Home สิทธิประโยชน์สมาชิก ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ สมัยที่ ๒๑-ว่าด้วยผลการพิจารณารับสมาชิกสมาคมฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ สมัยที่ ๒๑-ว่าด้วยผลการพิจารณารับสมาชิกสมาคมฯ

AddThis Social Bookmark Button

 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ สมัยที่ ๒๑

ว่าด้วยผลการพิจารณารับสมาชิกสมาคมฯ

 

ประจำปี .. ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติรับสมาชิกประเภทวิสามัญสมาชิก (วิทยุและโทรทัศน์)

จำนวน คนซึ่งได้มาแสดงตัวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ดังนี้

 

.นางสาวพรทิพย์ โม่งใหญ่ (เวิร์คพอยท์)

.ว่าที่ ..หญิง นันทพร ทาวาระ (MONO 29)ขอให้สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ (ช่วงเดือนมีนาคม) เพื่อจะได้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการต่อไป กรณีที่ท่านไม่สามารถมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ปี ๒๕๖๔ ได้ท่านสามารถมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ปี ๒๕๖๕ ได้อีกครั้ง (ทั้งนี้ท่านต้องมีคุณสมบัติในการสมาชิกตามระเบียบสมาคมฯอย่างครบถ้วน)


 

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสมัครสมาชิกสมาคมฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่

แบบฟอร์มใบสมัคร และการขอสวัสดิการสมาชิก

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (pdf)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (doc)

 

 

ดาวน์โหลด ใบผู้ถือกรมธรรม์ สมาชิกที่จ่ายค่าบำรุงประจำปีแล้ว

docดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบขอรับสวัสดิการสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดให้สมาชิกสมาคมฯขอรับสวัสดิการออนไลน์

นายกานต์ เหมสมิติ  รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดสวัสดิการประเภทต่างๆให้กับสมาชิกสมาคม ประกอบด้วย สวัสดิการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และสวัสดิการคลอดบุตรคนแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จึงเปิดช่องทางให้สามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการออนไลน์ได้  โดยหากสมาชิกต้องการขอรับสวัสดิการสามารถกรอกแบบฟอร์มตามลิงค์นี้ได้เลย


ลงทะเบียนสวัสดิการสมาชิกออนไลน์

 

 

 

ข้อบังคับ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พุทธศักราช  2543

( แก้ไขเพิ่มเติม 4  มีนาคม พ.ศ. 2560)

**************

หมวด 1  ข้อความทั่วไป

ข้อ  1.  สมาคมนี้มีชื่อว่า   "สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย"   ใช้ชื่อย่อว่า   "สขนท."   เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  " Thai  Journalists  Association "   และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า   " TJA "

ข้อ 2.  เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปนกพิราบและปากกา  มีข้อความชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล้อม

ข้อ 3.  สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่  ณ  อาคารเลขที่   538/1   ถนนสามเสน   แขวงวชิระ   เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

ข้อ  4.  ข้อบังคับนี้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๓    และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเป็นต้นไป

 

หมวด 2  วัตถุประสงค์

ข้อ 5.  สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1)  ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ให้มีเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  การพิมพ์  การโฆษณา  และการแสดงออก  ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

(3)  ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานอันดีงามของสมาชิกโดยให้ยึดจริยธรรมแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญยิ่ง

(4)  ส่งเสริมสวัสดิการและความสามัคคีระหว่างสมาชิก   ส่งเสริมการทำตนให้เป็นประโยชน์  ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณกุศล  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกประเทศ

 

(5)  ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติ  ความเข้า ใจอันดีระหว่างประเทศ  เพื่อยังสันติสุข  ภราดรภาพ  ความเคารพในสิทธิมนุษยชน  ตลอดจนความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นในโลก

หมวด 3  ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก

ข้อ 6.  สมาชิกแบ่งออกเป็น  2  ประเภท   คือ

ก. สมาชิกสามัญ ได้แก่

( 1 )  ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  มีตำแหน่ง

และรายได้ประจำ  ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญและพิมพ์ออกจำหน่ายต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ

( 2 )  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในสำนักข่าวออนไลน์มาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ  ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ  และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข.  วิสามัญสมาชิก  ได้แก่

(1)  ผู้เคยมีคุณสมบัติตามข้อ  ก.  และได้พ้นตำแหน่งหน้าที่มาแล้ว  โดยไม่เคยถูกลงโทษด้วยการภาคทัณฑ์  ให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออก  หรือถูกวินิจฉัยโดยองค์กรวิชาชีพว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

(2)  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือ สถานีวิทยุโทรทัศน์  ที่เสนอข่าวต่อสาธารณชนสม่ำเสมอตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  และมีคุณสมบัติอื่นเหมือนสมาชิกสามัญโดยอนุโลม

(3)  สมาชิกใหม่ ที่ได้รับความเห็นชอบและได้แสดงตัวต่อคณะกรรมการบริหาร ให้คงสถานะไว้เพียง 2 ปี  เมื่อสมาชิกดังกล่าวได้แสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมฯ แล้วจึงจะมีสถานะเป็นสามัญสมาชิก

 

หมวด 4  หน้าที่และสิทธิของสมาชิก

ข้อ 7.  สมาชิกมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของสมาคมกับต้องสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคม  ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมกำหนด  ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมทุกประการ

ข้อ 8.  สมาชิกมีสิทธิ

(1)  เข้าร่วมประชุมและใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบที่สมาคมกำหนด

(2)  ประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร

(3)  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม

(4)  ตรวจดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและบัญชีงบดุลของสมาคม

(5)  ได้รับสวัสดิการและบริการต่าง ๆ  ที่สมาคมจัดขึ้น  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกำหนด

ข้อ 9.  สามัญสมาชิกมีสิทธิ

(1)  เลือกและรับเลือกตั้งเป็นนายกและกรรมการบริหารสมาคม

(2)  สมาชิกที่ได้ชำระค่าบำรุงติดต่อกันไม่ต่ำกว่าสามปี  เข้าชื่อกันจำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนให้คณะกรรมการบริหารจัดประชุมใหญ่วิสามัญโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการบริหาร  และในหนังสือนั้นจะต้องระบุด้วยว่าจะให้ประชุมพิจารณาญัตติเรื่องใด  เมื่อคณะกรรมการบริหารได้รับหนังสือแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกถ้วน  แล้วดำเนินการตามคำร้องขอภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ

 

(ดูข้อบังคับทั้งหมดคลิ้กที่นี้)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับในหมวดที่ ๓  ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในสื่อออนไลน์ เข้ามาเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมได้

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพจากสื่อออนไลน์ เป็นไปด้วยความชัดเจน อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  หมวด ๖ การบริหารสมาคม ข้อ ๑๖ ข.  ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑  ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ  แล้วให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ ให้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ สำนักข่าวออนไลน์ หมายถึง องค์กรสื่อมวลชนที่มีกองบรรณาธิการทำหน้าที่ผลิตข่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งประกอบการเป็นปกติธุระ ทั้งที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร โดยเว็บไซต์นั้น จะต้องปรากฏแหล่งที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ ผู้บริหาร ผู้ลงทะเบียน และผู้รับผิดชอบทางเทคนิคในข้อมูลการจดทะเบียนเว็บไซต์นั้นไว้อย่างชัดเจน

 

ข้อ ๔ ผู้ที่ทำงานในกองบรรณาธิการ จะต้องเป็นพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว ภาพข่าวหรือคลิปข่าวในตำแหน่งนักข่าว หัวหน้าข่าว ผู้เรียบเรียงข่าว ช่างภาพ หัวหน้าช่างภาพ บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ เลขานุการกองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่แปลข่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล พนักงานพิสูจน์อักษร ฝ่ายศิลป์ หรือชื่อตำแหน่งที่เรียกอย่างอื่นในทำนองเดียวกัน

ข้อ ๕ การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมตามข้อ ๓ และ ข้อ ๔ เพื่อรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ให้เป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการบริหารสมาคม ถือเป็นที่สุด

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ การบริหารสมาคม ข้อ ๑๖ ข เรื่องคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอำนาจในการวางระเบียบและข้อบังคับต่างๆเพื่อดำเนินการบริหารกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม  จึงให้ออกระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดังนี้

สืบเนื่องจากข้อบังคับสมาคม หมวด ๓ ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก สามัญ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารและสาระเป็นสำคัญและพิมพ์ออกจำหน่ายต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ

เพื่อให้การกำหนดคุณสมบัติว่าด้วยการทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการ มีความเข้าใจที่ถูกต้องและสอดคล้อง จึงให้นิยามความหมายของคำว่า “ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการ” ดังนี้

๑.     ต้องเป็นพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้ นักข่าว,หัวหน้าข่าว,ผู้เรียบเรียงข่าว (Rewriter), ช่างภาพ,หัวหน้าช่างภาพ, บรรณาธิการ, เลขากองบรรณาธิการ, เจ้าหน้าที่แปลข่าว, คอลัมนิสต์,เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล,พนักงานพิสูจน์อักษร (Proof Reader), ฝ่ายศิลป์, เป็นต้น

๒.     กรณีที่เป็นพนักงานตำแหน่งอื่น แต่ทำงานในสังกัดกองบรรณาธิการ นั้น ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร สมาคม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2179 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn