buy cialis 60 mg online cheap brand name viagra online oral lasix dosage viagra cialis online canada digoxin and lasix lasix water pill how long to be on
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘

AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ เปิดให้สมาชิกรับทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิก ปี 2558

วันนี้ (18 มี.ค.) นายวันชัย วงศ์มีชัย  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมฯ โดยในปีนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง (ปีที่8) เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ซึ่งจะให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมต้น(ม.1) - ปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ทุน และ 2. ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ซึ่งให้เป็นประจำทุกปี

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ผู้สนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ โทร. 02-243-8673  หรือทาง www.tja.or.thสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง และสามารถขอรับทุนได้ครอบครัวละ 1 ทุน เท่านั้น โดยสมาชิกที่จะสมัครเข้ารับทุนการศึกษาต่อเนื่องต้องมีเพดานเงินเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน และสมาชิกที่จะสมัครเข้ารับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ต้องมีเพดานเงินเดือนไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน โดยสามารถยื่นขอทุนได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 10 เมษายน 2558

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลด ประกาศและแบบฟอร์ม (pdf) (doc)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง  และ  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก  ประจำปี  ๒๕๕๘

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี ๒๕๕๗ สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง และ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๘ โดยทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

ประเภทที่ ๑  ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นเป็นปีที่ ๘ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักข่าวได้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างแน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนให้บุตร-ธิดาของสมาชิกตระหนักในคุณค่าของภารกิจในหน้าที่ของผู้ปกครอง โดยจะมอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐ ทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๑ คุณสมบัติ

(๑) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(๒) อัตราเงินเดือน ณ วันที่ขอรับทุนไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(๓)  สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ ครอบครัวละ ๑ ทุนเท่านั้น (กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้ว ไม่สามารถขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกได้อีก ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น)

(๔) ผู้รับทุนการศึกษาต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับปริญญาตรี

(๕) ผู้รับทุนควรจะต้องมีผลการเรียนที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน

๑.๒ สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ผู้ปกครองพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

(๒) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

(๓) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

๑.๓ หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(๑) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(๓) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(๔) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(๕) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(๖) หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

 

๑.๔ กระบวนการพิจารณา

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน ๕  คนประกอบด้วย ๑. อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคม  ๒. เลขาธิการ สมาคม ๓. เหรัญญิก สมาคม ๔. นายทะเบียนและสวัสดิการ สมาคม และ ๕.กรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

๑.๕ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -ระดับปริญญาตรี โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย เป็นทุนการศึกษาที่ให้แบบต่อเนื่อง แต่ผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการศึกษาให้กับสมาคมฯ ทุกภาคการศึกษา

๑.๖ จำนวนเงินทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาที่จะมอบให้นั้น ได้แบ่งตามระดับชั้นของการศึกษา ดังนี้

ลำดับ

ระดับชั้นการศึกษา

จำนวนเงินต่อทุน

มัธยมศึกษาตอนต้น

๕,๐๐๐ บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๗,๐๐๐ บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๘,๐๐๐ บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

๑๑,๐๐๐ บาท

ปริญญาตรี-วิทยาลัย

๑๓,๐๐๐ บาท

๖.

ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑๓,๐๐๐ บาท

ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๑๓,๐๐๐ บาท

ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัย

๒๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ           กรณีที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิด เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน

 

ประเภทที่ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๘

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือปวช. โดยใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒.๒ คุณสมบัติ

(๑) ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(๒) อัตราเงินเดือน ณ วันที่ขอรับทุนไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(๓) สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ครอบครัวละ ๑ ทุนเท่านั้น

 

(๔) สมาชิกวิสามัญที่มิได้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วหรือประกอบอาชีพอื่น ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

๒.๓ หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(๑) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๕๘

(๒) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(๓) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(๔) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(๕) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(๖) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

 

๓. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๘ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรือ download จาก www.tja.or.th

 

๔. ประกาศผลการพิจารณา

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันพุธที่ ๒๒  เมษายน ๒๕๕๘ โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกเพื่อตอบยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาต่อไป และสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน หากไม่มารับในวันดังกล่าว ท่านต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันพุธที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๘เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)

ยื่นแบบฟอร์มภายใน                             วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

ประกาศผลการพิจารณา                       วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา                  วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ส่วนผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

 

๕. หมายเหตุ

สมาชิกต้องเลือกว่าจะสมัครเข้ารับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น  หากในกรณีที่สมาชิกขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องแล้วไม่ผ่านการพิจารณา สมาคม ฯ จะพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกให้แทน หากสมาชิกมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  (๒.๒)

ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๘

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2163 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists