Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษ

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษ

AddThis Social Bookmark Button

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษ

จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์ ประจำปี  ๒๕๕๗

ตามที่  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับความอนุเคราะห์ทุนอบรมภาษาอังกฤษจาก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์ เป็นจำนวน ๑๐  ทุน โดยแบ่งทุนออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑.ทุนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสามัญสมาชิก ๕ ทุน และ ๒. ทุนสำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและพนักงานสมาคมฯ จำนวน ๕ ทุน  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาของสมาชิกสมาคมฯ  คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้คัดเลือกผู้สมัครจำนวน ๒๒ คน เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ปรากฏผลดังนี้

 

ประเภทที่  ๑  ทุนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสามัญสมาชิก ๕ ทุน

๑. ๑ นายคเณศ จิรัษฐิติพงศ์                   หนังสือพิมพ์แนวหน้า

๑.๒  นางสาวจินตนา ปัญญาอาวุธ             หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

๑.๓  นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์         สำนักข่าวเนชั่น

๑.๔  นายสัจภูมิ ละออ                          หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

๑.๕  นางสาวดิษนีย์ นาคเจริญ                  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

สำรอง ๒  อันดับ

๑.๑  นางสาวธนิตา อิสรา                      หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

๑.๒ นางสาววราภรณ์ กันยาเฮง                สำนักข่าว INN

ประเภทที่  ๒  ทุนสำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและพนักงาน จำนวน ๕ ทุน

๒.๑ นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม                 สำนักข่าว INN

๒.๒  นายเอกราช สัตตะบุรุษ                   หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

๒.๓  นางสาวบุษดี พนมภู                       หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

๒.๔  นางสาวจินตนา มากสิน                   สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗

๒.๕ นางสาวเทียมใจ ทองเมือง                สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สำรอง ๒  อันดับ

๒.๑ นายสุเมธ สมคะเน                            หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

๒.๒ นายจิรยุทธ ปรีชัย                             รายการประเด็นเด็ด ๗ สี

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในวันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น.  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1568 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn