Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ อบรมผู้สื่อข่าว “การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ”

อบรมผู้สื่อข่าว “การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ”

AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
จัดอบรมผู้สื่อข่าว  “การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ”


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร บริหารความเสี่ยง และ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการธุรกิจและการเงิน เห็นว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านตัวเลขทางการเงินขององค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้อมูลที่องค์กรธุรกิจเป็นผู้เปิดเผยเองทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้สื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวที่คลาดเคลื่อนความเป็นจริง เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพราะเมื่อพูดถึง “ตัวเลขทางการเงิน” แล้วคิดว่าเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนและยากต่อการทำความเข้าใจและอาจมองข้ามข้อมูลเหล่านี้ไป

ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมมือกันจัดอบรม “การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ”   ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สื่อข่าวที่สนใจ ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจพื้นฐานทางการเงินและหมายเหตุงบการเงิน การอ่านงบการเงินและบัญชีอย่างง่าย ตลอดจนข้อควรระวังการวิเคราะห์ตัวเลขงบการเงิน  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของธุรกิจและสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งให้เกิดเพื่อการนำเสนอข่าวอย่างเชิงวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30 น.- 16.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

นักข่าวที่สนใจสามารถสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 16.00 น. ทางโทรศัพท์ 02-668-9422 หรือ E-mail; reporter@inet.co.th  ทั้งนี้นักข่าวที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณทุกคน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
www.tja.or.th
3 มิถุนายน 2554

//////////////////////////////////////////////

โครงการอบรมผู้สื่อข่าว
“การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ”
จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด


หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านตัวเลขทางการเงินขององค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้อมูลที่องค์กรธุรกิจเป็นผู้เปิดเผยเองทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้สื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวที่คลาดเคลื่อนความเป็นจริง เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพราะเมื่อพูดถึง “ตัวเลขทางการเงิน” แล้วคิดว่าเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนและยากต่อการทำความเข้าใจและอาจมองข้ามข้อมูลเหล่านี้ไป
โครงการอบรม “การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ”   จึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร บริหารความเสี่ยง และ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการธุรกิจและการเงิน  โดยมีเจตนารมณ์อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สื่อข่าวที่สนใจ ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจพื้นฐานทางการเงินและหมายเหตุงบการเงิน การอ่านงบการเงินและบัญชีอย่างง่าย ตลอดจนข้อควรระวังการวิเคราะห์ตัวเลขงบการเงิน  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของธุรกิจและสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งให้เกิดเพื่อการนำเสนอข่าวอย่างเชิงวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.      เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของธุรกิจ
2.      เพื่อใช้ประกอบการตัดสินในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มเป้าหมาย
•       ผู้สื่อข่าวสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จำนวน 30 ท่าน

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30 น.- 16.00 น.

สถานที่อบรม
ห้องประชุมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เนื้อหาการอบรม
-ช่วงเช้า  การให้ความรู้ทางวิชาการ
* การอ่านงบการเงินและบัญชีอย่างง่าย
* ความเข้าใจพื้นฐานทางการเงิน และหมายเหตุงบการเงิน
* ข้อควรระวังการวิเคราะห์ตัวเลขงบการเงิน
-    ช่วงบ่าย  แบ่งกลุ่ม Work shop
* นำเสนอผลงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ  
* ซัก-ถาม
* มอบใบ Certificate

กำหนดการอบรม
08.30    ลงทะเบียนสื่อมวลชน
Coffee Break
09.00    กล่าวต้อนรับโดย
- คุณชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี  นายกสมาคมฯ
09.05    กล่าวเปิดงานโดย
-    สุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ
09.10    การอบรม :
-    การอ่านงบการเงินและบัญชีอย่างง่าย
-    ความเข้าใจพื้นฐานทางการเงิน และหมายเหตุงบการเงิน
-    ข้อควรระวังการวิเคราะห์ตัวเลขงบการเงิน
11.30    ถาม-ตอบ
12.00    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00    แบ่งกลุ่ม Work shop
14.45    Coffee Break
15.00    นำเสนอผลงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ  
15.30    มอบ Certificate ของที่ระลึก และ ถ่ายภาพร่วมกัน    
16.00    จบการอบรม


 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2135 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn