Home ราชดำเนิน เสวนา ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖-ราชดำเนินเสวนา “ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทย กับ บีอาร์เอ็น (BRN)”

๑๐ เมษายน ๒๕๕๖-ราชดำเนินเสวนา “ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทย กับ บีอาร์เอ็น (BRN)”

อีเมล พิมพ์ PDF
AddThis Social Bookmark Button

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

“ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทย กับ บีอาร์เอ็น (BRN)”

วันพุธที่  ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร
นายถวิล  เปลี่ยนศรี

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ    
รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน วัฒนายากร
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มารค  ตามไท
ผู้อำนวยการสถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพ  ม.พายัพ
พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ
ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า

ผู้ดำเนินรายการ    นายปกรณ์  พึ่งเนตร

ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2694 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn