Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อนักเขียนโครงการหนังสือเล่ม “เส้นทางคนหนังสือพิมพ์”

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อนักเขียนโครงการหนังสือเล่ม “เส้นทางคนหนังสือพิมพ์”

AddThis Social Bookmark Button

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อนักเขียนโครงการหนังสือเล่ม “เส้นทางคนหนังสือพิมพ์”

 

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙  จึงเป็นวาระอันดียิ่งที่สมาคมฯจะได้รวบรวมชีวประวัติ ผลงานและเรื่องราวการต่อสู้ ความยากลำบากในชีวติการทำงาน รวมไปถึงแนวทางการฟันฝ่าปัญหาต่างๆ จนประสบความสำเร็จของนักหนังสือพิมพ์ โดยการถอดบทเรียนจากบรรดาผู้อาวุโสในวงการหนังสือพิมพ์ หนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยบทรายงานที่สะท้อนภาพการทำงานของนักหนังสือพิมพ์อาวุโสในอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า ๒๐ คน

 

ในการนี้ คณะกรรมการโครงการจัดทำหนังสือเล่ม “เส้นทางคนหนังสือพิมพ์” ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเขียนทั้งในส่วนของที่สมัครเข้าร่วมโครงการและนักเขียนรับเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ (ลำดับตามตัวอักษร)  

๑.นายกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล ๒.นายกันติพิชญ์ ใจบุญ ๓.นางสาวขนิษฐา เทพจร ๔.นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม ๕. นางสาวชุติมา นุ่นมัน ๖.นายณัฐกมล ไชยสุวรรณ ๗.นายณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ ๘.นางสาวดารินทร์ หอวัฒนกุล ๙.นายตะวัน หวังเจริญวงศ์ ๑๐. นายธนัชพงศ์ คงสาย ๑๑.นางสาวน.รินี เรืองหนู ๑๒.นายบัญชา จันทร์สมบูรณ์  ๑๓.นายศราวุธ ดีหมื่นไวย์ ๑๔. นางสาวศศิชา อิสระศรีโรจน์ และ ๑๕.นางสาวสุภาภรณ์ อัษฎมงคล

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1412 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists