อมวลชนอย่างน้อย ๒ ปี
-    มีความสนใจงานด้านกฎหมาย และด้านสิทธิเสรีภาพ
-    มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (จะพิจารณาพิเศษ)

ภารกิจ

๑ ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสื่อ
๒ ลงพื้นที่หาข้อมูล  กรณีที่สื่อถูกคุกคาม
๓ ประสานงานข้อมูลกับองค์กรสื่อระหว่างประเทศ
๔ จัดอบรม  สัมมนา  ประชุมต่างๆ  ที่แผนงานฝ่ายสิทธิฯ จะกำหนดขึ้น
๕ รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมแผนงานทั้ง 6 ของฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ คือ
๕.๑ แผนงานด้านกฎหมาย โดยแผนงานนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันกลไกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยจะมีการแบ่งแผนงานออกเป็น ๒ โครงการคือ ๑. โครงการผลักดันกลไกประกันเสรีภาพสื่อและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗  และ ๒. โครงการติดตามติดตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อ เช่น พรบ. จดแจ้งการพิมพ์ เป็นต้น
๕.๒ แผนงานจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อ (Alert Network) เป็นแผนงานที่มีเป้าหมายเพื่อติดตามการคุกคามสื่อทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นในทุกรูปแบบ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน สื่อออนไลน์ ร่วมทั้งการช่วยแก้ปัญหากรณีที่สื่อถูกคุกคามทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การลดอัตราการคุกคามสื่อลง โดยจะมีการจัดตั้งผู้แทนสื่อท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมเป็นเครือข่ายรวมทั้งการจัดจ้างผู้ประสานงาน(Alert Coordinator) เต็มเวลาเพื่อทำหน้าที่ประสานงานเครือข่าย
๕.๓ แผนงานติดตามสถานการณ์สื่อ มีเป้าหมายเพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์สื่อ โดยจะมีการจัดทำ Alert เพื่อรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสื่อ ผ่านทาง www.tja.or.th โดยจะจัดทำรายงานสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เผยแพร่ไปยังเครือข่ายพันธมิตร,องค์กรสื่อทั้งในท้องถิ่นและในต่างประเทศ
๕.๔ แผนงานด้านการศึกษาและวิจัยและงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อจัดทำรายงานและวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพสื่อในประเทศไทย  และจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๕ แผนงานรณรงค์ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้มีการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและร่วมรณรงค์สิทธิเสรีภาพสื่อในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม, วันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม เป็นต้น  รวมทั้งการจัดเวทีวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูล ความคิเดห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
๕.๖ แผนงานด้านการอบรมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์, พรบ. คอมพิวเตอร์, การเขียนข่าวไม่ให้ถูกฟ้อง เป็นต้น โดยจะมีการอบรมเพื่อให้ความรู้   ทบทวนประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจะมีการจัดพิมพ์เอกสารผลสรุปการจัดอบรมและสัมมนาเผยแพร่ในวงกว้าง
ส่งหลักฐานการสมัครประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มาที่ ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  หรือ อีเมล์ที่  reporter@inet.co.th ,  tjareporter@gmail.com

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1699 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists