lasix for heart failure exacerbation is it safe to take cialis daily cialis daily boots lasix will help control incontinence cialis daily vs cialis lasix is it an antihypertensive
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๕๕

การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๕๕

AddThis Social Bookmark Button

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี  ๒๕๕๕

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ทุน โดยเป็นการให้ทุนเต็มจำนวนตลอดทุกภาคการศึกษา   จนกระทั่งจบการศึกษา (๒ ปีการศึกษา) สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่มีความสนใจ สมัครเข้ารับทุนดังกล่าว  โดยสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อีเมล์ reporter@inet.co.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

๑.๓ มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕

๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี

๑.๕ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๑.๖ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ

๑.๗ มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สื่อข่าว หรือด้านสื่อมวลชนอื่นๆ เป็นอย่างน้อย ๒ ปี

๑.๘ เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับปริญญาโทใดๆมาก่อน

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร

๒.๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript หรือใบรับรองจบการศึกษา)

๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรง และถ่ายนมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

๒.๓  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

๓. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

๓.๑ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยภายหลังการได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่ศึกษาได้

๓.๒ ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้ตลอดหลักสูตร  โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ  เกี่ยวกับการชดใช้ทุน  ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้อง

๑)  ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละปี  เมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕  ไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ

F หรือ  W ในการเรียนตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุน

๒) ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุน  ตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ  กำหนดและต้องสำเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๓) มีความประพฤติที่ดี  และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ  วินัย  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๔) มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี

๕)ระหว่างการรับทุนผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพทางด้านสายสื่อสารมวลชน

๖) ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัย

๓.๓ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ที่มีความประสงค์จะเลือกจัดทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานที่ท่านสังกัด และผู้อำนวยการหลักสูตร ที่ท่านศึกษาก่อน จึงจะดำเนินการเลือกการจัดทำวิทยานิพนธ์  (แผน ก. )

๓.๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอาจระงับการให้ทุนการศึกษาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร

๔. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

๔. ประกาศผลการพิจารณา

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนภายในวันจันทร์ที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๕๕

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๕๔

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภทสามัญ / วิสามัญ

สังกัด…………………………………………..………………………...ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………………………E-mail.........................................................................................

 

มีความสนใจเข้ารับการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม  (เลือก ๑ หลักสูตร)

q หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต

q หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะทำวิทยานิพนธ์หัวข้อ………………….………………….………………….……………….

…………….………………….……………….………………….……………….………………….……………….…

(พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบแนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์หัวข้อข้างต้น ความยาว ๑ หน้ากระดาษ A 4 มาพร้อมนี้)

โดยข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ…………………………......เอก.....................................................จากมหาวิทยาลัย…………….……………เกรดเฉลี่ยสะสม.........................ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา..............

 

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

q สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript หรือใบรับรองจบการศึกษา)

q รูปถ่ายหน้าตรง และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

q ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

 

 

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

/////////////////////////////////////////////////

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1614 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists