viagra mail order drugs brand for viagra priligy 60 mg ára lasix and d5ns lasix iv ingredients lasix and seizures in dogs
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

AddThis Social Bookmark Button

 

ที่ สขนท. นว.๐๖๘/๑๕/๒๕๕๘

๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

 

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน เพื่อนสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๗   รับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๗  และเลือกตั้งนายกสมาคม   กรรมการบริหาร   และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ. วชิระ   ถนนสามเสน

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

อนึ่งในเวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่นักข่าวผู้ล่วงลับ ณ ศาลาข้างพระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร และขอเชิญอยู่ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  ในเวลา ๑๒.๐๐  น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวชุติมณฑน์  ศรีขำ)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ               ๑. เนื่องจากต้องใช้ลานจอดรถของสมาคม ฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์  จึงขอความกรุณาเดินทางโดยรถ

ขนส่งมวลชน  หรือนำรถไปจอดที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุม

ถนนราชสีมา

๒.  สำหรับสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่จะได้รับแจกเสื้อที่ระลึก ๖๐ ปีสมาคม (จำนวนจำกัด)

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เวลา / สถานที่

กิจกรรม

ณ  วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

๐๙.๐๐ น.

ทำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ*** วันมาฆบูชา

ณ ห้องอิศรา  อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น.

๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

* ประกาศไว้อาลัยสมาชิกสมาคม ฯ ที่เสียชีวิต

* พิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ / สมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุม

* รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สมาคม ฯ

* พิจารณารับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๗

* พิจารณาแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ สมาคม

* การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมและที่ปรึกษากฎหมาย

* เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

* การเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการบริหาร และกรรมการควบคุมจริยธรรม

๑๒.๐๐ น.

* พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณนักข่าวที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ

๑๓.๓๐ น.

ประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย และพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ สมาคม

๑. ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อ ๑๗ กรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งสมัยละสิบสองเดือน เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

๒. ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

ข้อ ๑๗.  กรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งสมัยละ “สองปี” เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีในระหว่างที่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ยังไม่ได้รับตำแหน่งให้คณะกรรมการ บริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่อันเป็นงานปกติไปพลางก่อน

๓. ความจำเป็นที่ต้องแก้ไข

แม้การบริหารจัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เป็นงานอาสาที่ไม่ได้รับผลตอบแทนใดใด แต่สถานะของสมาคมในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและองค์กรภายนอก ตลอดจนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ทั้งนี้ก็เนื่องจากความพยายามในการบริหารจัดการของกรรมการบริหารแต่ละชุดในช่วงที่ผ่านมา แต่ในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘ สมาคมฯ ในฐานะองค์กรนำวิชาชีพสื่อมวลชน จำเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ และโดยเฉพาะแผนการดำเนินงานและเป้าหมายในระยะต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะอีกต่อไป ‘สมัยดำเนินงาน’ ๑ ปี จึงเป็นอุปสรรคสำคัญ

จึงเห็นสมควรปรับเวลาการทำงานของกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จากสมัยละสิบสองเดือน เป็นสมัยละยี่สิบสี่เดือน (สองปี) ส่วนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งยังคงเป็นไปตามเดิม คือ ผู้ใดจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมติดต่อกันเกินกว่าสองสมัยไม่ได้ (ข้อ ๒๓ วรรคสาม) และกรรมการบริหารที่ไม่ใช่นายกสมาคมจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสามสมัยไม่ได้ (ข้อ ๒๓ วรรคหก)

บทเฉพาะกาล ให้มีผลบังคับใช้สำหรับคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่  ๑๗ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙  เป็นต้นไป

๔. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๖ ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งสามปี นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้

๔.๒ ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๔ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง และจะดำรงตำแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้

๔.๓ ระเบียบชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ คณะกรรมการบริหารมีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งฯ

๔.๔ ข้อบังคับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ข้อ ๑๗ กรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งสมัยละสองปี เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี และข้อ ๒๓ วรรคสาม ผู้ใดจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมติดต่อกันเกินกว่าสองสมัยไม่ได้

๔.๕ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๑๘ กรรมการ (แพทยสภา) ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

๔.๖ พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๗ กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี วิธีการดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1778 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists