ราชดำเนินเสวนา ราคาชีวิต...ผู้เสียหาย จากความรุนแรง โดยรัฐสองมาตรฐานจริงหรือ? เสาร์ที่ ๒๑ มกราคม

พิมพ์
AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา  

ราคาชีวิต...ผู้เสียหาย จากความรุนแรง โดยรัฐสองมาตรฐานจริงหรือ?

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

วิทยากร

คุณอังคณา   นีละไพจิตร        

ประธานคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

คุณสมชาย    หอมลออ 

กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือ คอป.

พ.ต.อ.ทวี   สอดส่อง

กรรมการเยียวยา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ /เลขาธิการ ศอ.บต.

พ.อ.ปริญญา  ฉายดิลก

โฆษกประจำตัวแม่ทัพภาคที่ 4

คุณวีระวงค์   จิตต์มิตรภาพ

โฆษกคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)

คุณคอลีเยาะ  หะหลี

ตัวแทนญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กรือเซะ               

ผู้ดำเนินรายการ                      

คุณประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์

ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย