ราชดำเนินเสวนา “เซ็กซ์วัยใส ติดยา ตีกัน แก้อย่างไร?” วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555

พิมพ์
AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

“เซ็กซ์วัยใส  ติดยา ตีกัน แก้อย่างไร?”

วันอาทิตย์ที่  15  กรกฎาคม 2555  เวลา  10.00 – 12.00 น.

ณ  ห้องประชุม ชั้น  2  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

นพ.ยงยุทธ   วงศ์ภิรมย์ศานติ์

นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและหัวหน้าทีมโฆษกกรมสุขภาพจิต

นายชาญวิทย์   ทับสุวรรณ

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)

นายวัลลภ    ตังคณานุรักษ์

เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

นายอวิรุทธ์    ชาญชัยกิตติกร

ผู้พิพากษา รองหัวหน้าศาลเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินรายการโดย

นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ และเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย