ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “วิเคราะห์ร่างพระราชกำหนดการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ” พฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

พิมพ์
AddThis Social Bookmark Button

กำหนดการอภิปราย

เรื่อง “วิเคราะห์ร่างพระราชกำหนดการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ”

จัดโดย  ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับ โครงการราชดำเนินเสวนา  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น ๔ อาคารเทพทวาราวดี

 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.           รับลงทะเบียน  และรับเอกสาร

๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.           อภิปราย

 เรื่อง  “วิเคราะห์ร่างพระราชกำหนดการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ”

โดย      

·  ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์    โฆวิไลกูล

ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·  หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธร   เทวกุล

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย                             

·  คุณวีระศักดิ์   พงศ์อักษร

บรรณาธิการบริหาร  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.          รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.           อภิปราย

เรื่อง  “วิเคราะห์ร่างพระราชกำหนดการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ” (ต่อ)