ราชดำเนินเสวนา วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ “ไข่ราคาสูง...เงินเฟ้อต่ำ เหตุใดกลไกตลาดบิดเบือน?”

พิมพ์
AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

“ไข่ราคาสูง...เงินเฟ้อต่ำ เหตุใดกลไกตลาดบิดเบือน?”

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร   กระทรวงพาณิชย์

นายโอภาส   ทองยงค์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

นายมาโนช  ชูทับทิม

ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่

ผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผู้ดำเนินรายการ

นางสาวชุติมณฑน์    ศรีขำ

บรรณาธิการเศรษฐกิจ  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง