lasix side effects mayo clinic cialis for daily use side effects lasix nutritional implications viagra super active reviews dilute lasix
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ประชุมใหญ่วิชาการสื่อสารมวลชนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

ประชุมใหญ่วิชาการสื่อสารมวลชนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

AddThis Social Bookmark Button

ประชุมใหญ่วิชาการสื่อสารมวลชนระดับชาติ  ปี ๒๕๕๔
หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้  รัฐ  ทุน และเทคโนโลยี”
พร้อมเปิดตัววารสารวิชาการ “อิศรา ปริทัศน์”


นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  และเครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน  จะจัดประชุมใหญ่วิชาการสื่อสารมวลชนระดับชาติ หัวข้อ  “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้  รัฐ  ทุน และเทคโนโลยี” ณ วิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  จังหวัดชลบุรี  วันที่  ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔  โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายทางวิชาการ

โดยมีผู้ส่งผลงานในรูปแบบของผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวข้อ  ปัญหาเชิงจริยธรรมในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนบนทวิตเตอร์,   ปรากฎการณ์หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษแจกฟรี “เดลี่ เอ็กซ์เพรส” , บทบาทของสื่อมวลชนกับการกระทำผิดฐานหมิ่นประมาทและละเมิดอำนาจศาล, การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ว่าด้วยเรื่องรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และเรื่องจริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถา ในหัวข้อ “อนาคตสื่อไทย ความท้าทายภายใต้ รัฐ ทุนและเทคโนโลยี” พร้อมกับการให้ผลการศึกษาประเด็นดังกล่าว โดยเครือข่ายนักวิชาการ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสมาคมนักข่าวฯ

ในการประชุมครั้งนี้ จะมีการเปิดตัววารสารวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ “อิศรา ปริทัศน์” (Isra Media Review)  โดยการสนับสนุนขององค์กรวิชาชีพสื่อทุกภาคส่วนขึ้น เพื่อรองรับผลงานทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเป็นแหล่งกลางเผยแพร่งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งนี้ ทิศทางที่ชัดเจนของการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย  ของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนประจำปี เป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้เป็นประโยชน์  เพื่อสะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการต่อประเด็นวิกฤตการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ และนักวิชาชีพสื่อมวลชนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

///////////////////////////////////////////////////

 

ประกาศรับผลงานวิชาการ (Call for Papers) งานประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ปี ๒๕๕๔

เรื่อง การประกาศรับผลงานวิชาการ (Call for Papers)

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  จะจัดงานประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้รัฐ  ทุน   และเทคโนโลยี  ” ขึ้น ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ประจำปี ๒๕๕๔  และเพื่อสะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการต่อประเด็นวิกฤตการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

บัดนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เริ่มดำเนินการเปิดรับผลงานวิชาการ (Call for Papers) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันอังคารที่  ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดตามประกาศและหลักเกณฑ์การส่งผลงานตามที่แนบมา หรือที่  http://www.tja.or.th

-----------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียด การประกาศรับผลงานวิชาการ (Call for Papers)

โครงการประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ระดับชาติ

หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้รัฐ  ทุน   และเทคโนโลยี  ”

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  และ สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

วันเสาร์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔

ณ .......................

..........................................

การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ระดับชาติ หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้รัฐ  ทุน   และเทคโนโลยี ” เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่กำหนด ได้มาจากการพิจารณาผลงานที่นำเสนอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือก และจากผู้ที่คณะทำงานมีมติให้เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

เนื้อหาหลัก

๑. ความขัดแย้งผลประโยชนผู้ผลิตเนื้อหา ผู้บริโภคสื่อกับทุนในธุรกิจสื่อ

๒. วิกฤตและโอกาสสื่อ ความอยู่รอดของคนข่าว

๓. การปฏิรูปสื่อภาคพลเมือง

๔. บทบาทสื่อกับเทคโนโลยีการรายงานข่าว

๕. สื่อใหม่ ทางเลือก ทางออกหรือทางตัน กับปัญหาจรรยาบรรณ วิชาชีพ

๖. สื่อสิ่งพิมพ์  โอกาสและการปรับตัว

๗. การรู้เท่าทันของผู้บริโภคสื่อใน กับช่องทางสื่อที่หลากหลาย

๘. รัฐกับความสัมพันธ์สื่อสารมวลชน

ลักษณะผลงานทางวิชาการ

ประกอบด้วยผลงานใน ๓ ลักษณะ ดังนี้

๑        ผลงานวิชาการ ที่เป็นผลงานวิจัย หรือผลงานที่มีลักษณะเทียบได้กับงานวิจัย

๒      ผลงานวิทยานิพนธ์

๓       ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการ

๑.     ความครบถ้วนและคุณภาพของผลงานและบทคัดย่อ

๒.    ความสำคัญของข้อมูลใหม่ ประเด็นใหม่ หรือการตีความใหม่ที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน

๓.    ผลงานที่นำเสนอในการประชุม ต้องดำเนินการมาในช่วงเวลาไม่นานเกินกว่า ๓ ปี

๔.    ส่งตรงเวลาที่กำหนด

กำหนดการส่งผลงาน

เปิดรับบทคัดย่อผลงานวิชาการ  ตั้งแต่วันนี้ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ

๑.     ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

๒.    ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

๓.    บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีความยาวประมาณ ๑๕๐ คำ โดยจะต้องพิมพ์คำสำคัญ หรือ Keywords ด้วย

๔.    เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย (ส่วนนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะรูปแบบของผลงานวิชาการข้างบน)

๔.๑ ที่มาและความสำคัญของปัญหา

๔.๒ วัตถุประสงค์

๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ

๔.๔ นิยามศัพท์

๔.๕ วิธีการศึกษา

๔.๖ ผลการศึกษา

๔.๗ ข้อจำกัด

๔.๘ ข้อเสนอแนะ

๕.    การอ้างอิงใช้ระบบนามปี

๖.     บรรณานุกรม

๗.    ประวัติผู้เขียนโดยสังเขป

๘.    ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ที่สามารถติดต่อสะดวก

จำนวนหน้าของผลงานวิชาการ

เนื้อเรื่อง มีความยาวประมาณ ๗ – ๑๐ หน้ากระดาษเอ  ๔

รูปแบบการพิมพ์

การพิมพ์ผลงานทางวิชาการควรพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows ๒๐๐๐ ขึ้นไป ประมาณ ๒๖ บรรทัดต่อ ๑ หน้า ชนิดตัวอักษร Angsana New หรือ Angsana UPC ขนาดตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ ปกติ ยกเว้นหัวข้อใช้ขนาด ๑๘ ตัวหนา และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบ (มุมบนขวา) ยกเว้นหน้าแรก

การนำส่งผลงาน

ส่งเป็นแผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น ต่อ ๑ เรื่อง ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยบนแผ่นให้ระบุชื่อของแฟ้มข้อมูล ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อหน่วยงานที่สังกัดอย่างชัดเจนมายัง

คุณเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ  คุณพรศรินทร์  ศรีสวัสดิ์ ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โทร ๐๘๗-๑๗๑๘๙๔๔ อีเมลล์  sreesawad@windowslive.com โทร ๐๒ – ๖๖๘๙๔๒๒  หรือ  โทรสาร ๐๒ – ๖๖๘๗๕๐๕  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ๕๓๘/๑  ถนนสามเสน  เขตดุสิต   กทม.  ๑๐๓๐๐

หมายเหตุ คณะทำงานจะไม่ส่งผลงานที่ไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานคืนให้ และคณะทำงานขอสงวนสิทธิการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับหัวข้อผลงานวิชาการเป็นวิทยากรผู้แสดงความคิดเห็นในการนำเสนอด้วย

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

เป็นการนำเสนอผลงานในห้องประชุมสัมมนารวม ตามลำดับหัวข้อในกำหนดการ

- ผู้นำเสนอผลงาน ๑๕ นาที วิทยากร ๑๐ นาที ซักถามจากผู้เข้าร่วมการประชุม ๓ นาที หัวข้อเรื่องละรวม ๓๐ นาที

- และมีนิทรรศการนำเสนอด้วยแผ่นป้ายประกอบในบริเวณงานการประชุม

การเผยแพร่ผลงาน

ผลงานที่ได้รับการพิจารณามี ๒ ระดับ

- การนำเสนอบนเวที และเป็นเอกสารประกอบ เจ้าของผลงานจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้จัด ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าเดินทาง

- การนำเสนอป้ายนิทรรศการ เจ้าของผลงานจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้จัด และได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม โดยได้รับการยกเว้นค่าลง     ทะเบียน แต่ไม่รวมค่าเดินทางในส่วนมาขึ้นรถที่สมาคมฯ

หมายเหตุ ผลงานทั้งหมดจะได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ที่ http://www.tja.or.th

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2165 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists