the client is taking furosemide (lasix) 80 mg bid. the patient should be monitored for does lasix help with bloating how lasix helps ards order priligy online uk
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

AddThis Social Bookmark Button

ที่  สขนท. ๐๒๕/ ๑๕ / ๒๕๕๗

๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๗

 

เรื่อง      ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียน     เพื่อนสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ใบสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ทุน (ไม่จำกัดคณะที่เรียน) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (ประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท)

 

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนสมาชิก สมาคมฯ ที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการสื่อมวลชนอย่างน้อย ๒ ปี มีผลการเรียนสะสมในระดับปริญญาตรี ๒.๕๐ ขึ้นไป รวมทั้งไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สมัครเข้ารับทุนการศึกษา โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  และมารับการสัมภาษณ์จากกรรมการบริหาร สมาคมฯในวันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาเผยแพร่ต่อไปยังสมาชิก สมาคมฯ ท่านอื่นๆ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประสานงาน      คุณปนัดดา  เหล่าชูวงศ์  โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ / ๐๘๑-๘๕๐-๖๑๐๖

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี  ๒๕๕๗

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ทุน โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท) สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่มีความสนใจ สมัครเข้ารับทุนดังกล่าว  โดยสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อีเมล์ tjareporter@gmail.com   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

๑.๓ มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕

๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี

๑.๕ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๑.๖ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ

๑.๗ มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สื่อข่าว หรือด้านสื่อมวลชนอื่นๆ เป็นอย่างน้อย ๒ ปี

๑.๘ เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับปริญญาโทใดๆมาก่อน

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร

๒.๑ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรง และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๒.๓ สำเนาบัตรประชาชนจำนวน ๒ ใบ

๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ใบ

๒.๕ สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) จำนวน ๒ ใบ

๒.๖ ประวัติการทำงาน

๒.๗ สำเนาบัตรพนักงาน

๒.๘ หนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด จำนวน ๑ ใบ

๒.๙ เอกสารประกอบการพิจารณาทุนอื่นๆ เช่น ผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

๓. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

๓.๑ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยภายหลังการได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่ศึกษาได้

๓.๒ ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้ตลอดหลักสูตร  โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ  เกี่ยวกับการชดใช้ทุน  ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้อง

๑)  ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละปี  เมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕  ไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ  W ในการเรียนตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุน

๒) ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุน  ตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ  กำหนดและต้องสำเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๓) มีความประพฤติที่ดี  และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ  วินัย  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๔) มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี

๕) ระหว่างการรับทุนผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพทางด้านสายสื่อสารมวลชน

๖) ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

๓.๓ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ที่มีความประสงค์จะเลือกจัดทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานที่ท่านสังกัด และผู้อำนวยการหลักสูตร ที่ท่านศึกษาก่อน จึงจะดำเนินการเลือกการจัดทำวิทยานิพนธ์  (แผน ก. )

๓.๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอาจระงับการให้ทุนการศึกษาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร

๔. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และต้องมารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

 

๕. ประกาศผลการพิจารณา

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนภายในวันพุธที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๕๗

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1613 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists