Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเชิญส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดรางวัล “อิศรา อมันตกุล”

ขอเชิญส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดรางวัล “อิศรา อมันตกุล”

AddThis Social Bookmark Button

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย บริษัท ซีพีอออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดรางวัล “อิศรา อมันตกุล”

 

ด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้มีการประกวดวรรณกรรมเพื่อรับรางวัลเรื่องสั้นดีเด่น “รางวัลอิศรา อมันตกุล” ซึ่งจะจัดขึ้นในปี ๒๕๕๕ เป็นปีแรก โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 

.ประเภทและเนื้อหาของงาน

เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น  ความยาวประมาณ ๕-๘ หน้า โดยใช้อักษร Angsana UPC  ขนาด ๑๖ point  ไม่จำกัดเนื้อหา

 

.คุณสมบัติของงาน

๒.๑ เขียนเป็นภาษาไทย

๒.๒ สร้างสรรค์ขึ้นเอง  ไม่แปลหรือดัดแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น   กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  สมาคมฯ จะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที

๒.๓ เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์

 

.คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

๓.๑   ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล

๓.๒   ผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้คนละไม่เกิน ๒ เรื่อง

๓.๓   ผู้เขียนต้อง

๑) เป็นสื่อมวลชน มีตำแหน่งและรายได้ประจำอยู่ในกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ผู้เรียบเรียงข่าว (รีไรเตอร์) พนักงานพิสูจน์อักษร (ปรู๊ฟ) หัวหน้าข่าว และบรรณาธิการข่าว ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ

๒) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีจดหมายรับรองจากบรรณาธิการต้นสังกัด

๓) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องคงสถานภาพตามข้อ ๓.๓.๑ ในวันที่ส่งงานเข้าพิจารณา

๓.๔ กรรมการบริหาร และพนักงานของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสถาบันอิศรา รวมทั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 

.เกณฑ์การส่ง

๔.๑  พิมพ์หน้าเดียว  ส่งพร้อมสำเนา  ๒ ชุด  รวมเป็น ๓ ชุด

๔.๒  ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง  สมาคมฯ ไม่ส่งต้นฉบับคืน

๔.๓  กรุณากรอกแบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวดของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา โดยใส่ชื่อจริง  นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  และเบอร์โทรศัพท์ไว้ในต้นฉบับด้วย

๔.๔  ส่งผลงานเข้าประกวดมายังสถาบันอิศรา ดังนี้

๑) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) พร้อมแนบไฟล์มายังอีเมล์ israstory@gmail.com

๒) ส่งผลงานฉบับจริงมายัง สถาบันอิศรา ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ สำหรับทางไปรษณีย์จะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

 

.รางวัล

รางวัลมี ๓ รางวัล  เป็นเงินสด  พร้อมเกียรติบัตร  ดังนี้

รางวัลที่ ๑ มี ๑ รางวัล          รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๒ มี ๑ รางวัล        รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๓ มี ๑ รางวัล         รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท    พร้อมเกียรติบัตร

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

 

.กำหนดเวลา

ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัลภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๕

ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ๑๐ เรื่อง ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัลในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม   ๒๕๕๕ (ตรงกับวันเกิดของคุณอิศรา อมัน-ตกุล นักข่าว – นักเขียน และนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนแรก)

 

.การพิมพ์ผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสถาบันอิศรา

 

๗. คณะกรรมการผู้ตัดสิน

๑. นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้แทน                     ประธาน

๒. นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   กรรมการ

๓.นางชมัยภร แสงกระจ่าง   นักเขียน และหัวหน้าวิทยากรอบรมปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน     กรรมการ

๔.นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ                                                                       กรรมการ

๕. นักเขียนเรื่องสั้น                                                                 กรรมการ

 

ประกาศมา ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ดาวโหลดแบบฟอร์มแบบdoc

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1990 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn