iv lasix for pulm edema first nursing priority cialis once daily trial cad mag 3 lasix renal scan for adults buy generic priligy usa buy india generic levitra online
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2552

การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2552

AddThis Social Bookmark Button


ประกาศ
องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
ร่วมกับ สถาบันอิศรา และ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2552
ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย


องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยร่วมกับ สถาบันอิศรา และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้จัดการประกวดข่าวสืบสวนยอดเยี่ยมในเชิงส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้สังคมไทยได้รับรู้และตระหนักถึงภัยจากการคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้ความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชิวิตของบุคคลในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนในการทำข่าวสืบสวนประเด็นคอร์รัปชันและยังเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เป็นเจ้าของงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
ในการประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2552 นี้ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยได้กำหนดกรอบเพื่อพิจารณาตัดสินและให้รางวัลแก่ข่าวที่ส่งเข้าประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรางวัล

1.    รางวัล “ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม” ประจำปี 2552 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

ข่าวที่ส่งประกวดชิงรางวัลข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2552 ให้ปฏิบัติดังนี้
1.    ข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่สังกัดทำหนังสือรับรองการส่งประกวด
2.    สามารถส่งข่าวเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวน
3.    ให้จัดทำสำเนาข่าวนั้นๆ เรียงลำดับตามวันเวลา โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ พร้อมแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ดีด จัดเรียงใส่แฟ้มจำนวน 10 ชุด
4.    ข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน ราย 3 วัน หรือรายสัปดาห์ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ สำหรับข่าวภาษาต่างประเทศ ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย
5.    ข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีระยะเวลาในการเผยแพร่/ตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552 เท่านั้น
6.    ส่งผลงานประกวดข่าวได้ที่ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร.02-2413905  โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 เป็นวันสุดท้าย

หลักเกณฑ์การพิจารณา ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม
1.    ต้องเป็นข่าวที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ มีความรอบรู้ทุกด้าน ด้วยวิธีการศึกษาวิจัย เป็นการนำเสนอสิ่งที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนอย่างต่อเนื่อง และสิ้นสุดในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
2.    ต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม และอยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
3.    ต้องเป็นข่าวที่ใช้กระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน (investigative reporting) ในการได้มาซึ่งข่าวนั้น
4.    ต้องเป็นข่าวเชิงสืบสวนที่มีลักษณะเป็นการป้องกันหรือเปิดโปงการทุจริตประพฤติ   มิชอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมไทย

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล

1.    คณะกรรมการอาจเชิญชวนเจ้าของผลงานที่ได้รับการพิจารณาขั้นสุดท้ายให้นำเสนอผลงานและอธิบายกระบวนการ หรือขั้นตอนการทำข่าวที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นองค์ประกอบการตัดสินในขั้นสุดท้าย
2.    การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นอันยุติ
3.    นอกเหนือจากรางวัลยอดเยี่ยม หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจเพิ่มรางวัลพิเศษอื่นๆ
4.    ถ้าไม่มีข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยม คณะกรรมการอาจให้รางวัลชมเชย รางวัลพิเศษอื่นๆ หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
5.    การประกาศผลรางวัลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 ภายหลังพิธีมอบรางวัล องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย สถาบันอิศรา และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการเสวนาเกี่ยวกับการทำข่าวทุจริตเชิงสืบสวน ทั้งนี้จะเชิญนักข่าวที่ได้รับรางวัลมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและนำเสนอวิธีการคิด วิธีการทำงาน และการแก้ปัญหาที่พบในกระบวนการทำงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์แก่สาธารณะ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา และเป็นการพัฒนาวงการสื่อมวลชนต่อไปประกาศมา ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2552
องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย  
และ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2223 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists