daily cialis coupon cialis online without 48 yo aaf known chf edema sob after walking 50 yards pnd 3 pillows to sleep lasix 40 mg iv viagra brand pen discount brand name viagra
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ ๑๔

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ ๑๔

AddThis Social Bookmark Button

ภาพนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่น ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔ จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปีนี้มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 69 คน

    (ภาพบรรยากาศในงานทั้งหมด)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ ๑๔ 

ลำดับ คำหน้า ชื่อ-นามสกุล มหาวิทยาลัย กลุ่ม ชื่อเล่น
1 นาย ชชานนท์  ลิ่มทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหลือง เว้า
2 นาย ณัฐพงษ์  แซ่ตั้ง ม.ราชภัฏจันทรเกษม เหลือง อาร์ม
3 นางสาว สุดา  มูลสันเทียะ ม.สยาม เหลือง หมวย
4 นางสาว พัชรากรณ์  ยะทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหลือง ฝ้าย
5 นางสาว ธิดาภรณ์  เหลาพร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เหลือง เม
6 นางสาว อรวรรณ  หมอยาดี ม.บูรพา เหลือง กุ้งเสียบ
7 นางสาว ลลิตา  ปะมะโน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เหลือง เอ
8 นาย สันติพงศ์  นิเวศน์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เหลือง แบงค์กี้
9 นางสาว อินทิรา  ช้างขวัญยืน ม.พายัพ เหลือง กุ๊ก
10 นาย เดชณรงค์  ขันธศิริ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เหลือง แมน
11 นางสาว กนกรัตน์  ศศิโรจน์ ม.เชียงใหม่ เหลือง รัตน์
12 นางสาว สุรางค์รัตน์  เจนการ ม.มหาสารคาม เหลือง แบด
1 นางสาว นพวรรณ  เตชะเสนีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมพู นก
2 นางสาว กนิษฐา  ศรีธิดา ม.ราชภัฏพระนคร ชมพู แพท
3 นางสาว สุชาดา นิ่มนวล ม.หอการค้าไทย ชมพู เฟิร์น
4 นางสาว จุลภา  หัตยะฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ชมพู เตย
5 นาย วรรณโชค  ไชยสะอาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชมพู โชค
6 นางสาว พรรษนันท์  ช่างคิด ม.บูรพา ชมพู แต่ง
7 นางสาว รุสนา  จำปีพันธุ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ชมพู ญาญ่า
8 นาย รัตชากร  หอมหวน ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี ชมพู รูน
9 นางสาว ภิญญาพัชญ์  คำเป็ง ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ชมพู เมย์
10 นางสาว ศุภลักษณ์  พัชโรภาสวัฒนกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมพู ฝ้าย
11 นาย พีรนนธณัฐ  หงษ์ทอง ม.ราชภัฏนครราชสีมา ชมพู แก๊ป
1 นางสาว รัตติกา  ถินนอก ม.รังสิต เขียว ครีม
2 นางสาว กมลวรรณ แย้มพินิจ ม.หอการค้าไทย เขียว เอย
3 นาย ทรงสิทธิ์  บุญไชย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ เขียว เบิร์ด
4 นางสาว อัมพรทิพ  ไชยเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขียว แพรว
5 นาย ประณต  ตันพิกุล ม.ราชภัฏสวนดุสิต เขียว บิ๊ก
6 นางสาว ณัฐพร  วงษ์เปี่ยม ม.ราชภัฏเทพสตรี เขียว ข้าวโอ๊ต
7 นางสาว นิตยา  วังบัว ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เขียว ก้อย
8 นาย คมกฤษ  กล่อมเกลี้ยง ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี เขียว แซม
9 นางสาว พีรยา  จองคำ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ เขียว แต้ม
10 นางสาว กัญญพักตร์  เรือนทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร เขียว บี
11 นางสาว ศศิพิมพ์  อิทธิจันทร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา เขียว พิมพ์
12 นางสาว ทิพวัลย์  กันศรีเวียง ม.พะเยา เขียว ต้อม
1 นางสาว อารยา ศรีโชค ม.ราชภัฏพระนคร ฟ้า กุ๊ก
2 นางสาว วิษา  กิตติทรงพล ม.รังสิต ฟ้า ปราง
3 นางสาว กุลธิดา  ภุชคนิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฟ้า ฝ้าย
4 นาย ธารา  ฤทธิ์บุญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฟ้า อาร์ม
5 นางสาว ปฐม์พร  รัตนเดชโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฟ้า ต๊อบ
6 นางสาว นุสรา  เนืองนิตย์ ม.ราชภัฏเทพสตรี ฟ้า น้ำ
7 นางสาว อุทุมพร  กองกุล ม.ราชภัฏสงขลา ฟ้า น้อง
8 นางสาว ณัฐวรางค์  สาลิกา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฟ้า ฟ้า
9 นาย อภิชาติ  แซ่เล้า ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ฟ้า ป้อม
10 นาย ณัฐฐวรรธณ์  สุปรียธรรม ม.พายัพ ฟ้า ดล
11 นาย ปารณัท  แอนุ้ย ม.เชียงใหม่ ฟ้า ณัท
12 นาย เกียรติศักดิ์  ขัดทรายขาว ม.ราชภัฏอุดรธานี ฟ้า ต้าร์
1 นางสาว วนัชพร  เขียวชอุ่ม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ แดง น้ำฝน
2 นาย ทนงศักดิ์  จันทะสิงห์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม แดง บอย
3 นาย ศักดิ์สิทธิ์  บุญรัตน์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต แดง โค้ก
4 นางสาว กัลยาวีร์  แววคล้ายหงษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แดง ปูเป้
5 นางสาว พรรณี  วงศ์เทียนทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร แดง หมวย
6 นางสาว โชติวรรณ  ตันสกุล ม.ราชภัฏเพชรบุรี แดง โชกี้
7 นาย อานนท์  พรหมเดช ม.ราชภัฏสงขลา แดง นนท์
8 นางสาว มณีรัตน์  แก้วดี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต แดง เบียร์
9 นางสาว ศุภางค์  พรหมรักษา ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แดง ข้าวปุ่น
10 นาย สาโรจน์  เขื่อนเพชร ม.ราชภัฏเชียงราย แดง จุ้ย
11 นาย ธวัชชัย  นิวาสธนชัย ม.ราชภัฏอุดรธานี แดง จุ๊ซ
12 นางสาว สุพรรณี  อินต๊ะรัตน์ ม.พะเยา แดง น้ำฝน
1 นาย ปภังกรณ์  นิลวรกุล ม.ราชภัฏจันทรเกษม ม่วง นิว
2 นาย เพชรภาณุ  กอฟัก ม.สยาม ม่วง เบียร์
3 นางสาว ธันยพร  ปิยะแสงทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม่วง น้ำผึ้ง
4 นางสาว ภัคจีรา  แก้ววรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ม่วง ลูกนัท
5 นางสาว สิริลักษณ์  น้อยสมมิตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ม่วง ชมพู่
6 นางสาว วิรนันท์  กลิ่นหอม ม.ราชภัฏเพชรบุรี ม่วง ลิ้งค์กี้
7 นางสาว นันทิศา  ทองสุข ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ม่วง ปลา
8 นางสาว จีรวรรณ  สุวรรณชัย ม.ราชภัฏเชียงราย ม่วง ปุยฝ้าย
9 นาย ธีระศักดิ์  กาญจนะ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ม่วง แสตมป์
10 นางสาว ชมนภัส  ตางจงราช ม.มหาสารคาม ม่วง เฟิร์น

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

คำชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๔
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน     นักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๔

ในนามของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่น้องนักศึกษาได้แสดงความสนใจและสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น๑๔ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔-วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   โดยที่หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยเป็นหลักสูตรที่พัฒนาและจัดขึ้นเพื่อนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ต่อเนื่องมากว่า ๑๐ ปีแล้ว มีนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมพิราบน้อยเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก

ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมฯ จึงขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
๑. การแต่งกาย
ในวันแรกของการอบรมคือวันพฤหัสบดีที่ ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๕๔ ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุด
นักศึกษา เนื่องจากจะมีพิธีเปิดในช่วงเช้า  (สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสามารถมาอาบน้ำและเปลี่ยนชุดได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ) ส่วนในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงของการอบรม นักศึกษาสามารถเปลี่ยนจากเครื่องแบบนักศึกษาเป็นชุดลำลองได้  ส่วนวันอื่นๆ ของการอบรมนักศึกษาควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเนื่องจากจะต้องมีการลงพื้นที่ทำข่าว

๒. สิ่งที่ต้องเตรียมมา
๒.๑ ร่มหรือเสื้อกันฝน เนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูฝน นักศึกษาควรเตรียมเสื้อกันฝนหรือร่มมาด้วย
๒.๒ ยาประจำตัว  กรณีที่นักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สมาคมฯ ได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ แต่กรณีที่นักศึกษามีโรคประจำตัวให้เตรียมยาส่วนตัวมาด้วย
๒.๓ กล้องถ่ายภาพ (ถ้ามี)
๒.๔ Handy Drive (ถ้ามี)
๒.๕ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เล่มล่าสุดของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
๒.๖ ของที่ระลึก สำหรับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยจำนวน ๒ ชิ้น
๒.๗ MP๓ สำหรับอัดเสียงกรณีที่ต้องสัมภาษณ์แหล่งข่าว


๓. สถานที่ในการอบรม
๓.๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กทม. ตรงข้าม รพ.วชิระ
โทรศัพท์. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒  www.tja.or.th
๓.๒  โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี         โทรศัพท์. ๐๓๘-๐๕๖-๖๖๐-๙                

๔. การเดินทาง / การเบิกค่าพาหนะ / และการพักค้าง
นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา เดินทางมาลงทะเบียนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือ

พิมพ์แห่งประเทศไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.(ตรงข้าม รพ. วชิระ อยู่ระหว่างสี่แยกวังศุโขทัยและสี่แยกซังฮี้)  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้สมาคมฯทราบก่อนที่โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ / ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒) แล้วเดินทางไปยังสถานที่สัมมนาโดยรถบัสที่สมาคมฯจัดเตรียมไว้ให้

สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สมาคมฯ สนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้กับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น ๒ ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น ๑ ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) โดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสาร สมาคมฯเหมาจ่ายในอัตราคนละ ๒๐๐ บาท

ส่วนการพักค้างในที่สัมมนานั้น นักศึกษาต้องพักค้างกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพศเดียวกัน

๕. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร. ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒ หรือ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ พี่แดง-เทียมใจ ทองเมือง (ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ ๑๔  ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่  ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชา ชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรม ในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีอาจารย์และ นักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน

ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ๓ ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ ๓ เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน จำนวนสถาบันละ ๒ คน เข้าร่วมการอบรม โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพ ร้อมตอบคำถามแบบเรียงความหัวข้อ ถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าว ๑. คุณต้องการเป็นผู้สื่อข่าวสายอะไร เพราะอะไร และ ๒. ถ้าได้ทำข่าวสิ่งแวดล้อม คุณอยากทำข่าวประเด็นอะไร เพราะอะไรความยาว ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ มายังสมาคมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ทางโทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ e-mail:reporter@inet.co.th

(สามารถดาวโหลดเอกสารรายละเอียด (.doc))

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท.  นว. ๕๐/๑๒ /๒๕๕๔

๑  กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

เรื่อง                  ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๔ จำนวน ๒ คน

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัตืในสถาบันอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายละเอียดการอบรมและใบลงทะเบียน จำนวน ๔ หน้า

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ ๑๔  ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่  ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน

ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ๓ ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ ๓ เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน จำนวนสถาบันละ ๒ คน เข้าร่วมการอบรม โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพร้อมตอบคำถามแบบเรียงความหัวข้อ ถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าว ๑. คุณต้องการเป็นผู้สื่อข่าวสายอะไร เพราะอะไร และ ๒. ถ้าได้ทำข่าวสิ่งแวดล้อม คุณอยากทำข่าวประเด็นอะไร เพราะอะไรความยาว ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ มายังสมาคมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ทางโทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ e-mail:reporter@inet.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่น ๑๔

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  

หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชื่อโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๔

๒. วัน-เวลา

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๓. สถานที่

๑. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

(ตรงข้าม รพ. วชิระ ติดกับ สน. สามเสน )

๒. ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

๔. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

นักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ หรือเป็นนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน รับสถาบันละ ๒ คน  โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพร้อมตอบคำถามแบบเรียงความหัวข้อ ถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าว ๑. คุณต้องการเป็นผู้สื่อข่าวสายอะไร เพราะอะไร และ ๒. ถ้าได้ทำข่าวสิ่งแวดล้อม คุณอยากทำข่าวประเด็นอะไร เพราะอะไร มายังสมาคมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕

๕. สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

๑.หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฉบับล่าสุดของสถาบัน  (ถ้ามี)  ๒. เครื่องบันทึกเทป หรือ MP3 (ถ้ามี)   ๓. กล้องดิจิตอล / กล้อง DSLR  (ถ้ามี)  ๔. ยาประจำตัว (ถ้ามี)

๖. วันสุดท้ายของการรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๗. ค่าลงทะเบียน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

๘. การเดินทาง

๑. สมาคมฯ จัดเตรียมพาหนะรับ - ส่งนักศึกษาจากอาคารสมาคมนักข่าวฯ-โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ให้ นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมต้องเดินทางไปกับสมาคมฯ เท่านั้น

๒. สมาคมฯจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้กับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น ๒ ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น ๑ ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) โดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสาร นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

๙. ที่พัก

สมาคมฯ จัดเตรียมที่พักให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โดยจัดให้พักกับเพื่อนต่างสถาบันเพศเดียวกันเท่านั้น

 

๑๐. การแต่งกาย

๑.วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจะมีพิธีเปิดการอบรม ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ๒. ส่วนในวันอื่น ๆ ที่มีการอบรม นักศึกษาควรแต่งกายสุภาพ เนื่องจากต้องมีการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการทำข่าวจริง

๑๑. เงื่อนไข

ต้องเข้าร่วมการอบรมจนจบหลักสูตร โดยสมาคมฯ จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในวันสุดท้ายของการอบรม

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕

www.tja.or.th E-mail: reporter@inet.co.th

๑๓. ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ใบลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๔”

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

๑. ชื่อ (นาย/น.ส.) ……………………………นามสกุล ………………………………ชื่อเล่น…………………………

วัน-เดือน-ปีเกิด…………………………… อายุ……………………..……ปี………………………………..….เดือน

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ………คณะ………………………………สาขา/ภาควิชา ……………………………………

มหาวิทยาลัย/สถาบัน……………………………………………………………………………………………………

โทร.(……)………..…………โทรศัพท์มือถือ…………………Email:………………..…………………………………

 

๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะ/สาขา/ภาควิชาให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาในโครงการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑” โดยจะเข้าร่วมการสัมมนาตลอดโครงการ พร้อมกันนี้    ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฉบับล่าสุดของสถาบัน ตามที่ทางสมาคมฯ ต้องการมาพร้อมกับใบลงทะเบียนตอบรับแล้ว

๓. ประสบการณ์ในการฝึกงานหนังสือพิมพ์

(  ) เคย ฝึกงานหนังสือพิมพ์ ที่หนังสือพิมพ์…………………………เมื่อ…………………………………………

(  ) ไม่เคยฝึกงาน

๔.  จุดมุ่งหมายในชีวิตของนักศึกษาต่อวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ขอรับรองว่าข้อความในใบลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาฉบับนี้ เป็นความจริงทุกประการ

……………………………………………………                        …………………………………………………….……

(……………………………………………………)            (………………………………………………………)

นักศึกษา                                                 คณบดี/หัวหน้าสาขา/ภาควิชา…………………………/                                                                  โทรศัพท์…..........................…………………

หมายเหตุ: ส่งใบลงทะเบียนพร้อมตอบคำถามแบบเรียงความหัวข้อ ถ้า๑. คุณต้องการเป็นผู้สื่อข่าวสายอะไร เพราะอะไร และ ๒. ถ้าได้ทำข่าวสิ่งแวดล้อม คุณอยากทำข่าวประเด็นอะไร เพราะอะไร ขนาดความยาวไม่เกิน  ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔ กลับมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต เขตพระนคร กทม. ๑๐๓๐๐  โทรสาร ๐๒–๖๖๘–๗๕๐๕  e-mail:reporter@inet.co.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๔

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1712 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists