D-6-2-41_เอกสารประกอบการประชุมเครื่อข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน (กวส.): สื่อเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายสื่อ

รหัส D-6-2-41 ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมเครื่อข่า […]

D-6-2-43_ความต้องการของประชาชนและสังคมต่อบทบาทและความเป็นกลางทางการเมืองในการนำเสนอรายการของผู้ประกอบการเคเบิลทีวี

รหัส D-6-2-43 ชือเรื่อง_ความต้องการของประชาชนและสังคมต่ […]

1 2 3