priligy generic and cialis generic joinef lasix dosage for chf lasix for dog cough not related to chf best lasix doctor in twin cities online prescription for levitra lasix generic or brand
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ การอบรมความรู้ “อินโฟกราฟิกสำหรับสื่อมวลชน ปี ๒๕๕๙”

การอบรมความรู้ “อินโฟกราฟิกสำหรับสื่อมวลชน ปี ๒๕๕๙”

AddThis Social Bookmark Button

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ โครงการอบรมความรู้ อินโฟกราฟิกสำหรับสื่อมวลชน ปี 2559

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2559 เวลา 9.00-16.00 น.

ที่ อาคารอธิการบดี   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ช่วงเช้า

07.30-8.00 น.           รับผู้เข้าอบรมที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ไปมหาวิทยาลัย

08.30-9.00 น.           ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00-9.10 น.           กล่าวต้อนรับ

โดย         ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

09.15-9.30 น.           กล่าวเปิดงาน

โดย        นางสาวน.รินี  เรืองหนู

อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ

9.30-10.30 น.           หลักคิดในกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก

โดย อาจารย์หฤทัย  ปัญญาวุธตระกูล

10.30-10.45 น           รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.         หลักการใช้ภาพ สัญลักษณ์ สีและตัวอักษร เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

โดย   อาจารย์วรินธร  แจ้งโรจน์ และอาจารย์ณัฐพงศ์ สัมปหังสิต

 

ช่วงบ่าย

12.00-13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.           ฝึกปฏิบัติ Brain Storming การใช้อินโฟกราฟิกบนเว็บไซต์

โดย   อาจารย์วรินธร  แจ้งโรจน์ และอาจารย์ณัฐพงศ์ สัมปหังสิต

14.30-14.45 น.          รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.          การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการทำอินโฟกราฟิก

โดย    อาจารย์วรินธร  แจ้งโรจน์ และอาจารย์ณัฐพงศ์  สัมปหังสิต

16.00 น.                  ปิดการอบรม

โดย         นายวันชัย  วงศ์มีชัย

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อบรมฟรี รับเพียง (30 คนเท่านั้น) สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พ.ย. 2559

ลงทะเบียนออนไลน์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

โครงการอบรมความรู้ อินโฟกราฟิกสำหรับสื่อมวลชน ปี 2559

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อเปลี่ยนไป พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารก็เปลี่ยนไปผู้บริโภคสื่อจะเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือคือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ การสรุปเนื้อหาที่มีจำนวนมากสามารถนำมาจัดทำให้สวยงามและมีประโยชน์ หากมีการออกแบบหรือนำเสนอที่ดี เนื่องจากที่ผ่านมาอาจมีข้อมูลสารสนเทศจำนวนมากที่ถูกนำมาจัดกลุ่มทำให้ไม่น่าสนใจ ดังนั้นเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารน่าสนใจและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสารได้ อีกทั้งยังทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น การจัดทำข้อมูลให้เป็นภาพกราฟิกจึงเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน อินโฟกราฟิกเป็นการออกแบบให้เป็นภาพที่ช่วยอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย การใช้อินโฟกราฟิกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สื่อข่าวสามารถอธิบายภาพรวมและแยกย่อยองค์ประกอบต่างๆในเนื้อหาข่าวได้เข้าใจง่ายขึ้น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้จัดโครงการอบรมความรู้ “อินโฟกราฟิกสำหรับสื่อมวลชน”  ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน มีความพร้อมรับมือกับบริบทใหม่ของสังคมทั้งในด้านความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะทาง ตลอดจนเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อให้ผู้สื่อข่าวทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนที่ดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการเสริมทักษะที่จะช่วยให้การทำงานของผู้สื่อข่าวในปัจจุบันง่ายขึ้น สะดวกขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน ให้มีความพร้อมรับมือกับบริบทใหม่ๆ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้แนวคิดการวาดภาพอินโฟกราฟิก

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เฉพาะทางตลอดจนเทคนิคด้านกราฟิก จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน

4. เพื่อผู้อบรมซึ่งเป็นนักข่าวสามารถทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเป็นทักษะเสริมที่ช่วยในการทำงานสื่อในปัจจุบัน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทราบและเข้าใจหลักคิดในกระบวนออกแบบอินโฟกราฟิก ตลอดจนการออกแบบข้อมูลเพื่อนำเสนอเป็นอินโฟกราฟิก

2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการใช้เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก  บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

 

คุณสมบัติ ผู้สมัครเข้าอบรม

นักข่าว และบุคลากรในองค์กรสื่อประเภทต่างๆ จำนวน 30 คน

 

วันเวลา และสถานที่

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2559  เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ชั้น 3  ตึกสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1708 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists