are animal and human lasix the same common lasix priligy starting dose liquid lasix
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ กำหนดการ รับทุนการศึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙

กำหนดการ รับทุนการศึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙

AddThis Social Bookmark Button

 

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๐๙.๐๐ น.                     ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.                     กล่าวเปิดโดย คุณวันชัย วงศ์มีชัย  นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กล่าวแสดงความยินดีโดยผู้แทนจากมูลนิธิเอสซีจี

กล่าวถึงความสำเร็จในการรับทุนโดยผู้แทนนักเรียน

๑๐.๑๕ น.                     พิธีมอบเข็มที่ระลึกสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง

๑๐.๓๐ น.                     ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

๑๐.๓๕ น.                     พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๙

๑๑.๓๐ น.                     ประชุมชี้แจงสมาชิกผู้รับทุนต่อเนื่องประจำปี ๒๕๕๙

๑๒.๐๐ น.                     รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

หมายเหตุ                 กรุณาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนต่อเนื่องประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ ทุน

ลำดับ ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน สังกัด
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช ณัฐวุฒิ  พันธ์สุ นาย กฤดา  พันธ์สุ สยามรัฐ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช ชนาสิน  สาระศาลิน นาย มาโนช  สาระศาลิน สยามรัฐ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดญ พุทธิดา  รณยุทธเสรีย์ นาย กฤษดากร  รณยุทธเสนีย์ บ้านเมือง
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช ธีระกฤต  พรหมชัย นาย โยธิน  พรหมชัย เดลินิวส์
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช ศิริพงษ์  ศรีสมบัติ นส. ศะศิมา  ใจชุ่ม เดลินิวส์
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดญ กิตติญาภรณ์  ซุ่นพงศ์ นาย เกริกชัย  ซุ่นพงศ์ มติชน
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดญ อิงรัก  อุตตมางคพงศ์ นาง อรพิน  อุตตมางคพงศ์ แนวหน้า
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นส นันทชา  แซ่เตียว นส. เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว ไทยรัฐ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ นส. กีรติกา  ยงยุทธ นาง มะลิวัณย์  ยงยุทธ คมชัดลึก
๑๐ ปวส. ๑ นส อรพินทร์  อิ่มอารมย์ นาง วัชรินทร์  อิ่มอารมย์ มติชน
สรุป ทุนต่อเนื่อง ๑๐ ทุน

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน ๙๕ ทุน

ลำดับ ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน สังกัด
อนุบาล ๑ ดช กวิน  ดุรงค์กวิน นาย ธีรวัฒน์  ดุรงค์กวิน ASTVผู้จัดการ
อนุบาล ๑ ดญ พีรดา  ชุนชฏาธาร นาย พรพัฒน์  ชุนชฏาธาร ผู้จัดการรายวัน
อนุบาล ๑ ดช วุฒิเมศ  ธงทอง นส บังอร  ธงทอง ไทยรัฐ
อนุบาล ๑ ดช โชติวัฒน์  แซ่แต้ นส พิมพ์ปวีณ์  แซ่เตียว ไทยรัฐ
อนุบาล ๒ ดช พีรวิชญ์  โฉลกคงถาวร นาย ไพโรจน์  โฉลกคงถาวร ไทยรัฐ
อนุบาล ๒ ดช มหาสมุทร  แก้วปัด นาย ณัฎฐ์  แก้วปัด ผู้จัดการรายวัน
อนุบาล ๒ ดช ไอศูรย์  นิลนคร นาย ผาณิต  นิลนคร เดลินิวส์
อนุบาล ๒ ดช วชิรวิชญ์  นามบุตร นาย วชิรหัตถ์  นามบุตร ผู้จัดการรายวัน
อนุบาล ๒ ดญ กัญญารัตน์  รอดทอง นาย ชัยสิทธิ์  รอดทอง แนวหน้า
๑๐ อนุบาล ๓ ดญ พิชาวีร์  บัณฑราภิวัฒน์ นาย พานิช  บัณฑราภิวัฒน์ เดลินิวส์
๑๑ อนุบาล ๓ ดญ ธัญดา  คงสาย นาย ธนันพงศ์  คงสาย สำนักข่าวเนชั่น
๑๒ อนุบาล ๓ ดญ ชนกนาถ  สอนเรือง นาย วิชัย  สอนเรือง สยามรัฐ
๑๓ อนุบาล ๓ ดญ กัญญาณัฐ  วนะสุขสถิตย์ นาง มยุรี  วนะสุขสถิตย์ เดลินิวส์
๑๔ อนุบาล ๓ ดช เดชสีหเรศ  นิโครธานนท์ นส. ช่ญานิษฐ  คงเดชศักดา เดลินิวส์
๑๕ อนุบาล ๓ ดช ศุภวิชญ์  เดชแพง นาย อุทัย  เดชแพง แนวหน้า
๑๖ อนุบาล ๓ ดญ ภูริทัตตตา  สว่างศรี นาย รังสรรค์  สว่างศรี สยามรัฐ
๑๗ อนุบาล ๓ ดช อิทธิกร  ช้างงาแก้ว นาย อภิชาต  ช้างงาแก้ว ข่าวหุ้นธุรกิจ
๑๘ อนุบาล ๓ ดช อันนาส  ยูโซ นส เลขา  เกลี้ยงเกลา สำนักข่าว อิศรา
๑๙ อนุบาล ๓ ดช ธีร์วิพัฒน์  จันทร์ลอย นส วชุดา  อ่อนศิล มติชน
๒๐ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ดช โฆษิต  คำทวี นาย ชนันต์  คำทวี บ้านเมือง
๒๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ดช ศุภกร  หลิมไทยงาม นาย พนอ  หลิมไทยงาม บ้านเมือง
๒๒ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ดญ ปุญญิศา  อาศัยราษฎร์ นาย สุรสุรสีห์  อาศัยราษฎร์ เดลินิวส์
๒๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ดช ฉันทัช  อัศวชนานนท์ นาย วิบูลย์  อัศวชนานนท์ มติชน
๒๔ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ดช เติมเด็ม  ธไลบอัส ไมเออร์ นส. ลฏาภา  ทิวะสิงห์ แนวหน้า
๒๕ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ดญ วิณิษา  เขมะบุลกุล นาย เกริก  เขมะบุลกุล เดลินิวส์
๒๖ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดญ ภัทร์ฐรัฐ  สุดโต นาย ฐานิส  สุดโต เดอะ เนชั่น
๒๗ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดช ภูวิช  แสงศัพท์ นาย เดชาธร  แสงศัพท์ เดลินิวส์
๒๘ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดญ จันทรัสม์  มีนา นส. มณีรัตน์  มีนา ทีวี. ฟ้าวันใหม่
๒๙ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดช กฤษธเนศ  ศิลปงาม นาย สุพจน์  ศิลปงาม ไทยรัฐ
๓๐ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดญ กรณ์วรินทร์  อินทรดนตรี นส สุนันทา  อินทรดนตรี สำนักข่าว เนชั่น
๓๑ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดช ปภังกร  จินดารัตน์ นาย อโนทัย  จินดารัตน์ บ้านเมือง
๓๒ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ดญ สุทธิจิตต์  อินทรประดิษฐ์ นส จันทิมา  ตันตราภรณ์ ผู้จัดการรายวัน
๓๓ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ดญ ชาลิสา  เต๊ะเปีย นาย สันติ  เต๊ะเปีย ASTVผู้จัดการ
๓๔ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ดญ พิมพ์ระพี  ทองกวาว นาง ศศิธร  ทองกวาว เดลินิวส์
๓๕ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ดช ฐพัชร์  สิทธิโชติพงศ์ นาย จิรวัชร  สิทธิโชติพงศ์ ไทยรัฐ
๓๖ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ดญ สิรินธรัตน์  ปุณณะรัตน์ นาย ธวัชชัย  ปุณณะรัตน์ แนวหน้า
๓๗ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ดญ มนัสนันท์  โสตถิชขัยอาภรณ์ นาง มยุรี  โสตถิชัยอาภรณ์ แนวหน้า
๓๘ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดญ ศศิวิมล  เมฆชัยภักดี นส. สลักจิตร  ผิวพรรณ์ บ้านเมือง
๓๙ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดช สัจจะ  แก้วสุวรรณ นาง ทันทวงรรณ  แก้วสุวรรณ เดลินิวส์
๔๐ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดช สุทธิทัต  เมืองสุข นส. สุจิต  เมืองสุข ประชาชาติธุรกิจ
๔๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดช ธีรภัทร  ศรีพารัตน์ นส. กัญณัฎฐ์  บุตรดี เดลินิวส์
๔๒ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดช ปัณณทัต  เสนสอน นาย กัมพล  เสนสอน ASTVผู้จัดการ
๔๓ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดญ ณัฐปภัสร์  อ่องสะอาด นาง พงษ์พรรณ  อ่องสะอาด เดลินิวส์
๔๔ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดญ เบญจมาศ  ชาวโพธิ์ นาย ฤทธิชัย  ชาวโพธิ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
๔๕ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดช ธนันชัย  ป่าเขตต์ นส. ปาริชาติ  ป่าเขตต์ แนวหน้า
๔๖ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดญ กุลนัดดา  อินทะเกตุ นาย มณเฑียร  อินทะเกตุ คมชัดลึก
๔๗ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ปร์วีร์  ทับดวง นาย วิชาตรี  ทับดวง ไทยรัฐ
๔๘ ประถมศึกษาปีที ๕ ดญ ดี  พูลทรัพย์ นาง จำรัตน์  พูลทรัพย์ มติชน
๔๙ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ดช ชวัลวิทย์  ปลื้มจิตต์ นาย ณรงค์พันธ์  ปลื้มจิตต์ เดลินิวส์
๕๐ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ดช เอราวัน  ศรีทวีกาศ นาย นภดล  ศรีทวีกาศ เนชั่น ทีวี (NMG)
๕๑ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ดญ กริยากร  เรืองเกษม นาย จารึก  เรืองเกษม พิมพ์ไทยรายวัน
๕๒ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ดญ กอดี  สุวรรณฤทธิ์ นาง อุษา  มีชารี เดลินิวส์
๕๓ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ดช ธนดล  บุศยโล่ นาง ออมรัก  บุศยโล่ ไทยรัฐ
๕๔ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดช กันตพัฒน์  เอกธนาโสภาพันธุ์ นาย ณัฐฉัฎฐ์  เอกธนาโสภาพันธุ์ บ้านเมือง
๕๕ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดช ณัฐนนท์  มะณีแสง นาย อาวุธ  มะณีแสง บ้านเมือง
๕๖ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดช กานต์กวิน  หยุบแก้ว นาย บุญมี  หยุบแก้ว เนชั่น (NMG)
๕๗ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดญ ถลัชนันท์  ทางดี นาย สุธา  ทางดี สำนักข่าว ทีนิวส์
๕๘ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดญ จิดาภา  พนมศักดิ์ นาย มานพ  ชูแสง ผู้จัดการรายวัน
๕๙ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดช ภัคพล  อุดมพาณิชวงศ์ นาย เจริญชัย  ดุดมพาณิชวงศ์ สยามรัฐ
๖๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช พงศภัค  แหวนจะโป๊ะ นาย สมพงษ์  แหวนจะโป๊ะ ข่าวสด
๖๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช ชัญทัต  งามสมวงษ์ นาง วรรณภา  งามสมวงษ์ เดลินิวส์
๖๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช ภูมรพี  คชินทร นาง นาตยา  คชินทร เดลินิวส์
๖๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช พลกฤต  เรืองเดช นส. ปุณญาดา  มะจิ๊ ผู้จัดการรายวัน
๖๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช พงษ์พิชิต  ทับบุรี นาย พงษ์เทพ  ทับบุรี มติชน
๖๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดช สรรเพ็ชร  อินต๊ะพรม นาย อดิเรก  อินต๊ะพรม ไทยรัฐ
๖๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช ภาคิน  สวัสดิ์วงษ์ นาง ยุวนันต์  สวัสดิ์วงษ์ เดลินิวส์
๖๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช. ภาสวิชญ์  วรจินดา นาง ดาวเรือง  วรจินดา เดลินิวส์
๖๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช ชลเทพ  โมราวรรณ นาย นิติ  โมราวรรณ แนวหน้า
๖๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดญ ศุภัชฌา  เครือวัลย์ นาย คมน์  เครือวัลย์ ทีวี. 3
๗๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช กิตติพศ  หมัดสะและ นาง นุจรีย์  หมัดสะและ ข่าวหุ้นธุรกิจ
๗๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช พิชญะ  ภาคภูมิวุฒิกุล นาย ประเสริฐ  ภาคภูมิวุฒิกุล ไทยรัฐ
๗๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดช พุฒิพงศ์  บุญแจ้ง นาย สมจิตร  บุญแจ้ง ไทยรัฐ
๗๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นาย ศุภณัฐ  ปัจฉิมนันท์ จสต กริชภิญญา  ปัจฉิมนันท์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
๗๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดช ธฤดล  รุจิโชค นาง สุชาดา  รุจิโชค มติชน
๗๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดญ วนวรรณ  จันทรสีมา นาง ศรีสุดา  จันทรสีมา มติชน
๗๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดข เกลียว  ดวงโสภา นาย สฤษดิ์  ดวงโสภา มติชนสุดสัปดาห์
๗๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดช พลพร  แพรงาม นาย พลศักดิ์  สุพร สยามรัฐ
๗๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดช หิรัญรักษ์  สุวรรณ นาย เปี่ยมศักดิ์  สุวรรณ แนวหน้า
๗๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดช ภูรณัฐ  สระแก้ว นาย ชูชัย  สระแก้ว สยามรัฐ
๘๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดช ชาตบดินทร์  ชวนสมบูรณ์ศิริ นาย ชิงชัย  ชวนสมบูรณ์ศิริ บ้านเมือง
๘๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ นส สุปราณี  สุนทรชัย นาย สุทธิพร  สุนทรชัย เดลินิวส์
๘๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ นาย อธิปพัฒน์  แกล้ววิกย์กรรม นาย ศิราเมษฐ์  แกล้ววิกย์กรรม มติชน
๘๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ นาย พรเทพ  เดือนขาว นาย วรวุฒิ  เดือนขาว ทีวี. 3
๘๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นาย พัฒน์ศักดิ์  บุณยะกลัมพ นาย โชคชัย  บุณยะกลัมพ มติชน
๘๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นส ศาตพร  วันเพ็ญ นาย ลำแพน  วันเพ็ญ ข่าวหุ้นธุรกิจ
๘๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นส ปณิสรา  ลออ นาย สัจภูมิ  ลออ ไทยรัฐ
๘๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดช ตุลวิภัทร  อุ่นหล้า นาย สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้า ไทยรัฐ
๘๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นส ภัทิรา  วินิจ นส. นิรมล  ชีระจินต์ เดลินิวส์
๘๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นส ลัดดาว  สุวรรณมณี นาย ปริญญา  สุวรรมณี เดลินิวส์
๙๐ ปวช นาย ณัฐชนน  พันธุ์ศรี นาง จริยา  พันธุ์ศรี คมชัดลึก
๙๑ ปวช ๑ ดช ธีรกร  พุ่มพวง นาง จิรากร  พุ่มพวง ไทยรัฐ
๙๒ ปวส ๑ นาย ณัฐพล  คงวัฒน์ นาง นภา  คงวัฒน์ ผู้จัดการรายวัน
๙๓ ปวช ๒ นาย ชิดดนัย  งามพิรุณตระกูล นส สุดารัตน์  งามพิรุณตระกูล เดลินิวส์
๙๔ ปวช ๒ นส เบญจพร  สรหงษ์ นาย อัมพร  สรหงษ์ บ้านเมือง
๙๕ ปวช ๒ นาย ยศภัทร  ศรีวัฒนา นาย ณรงค์วิทย์  ศรีวัฒนา ไทยรัฐ
สรุป ทุนส่งเสริม ๙๕ ทุน ๆ ละ ๔,๐๐๐.- บาท   เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๐๐.- บาท

 


 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1942 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists