cataract surgery after lasix priligy dosis can i buy propecia online cialis online 60 mg brand name of female viagra in india albumin lasix
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

AddThis Social Bookmark Button

 

ดาวโหลด

จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

งบดุลสมาคมนักข่าวฯ ปี 2559


ที่ สขนท.นว. ๑๘๑/๑๗/๒๕๖๐

๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน     เพื่อนสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

๒.งบดุลประจำปี ๒๕๖๐

๓.เอกสารประกอบวาระพิจารณาแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๙   รับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๙ และเลือกตั้งนายกสมาคม   กรรมการบริหาร   และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ในวันเสาร์ที่ ๔  มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ. วชิระ   ถนนสามเสน

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

อนึ่งในเวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศแก่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ณ พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร และขอเชิญอยู่ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ในเวลา ๑๑.๓๐ น. และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  ในเวลา ๑๒.๐๐  น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวนิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ               เนื่องจากต้องใช้ลานจอดรถของสมาคม ฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์  จึงขอความกรุณาเดินทางโดยรถขนส่งมวลชน  หรือนำรถไปจอดที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุมถนนราชสีมา

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐  ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

* ประกาศไว้อาลัยสมาชิกสมาคม ฯ ที่เสียชีวิต

* พิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ / สมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุม

* รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สมาคม ฯ

* พิจารณารับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๙

* พิจารณาแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ

* การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมและที่ปรึกษากฎหมาย

* เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

* การเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการบริหาร และกรรมการควบคุมจริยธรรม

๑๑.๓๐ น.           พิธีบายศรีสู่ขวัญนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

๑๒.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ น.           ประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย

และพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย

(ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

๑๓.๓๐ น.           เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (อายุ ๖๐-๙๔ปี)

(ณ ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล ชั้น ๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

หมายเหตุ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทานอุทิศแก่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ

ณ  พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

การแก้ไขข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัติสมาชิก

 

เพื่อให้การกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกมีความสอดคล้องกับกาลสมัย อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗) หมวด ๖ การบริหารสมาคม ข้อ ๑๖ ข จึงยกเลิกระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ และยกเลิกข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓ ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก ข้อ ๖ แล้วใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

 

หมวด ๓

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก

ข้อ ๖ สมาชิกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

ก. สมาชิกสามัญ ได้แก่

(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ และพิมพ์ออกจำหน่ายต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ

 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในสำนักข่าวออนไลน์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ ทำงาน

อยู่ในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

 

ข. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่

(๑) ผู้เคยมีคุณสมบัติตามข้อ ก. และได้พ้นตำแหน่งหน้าที่มาแล้ว โดยไม่เคยถูกลงโทษด้วยการภาคฑัณฑ์ ให้ออก ปลด

ออก หรือไล่ออก หรือถูกวินิจฉัยโดยองค์กรวิชาชีพว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่เสนอข่าวต่อ

สาธารณชนสม่ำเสมอตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมีคุณสมบัติอื่นเหมือนสมาชิกสามัญโดยอนุโลม

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

รายชื่อสมาชิกสมัครใหม่ ขอเชิญมาแสดงตัวที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 2560

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2348 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists