sexual side effects of lasix what does lasix do for you donde puedo comprar pastillas priligy buy kamagra pharmacy how long do you suppose to take lasix daily cialis use
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ประกาศ-การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๔

ประกาศ-การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๔

AddThis Social Bookmark Button

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดให้สมาชิกขอรับทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภทคือ ๑ ทุนการศึกษาต่อเนื่องและ๒.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก  ประจำปี  ๒๕๕๔ สมาชิกผู้สนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรือ ดาวน์โหลดที่ www.tja.or.th หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(ดาวน์โหลด ใบสมัครขอทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนต่อเนื่อง ปี 2554).pdf

(ดาวน์โหลด ใบสมัครขอทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนต่อเนื่อง ปี 2554).doc

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก  ประจำปี  ๒๕๕๔

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี ๒๕๕๔ สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง และ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๔ โดยทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ประเภทที่ ๑  ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้นเป็นปีที่สี่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักข่าวได้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างแน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนให้บุตร-ธิดาของสมาชิกตระหนักในคุณค่าของภารกิจในหน้าที่ของผู้ปกครอง โดยจะมอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐ ทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๑ คุณสมบัติ

(๑) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(๒) อัตราเงินเดือน ณ วันที่ขอรับทุนไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(๓)  สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ ครอบครัวละ ๑ ทุนเท่านั้น (กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้ว ไม่สามารถขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกได้อีก ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น)

(๔) ผู้รับทุนการศึกษาต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับปริญญาตรี

(๕) ผู้รับทุนควรจะต้องมีผลการเรียนที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน

๑.๒ สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ผู้ปกครองพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

(๒) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

(๓) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

๑.๓ หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(๑) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(๓) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(๔) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(๕) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

๑.๓ หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน (ต่อ)

(๖) หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

๑.๔ กระบวนการพิจารณา

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน ๕  คนประกอบด้วย ๑. อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคม  ๒. เลขาธิการ สมาคม ๓. เหรัญญิก สมาคม ๔. กรรมการฝ่ายสวัสดิการ สมาคม  ๕. นายทะเบียน  เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

๑.๕ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -ระดับปริญญาตรี โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย เป็นทุนการศึกษาที่ให้แบบต่อเนื่อง แต่ผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการศึกษาให้กับสมาคมฯ ทุกภาคการศึกษา

๑.๖ จำนวนเงินทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาที่จะมอบให้นั้น ได้แบ่งตามระดับชั้นของการศึกษา ดังนี้

ลำดับ

ระดับชั้นการศึกษา

จำนวนเงินต่อทุน

มัธยมศึกษาตอนต้น

๕,๐๐๐ บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๗,๐๐๐ บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๘,๐๐๐ บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

๑๑,๐๐๐ บาท

ปริญญาตรี-วิทยาลัย

๑๓,๐๐๐ บาท

๖.

ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑๓,๐๐๐ บาท

ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๑๓,๐๐๐ บาท

ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัย

๒๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ           กรณีที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิด เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน

 

ประเภทที่ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๔

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือปวช. โดยใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒.๒ คุณสมบัติ

(๑) ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(๒) อัตราเงินเดือน ณ วันที่ขอรับทุนไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(๓) สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ครอบครัวละ ๑ ทุนเท่านั้น

(๔) สมาชิกวิสามัญที่มิได้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วหรือประกอบอาชีพอื่น ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

๒.๓ หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(๑) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๕๔

(๒) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(๓) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(๔) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(๕) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(๖) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

๓. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๔ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

๔. ประกาศผลการพิจารณา

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกเพื่อตอบยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาต่อไป และสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันเสาร์ที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน หากไม่มารับในวันดังกล่าว ท่านต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)

ยื่นแบบฟอร์มภายใน                             วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔

ประกาศผลการพิจารณา                        วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา                  วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ส่วนผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔

๕. หมายเหตุ

สมาชิกต้องเลือกว่าจะสมัครเข้ารับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น  หากในกรณีที่สมาชิกขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องแล้วไม่ผ่านการพิจารณา สมาคม ฯ จะพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกให้แทน หากสมาชิกมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  (๒.๒)

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๕๔

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๔

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง)…………….…………………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภทสามัญ / วิสามัญ

สังกัด…………………………………………..………………………...ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………………………เงินเดือน.................................................................................

มีบุตรชื่อ……………………………………………..……………………….……………(ผู้รับทุนการศึกษา)

จบการศึกษาระดับชั้น……………………………………………….จากสถาบัน…………………………………..

ศึกษาต่อระดับชั้น……………………………………………………จากสถาบัน…………………………………..

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร – ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

O  สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๕๔

O  สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

O  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

O   สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

O  หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

O  หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

O    อื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้สมาคม ฯ แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาดังกล่าว ตามที่อยู่ …………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………โทรศัพท์……………………….……..โทรสาร……………………………….มือถือ…………….……………..…….

 

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

หมายเหตุ          ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ภายในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

ทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี ๒๕๕๔

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสมาคมฯ

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง)…………….………………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภทสามัญ / วิสามัญ

อายุ.................................สังกัด………………………………………ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………….…………………เงินเดือน........................................................................

๑.๒ สถานภาพสมรส      r สมรส/อยู่ด้วย           r หย่าร้าง       r เป็นม่าย       r อื่นๆ.............................

๑.๓ ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส (นาย/นาง)…………………………………อายุ……………………….………………

อาชีพ………………..…………… ตำแหน่ง.....……………..……………รายได้………………..……………………

๑.๔ จำนวนบุตร.....................คน กรุณาระบุข้อมูลในตารางด้านล่าง

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

การศึกษาอยู่ในระดับชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ข้อมูลเกี่ยวบุตร-ธิดา สมาชิก (ผู้รับทุนการศึกษา)

๒.๑ ชื่อ-นามสกุล(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)……………………………….………………………………

วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................อายุ.................................

๒.๒ การศึกษาของผู้รับทุน Uณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒

r มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น..................โรงเรียน.............................................................................

r มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น..................โรงเรียน.........................................................................

r ปวช. ชั้นปี..................ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................

r ปวส. ชั้นปี..................ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................

r ปริญญาตรี ชั้นปี..........ชื่อสถาบันการศึกษา.......................................................................

๒.๓ ผลการเรียนล่าสุด............................................................................................

๒.๔ ตำแหน่งของผู้รับทุนในขณะที่รับการศึกษา เช่น หัวหน้าชั้น,ประธานนักเรียน,

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................๒.๕ กิจกรรมต่างๆ ของผู้รับทุนที่เข้าร่วมในขณะที่รับการศึกษา

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ๒.๖ เหตุผลและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องครั้งนี้

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................            ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

q       สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๕๔

q       สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

q       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

q               สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

q       หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

q               หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

q       หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

q       อื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

หมายเหตุ          ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ภายในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ (กรณีที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชี

ผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔)

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1694 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists