รายชื่อชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี2565

ลำดับเลขที่ใบเสร็จคำนำหน้านามชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)สังกัด
1RE22020046นายกมล ชวาลวิทย์สำนักข่าวไทยพับลิก้า
2RE22030198นางกรชนก เจนนภาภัณฑ์กิจนสพ.ไทยรัฐ
3RE22030027นางสาวกรวริฬ กิ่งแก้วกันจารุนสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
4RE22030088นางสาวกรองทอง เศรษฐสุทธิ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
5RE22030067นางสาวกฤษณา ไพฑูรย์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
6RE22020020นางสาวกอบแก้ว แผนสท้านลานนาโพสต์
7RE22020057นางสาวกัญณัฎฐ์ บุตรดีwww.innolifethailand.com
8RE22030234นายกัมพล เสนสอนนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
9RE22030089นางสาวกัลยาณ์ ธรรมปรีชาไวนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
10RE22030237นางสาวกาญจนา กาญจนทวีนสพ.บางกอกโพสต์
11RE22010014นางกาญจนา บุนปานนสพ.มติชน
12RE22030023ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติสำนักข่าวเดอะไทยเพรส
13RE22030252นายกำพล มหานุกูลอปท.นิวส์
14RE22030040นายกิตติ ไกรฤกษ์นสพ.มติชน
15RE22030005นายกิตตินันท์ นาคทองนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
16RE22030130นายกิตติพงษ์ ตรีเมฆนสพ.สยามรัฐ
17RE22030233นายกุลธน เลาหทวีโชคนสพ.ไทยรัฐ
18RE22020064นางสาวกุลนธี นวลย้อยนสพ.แนวหน้า
19RE22030041นายเกริกชัย ซุ่นพงศ์นสพ.มติชน
20RE22030014นายเกรียงไกร บัวศรีนสพ.เดลินิวส์
21RE22030183นายเกรียงไกร ภู่ระย้านสพ.ไทยรัฐ
22RE22030086นายเกรียงศักดิ์ เยี่ยงศุภพานนทร์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
23RE22030217นายเกษตร ชนะเสรีชัยนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
24RE22030083นายเกษตร น้อยทิพย์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
25RE22030147นายไกรเลิศ พึ่งบุญ ณ อยุธยานสพ.เดลินิวส์
26RE22030021นางสาวเขมมิกา พลายงามนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
27RE22030033นายคณาธิศ ศรีหิรัญเดชเนชั่นทีวี
28RE22020112นางสาวคณิศร หยวกทองหลางสำนักข่าว THE ROOM 44
29RE22030247นางสาวฆฏนาวดี เมนะคงคานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
30RE22030042นายจตุรงค์ ปทุมานนท์นสพ.มติชน
31RE22030038นายจรัญ ชุ่มเงินสำนักข่าวเดอะไทยเพรส
32RE22020065นายจักรฤทธิ์ นาคเสวีนสพ.แนวหน้า
33RE22020066นางสาวจันดารา อุดมสินนสพ.แนวหน้า
34RE22030257นางสาวจันทร์ทิพย์ เทศรงค์ทองหนังสือพิมพ์โลกวันนี้
35RE22020009นางจันทวรรณ แก้วสุวรรณนสพ.เดลินิวส์
36RE22030090นางสาวจันทิมา ตันตราภรณ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
37RE22020067นางจันทิมา สุขสมพืชนสพ.แนวหน้า
38RE22030210นายจารึก เรืองเกษมนสพ.พิมพ์ไทยรายวัน
39RE22020042นางสาวจารุวรรณ อินทรายุธนสพ.เดลินิวส์
40RE22030043นายจำรัตน์ พูลทรัพย์นสพ.มติชน
41RE22030091นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
42RE22030028นายจิตปภาส ปริญญากุลนสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
43RE22020034นางสาวจิตวดี เพ็งมากนสพ.เดลินิวส์
44RE22030131นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์นสพ.สยามรัฐ
45RE22030174นายจิรภัทร เจริญพูลบ้านเมืองออนไลน์
46RE22030186นายจิรวัชร สิทธิโชติพงศ์นสพ.ไทยรัฐ
47RE22020048นางสาวจิระประภา กุลโชติสำนักข่าวไทยพับลิก้า
48RE22020068นายจิระพงศ์ เต็มเปี่ยมนสพ.แนวหน้า
49RE22040004นางจิรากร พุ่มพวงนสพ.ไทยรัฐ
50RE22030208นางสาวจิราพร จันทร์เรืองนสพ.มติชน
51RE22020036นายจิราวัฒน์ จารุพันธ์นสพ.เดลินิวส์
52RE22030231 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรังนสพ.ฐานเศรษฐกิจ
53RE22020054นายจีระวัฒน์ สุขานนท์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
54RE22030192นางสาวจุไรวรรณ วงศาสนธิ์นสพ.ไทยรัฐ
55RE22030218นางสาวจุฬาภรณ์ กุดวิเทศนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
56RE22020039นางสาวจุฬาลักษณ์ อำนาจสมบูรณ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
57RE22030044นายเจตนา จนิษฐนสพ.มติชน
58RE22030132นายเจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์นสพ.สยามรัฐ
59RE22030068นายฉลวย เหรียญทองนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
60RE22020116นายฉันทพัฒน์ สิงห์ประเสริฐนสพ.ข่าวสด
61RE22030209นายเฉลิมชัย ยอดมาลัยนสพ.แนวหน้า
62RE22020114นางสาวชฎาธร สุขภักดีสกุลสำนักข่าว THE ROOM 44
63RE22030251นายชนาธิป กฤษณสุวรรณนสพ.ไทยรัฐ
64RE22030008นางสาวชนิดา สระแก้วนสพ.สยามรัฐ
65RE22020018นางสาวชนิตา งามเหมือนเว็บไซต์ ออนไลน์ นิวส์ไทม์
66RE22030203นายชยางกูร นักร้องThaiPBS
67RE22020110นางสาวชลธิชา ช่อกระทุ่มสำนักข่าว THE ROOM 44
68RE22020115นางสาวชลันลิน สีมาตย์เนชั่นออนไลน์
69RE22030160นายชวรงค์ ลิมน์ปัทมปาณีนสพ.ไทยรัฐ
70RE22030219นางสาวช่อทิพย์ คลี่แก้วนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
71RE22030201นายชัชพัชร ทองกรณ์นสพ. ไทยโพสต์
72RE22040001นายชัย งามเมืองแมนนสพ.ไทยรัฐ
73RE22030092นายชัยยศ สำราญพันธ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
74RE22010007นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยมนสพ.บางกอกโพสต์
75RE22020069นายชัยสิทธิ์ รอดทองนสพ.แนวหน้า
76RE22030045นายชาญวิทย์ ทานกระโทกนสพ.มติชน
77RE22030205นายชาติชาย ศิริพัฒน์นสพ.ไทยรัฐ
78RE22030046นางชาลินี แก้วคงคานสพ.มติชน
79RE22030047นายชาลี นวธราดลนสพ.มติชน
80RE22030230นายชำนาญ ไชยศรนสพ.ไทยรัฐ
81RE22030157นายชิงชัย รุ่งละโภบ้านเมืองออนไลน์
82RE22020118นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำบ้านเมืองออนไลน์
83RE22030048นางสาวชุติมา นุ่นมันนสพ.มติชน
84RE22030133นายชุมพล แก้วแจ่มนสพ.สยามรัฐ
85RE22030134นายชูชัย สระแก้วนสพ.สยามรัฐ
86RE22030148นางสาวเชาวลี ชุมขำนสพ.เดลินิวส์
87RE22030202นายไชยรัตน์ ส้มฉุนนสพ.ไทยรัฐ
88RE22030207นายฐานวัฒน์ วรประสิทธิ์ชัยนสพ.ไทยรัฐ
89RE22030093นางสาวฐิติรัตน์ สังข์เมืองนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
90RE22020109นายฑีฆายุพักตร์ คงสำรวยสำนักข่าว THE ROOM 44
91RE22030030นางสาวณปภัช อินทร์น้อยนสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
92RE22050001นายณรงค์ จรุงธรรมโชตินสพ.เดลินิวส์
93RE22020045นายณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์นสพ.เดลินิวส์
94RE22030249นายณรนารถ บุญเย็นนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
95RE22020059นายณัฏฐ์ แก้วปัดนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
96RE22030022นางสาวณัฏฐณิชา ธนฉันท์นสพ.สยามรัฐ
97RE22030069นายณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่านสพ.ประชาชาติธุรกิจ
98RE22030094นางสาวณัฏฐาภรณ์ เพิ่มศรีสุขนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
99RE22030095นางสาวณัฐชา เผือกพงษ์News1
100RE22020113นางสาวณัฐณิชา แสงเมฆสำนักข่าว THE ROOM 44
101RE22020117นายณัฐพงษ์ บุณยพรหมนสพ.ข่าวสด
102RE22030015นางณัฐพร รุจิวรรณ์บ้านเมืองออนไลน์
103RE22030179นางสาวณัฐยา มหาเทียนนสพ.ไทยรัฐ
104RE22020049นางสาวณัฐวดี สุทธิสารสำนักข่าวไทยพับลิก้า
105RE22030123นางสาวณิฌา ฐิติชีวินวิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.เดลินิวส์
106RE22030096นางสาวดวงพร ลิ้มทองกุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
107RE22020027นางสาวดวงฤทัย ผ่องใสนสพ.เดลินิวส์
108RE22030260นางสาวดารินทร์ หอวัฒนกุลสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
109RE22020052นางดาวเรือง วรจินดานสพ.เดลินิวส์
110RE22030070นางสาวดิษนีย์ นาคเจริญนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
111RE22030006นายเดชาธร แสงศัพท์นสพ.เดลินิวส์
112RE22020070นางสาวทิพวิมล จันทาทับนสพ.แนวหน้า
113RE22020044นางสาวธนพร วัฒนสุวกุลนสพ.เดลินิวส์
114RE22010006นายธนัชพงศ์ คงสายเนชั่น
115RE22030220นางสาวธนิดา สนธิพิจิตรนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
116RE22040013นางสาวธนิตา อิสรานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
117RE22020124นายธรรมสถิตย์ ผลแก้วสำนักข่าวเนชั่นออนไลน์
118RE22030128นายธวัชชัย ขันทะชาเพจหมากแข้ง
119RE22020071นายธวัชชัย ปุณณะรัตน์นสพ.แนวหน้า
120RE22030167นางสาวธิดารัตน์ เย็นสงค์นสพ.ไทยรัฐ
121RE22030097นางธิดารัตน์ ลอยนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
122RE22030084นายธีรเดช เอี่ยมสำราญมติชนทีวี
123RE22030156นายธีรนัย จารุวัสตร์สำนักข่าวประชาไท
124RE22030049นางสาวน.รินี เรืองหนูนสพ.มติชน
125RE22030120นางสาวนงวดี ถนิมมาลย์NEWS1
126RE22030162นางสาวนพภาภรณ์ เกตุพิจิตรนสพ.ไทยรัฐ
127RE22040017นางนภา คงวัฒน์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
128RE22020072นางนภาพร แจ่มจันทร์นสพ.แนวหน้า
129RE22030221นางสาวนวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
130RE22030222นางสาวนันทนีย์ นราภินนท์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
131RE22020037ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทพร ทาวาระThaiPBS
132RE22020073นางสาวนันทภรณ์ แพพ่วงนสพ.แนวหน้า
133RE22020130นางนาตยา คชินทรwww.innolifethailand.com
134RE22030037นางสาวนารีนาฏ ภัยวิมุตินสพ.สยามรัฐ
135RE22020074นางสาวน้ำฝน บำรุงศิลป์นสพ.แนวหน้า
136RE22020075นายนิติ โมราวรรณนสพ.แนวหน้า
137RE22030124ว่าที่ ร.ต. นิติธร ปาลเรืองเพจหมากแข้ง
138RE22030098นายนิพนธ์ วิรยศิรินสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
139RE22030177นางสาวนิภาวรรณ จันทร์เปลี่ยนนสพ.ไทยรัฐ
140RE22030019นางสาวนิรมล ชีระจินต์นสพ. เดลินิวส์
141RE22030099นายนิรันดร์ เยาวภาร์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
142RE22030184นางสาวนุชรัตน์ ผลหิรัญกิจนสพ.ไทยรัฐ
143RE22030100นางนุสรา พินิจพงศ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
144RE22020101นางสาวเนตรนภา ชัยวงศ์นสพ.แนวหน้า
145RE22020004นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร Hoonsmart
146RE22030150นายบดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์นสพ.เดลินิวส์
147RE22030189นางสาวบังอร ธงทองนสพ.ไทยรัฐ
148RE22020019นางบังอร ราชสิงโหวิสามัญสมาชิก
149RE22020126นายบัญชา จันทร์สมบูรณ์นสพ.แนวหน้า
150RE22050002นายบัญชา นันทวโนทยานนสพ.ไทยรัฐ
151RE22020047นางสาวบุญลาภ ภูสุวรรณสำนักข่าวไทยพับลิก้า
152RE22030243นางสาวบุบผาสวรรณ์ ก๊วยสมบูรณ์นสพ.สยามธุรกิจ
153RE22030242นางสาวเบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตรwww.balancemag.net
154RE22020076นายปรวิทย์ เจนสมุทรนสพ.แนวหน้า
155RE22020060นายประชิต ควรพูนผลหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
156RE22020077นายประพันธ์ สุขทะใจนสพ.แนวหน้า
157RE22020055นายประสัยห์ จารุรัตน์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
158RE22020078นายประเสริฐ คำพลงามนสพ.แนวหน้า
159RE22030013นายประเสริฐ ปรีกลางบ้านเมืองออนไลน์
160RE22030176นายประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิคุณนสพ.ไทยรัฐ
161RE22030101นายประเสริฐ ศรีโรจน์รุ่งนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
162RE22040024นายปรัชวิน บุญชุบนสพ.เดลินิวส์
163RE22030020นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์นสพ.ไทยรัฐ
164RE22020079นายปริญญา ช้างเสวกนสพ.แนวหน้า
165RE22030229นางปริศนา ทับดวงนสพ.มติชน
166RE22020080นายปรีชา ชัยยาโลมนสพ.แนวหน้า
167RE22040023นายปรีชา หยั่งทะเลนสพ.สยามรัฐ
168RE22030248นายปัญจภัทร อังคสุวรรณนสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
169RE22030154นางสาวปาริชาติ เฉลิมศรีนสพ.สยามรัฐ
170RE22030102นายปิยะโชติ อินทรนิวาสนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
171RE22030141นางสาวปุณญาดา มะจิ๊นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
172RE22020081นายเปี่ยมศักดิ์ สุวรรณนสพ.แนวหน้า
173RE22020041นายผาณิต นิลนครนสพ.เดลินิวส์
174RE22020010นายพงษ์เทพ ทับบุรีนสพ.มติชน
175RE22030223นายพงษ์ธร กิจเจริญยิ่งนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
176RE22030050นายพงษธร พุกรัดกรุดนสพ.มติชน
177RE22030152นางพงษ์พรรณ อ่องสะอาดนสพ.เดลินิวส์
178RE22030103นายพงษ์ศักดิ์ พิพิธพงศ์พัฒน์ผู้จัดการออนไลน์
179RE22020062ว่าที่ ร.ต. พณัฐสิทธิ์ ศรีรัตนวงศ์นสพ.ไทยรัฐ
180RE22030135นายพนอ หลิมไทยงามนสพ.สยามรัฐ
181RE22030214นางสาวพนิดา พลอยมุขนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
182RE22030155นางสาวพรทิพย์ โม่งใหญ่workpoint
183RE22030155นางสาวพรทิพย์ โม่งใหญ่'workpoint
184RE22030153นางสาวพรประไพ เสือเขียวนสพ.เดลินิวส์
185RE22030197นางสาวพรพรรณ พจนพริ้งนสพ.ไทยรัฐ
186RE22030165นางสาวพรพรรณ พูลเกษมนสพ.ไทยรัฐ
187RE22010010นางสาวพัชร์สิตา พงษ์โกศลGMM25
188RE22030169นางสาวพัชรินทร์ สารพูนทรัพย์นสพ.ไทยรัฐ
189RE22020082นางสาวพัชรี ผจงกิจพิพัฒน์นสพ.แนวหน้า
190RE22030071นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธ์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
191RE22030051นางสาวพันธุ์ทิพย์ ธีระเนตรนสพ.มติชน
192RE22020058นายพานิช บัณฑราภิวัฒน์นสพ.เดลินิวส์
193RE22030026นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์บ้านเมืองออนไลน์
194RE22040005นางสาวพิชชานี การวุฒินสพ.ไทยรัฐ
195RE22030191นายพิชญะ วงษ์ฟักนสพ.ไทยรัฐ
196RE22030018นายพิเชษฐ์ รื่นกลิ่นนสพ.เดลินิวส์
197RE22010008นายพิบูลย์ ลี้สุขสมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
198RE22020102นายพิพัฒน์ ถนอมวงศ์นสพ.แนวหน้า
199RE22030017นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์นิตยสารคอหุ้น
200RE22020106นางสาวพิริยาพร ปักชาวดี นสพ.ข่าวสด
201RE22010004นายพีรยุ ดีประเสริฐนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
202RE22020125นายพีรวัส พัชราบดีนสพ.ไทยรัฐ
203RE22030104นางสาวพีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
204RE22030031นางสาวพุทธชาติ แซ่เฮ้งนสพ.สยามรัฐ
205RE22030052นางเพ็ญทิพย์ อักษรเนียมนสพ.มติชน
206RE22030194นางสาวเพ็ญพิชญา แซ่เตียววิสามัญสมาชิก
207RE22030181นางเพลินฤดี ศรีรัตนตาปีนสพ.ไทยรัฐ
208RE22030007นายไพรัช มิ่งขวัญนสพ.เดลินิวส์
209RE22020061นายไพโรจน์ โฉลกคงถาวรนสพ.ไทยรัฐ
210RE22030125นายไพโรจน์ ถนัดช่างเพจหมากแข้ง
211RE22030032นายไพศาล ชัยเพชรนสพ.เดลินิวส์
212RE22030256นายภมร มานะพรชัยนสพ.เดลินิวส์
213RE22030139นายภักดี วีระรัตน์นสพ.สยามรัฐ
214RE22030035นายภัทรชัย ปรีชาพานิชThai News Pix
215RE22030072นางสาวภัทรดา มณีนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
216RE22020083นายภาคภูมิ ภู่กาญจน์นสพ.แนวหน้า
217RE22030036นายภานุมาศ สงวนวงษ์Thai News Pix
218RE22030105นายภิญโญ อัศวสันติชัยนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
219RE22030106นายภูริพรรธน์ ตุลยธรวงศ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
220RE22020132นางสาวภูษณิศา สัญญารักษกุลนสพ.ลานนาโพสต์
221RE22020008นางสาวภูษา นิลภูนสพ.เดลินิวส์
222RE22030010นายมงคล บางประภานสพ.บางกอกโพสต์
223RE22020084นายมณฑลทัศน์ นันทวิสูตร์นสพ.แนวหน้า
224RE22020085นางสาวมณฑา ศรีสุขนสพ.แนวหน้า
225RE22030085นายมณเฑียร อินทะเกตุข่าวออนไลน์ 7 HD
226RE22030240นางมณสิการ รามจันทร์นสพ.พิมพ์ไทย
227RE22030213นางสาวมณีนาถ อ่อนพรรณาChina​ Media​ Group
228RE22030175นางสาวมณีรัตน์ มีนาNews1
229RE22020007นางสาวมณีรัตน์ สว่างคำนสพ.เดลินิวส์
230RE22020086นางสาวมธุริดา รัตนอุบลนสพ.แนวหน้า
231RE22030146นายมนตรี ปิ่นบุตรนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
232RE22030140นายมนตรี ไม้จีนวิสามัญสมาชิก
233RE22020087นายมนเทียร พานทองนสพ.แนวหน้า
234RE22030003นางสาวมยุรี พัวศิริมิตรนสพ.ไทยรัฐ
235RE22030241นางมยุรี วนะสุขสถิตย์ช่องวัน
236RE22020129นางมยุรี โสตถิชัยอาภรณ์นสพ.แนวหน้า
237RE22030034นางสาวมะลิวัลย์ ยงยุทธเนชั่นทีวี
238RE22020024นางสาวมาริสา ช่อกระถินนสพ.เดลินิวส์
239RE22010009นางสาวมาลีรัตน์ เพชรสร้างนสพ.เดลินิวส์
240RE22040014นายยุทธนา บุตรโตไทยรัฐทีวี
241RE22020021นางยุพิน พงษ์ทองกรุงเทพธุรกิจ
242RE22020017นางยุวนันต์ สวัสดิ์วงษ์นสพ.เดลินิวส์
243RE22020003นางสาวเยาวนา หลิมเลิศรัตน์ Hoonsmart
244RE22020040นายโยธิน พรหมชัยนสพ.เดลินิวส์
245RE22030107นายรณชาติ บุตรแสนคมนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
246RE22030159นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ สถานีวิทยุ FM 91.5 MHz
247RE22030159นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ (สถานีวิทยุ FM 91.5 MHz)
248RE22030136นายรังสรรค์ สว่างศรีนสพ.สยามรัฐ
249RE22020005นางสาวรัชนี วงศ์ลาโพธิ์นสพ.เดลินิวส์
250RE22020088นายรัฐปัถย์ เสถียรภูริภาคย์นสพ.แนวหน้า
251RE22030108นางสาวรัตนกมล วงศ์เครือศรนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
252RE22030109นางรัตน์ติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
253RE22030185นางสาวรัตนา เตชะเสาวภาคย์นสพ.ไทยรัฐ
254RE22020053นางสาวรัตนา ฤทธิ์งามนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
255RE22040006นางสาวรัตนาภรณ์ มีสิงขรนสพ.ไทยรัฐ
256RE22020033นายรุ่งชัย คงสุขนสพ.เดลินิวส์
257RE22030073นายรุ่งโรจน์ ขันธ์แก้วนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
258RE22030110นางสาวฤดี พิริยะพงษ์พันธ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
259RE22020089นางสาวลฎาภา ทิวะสิงห์นสพ.แนวหน้า
260RE22020105นางสาวลลิดา พิงคะสันนสพ.มติชน
261RE22020035นางสาวลำยอง ปกป้องนสพ.เดลินิวส์
262RE22030224นายวชิร สายจำปานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
263RE22020030นายวรพล เพชรสุทธิ์นสพ.เดลินิวส์
264RE22020015นางวรรณภา งามสมวงษ์วิสามัญสมาชิก
265RE22030074นางวรรณศิริ วงศ์วานิชนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
266RE22030180นางวรรณี ห่อวโนทยานนสพ.ไทยรัฐ
267RE22030161นางวรรธะนี มหาวุฒิวงศ์นสพ.ไทยรัฐ
268RE22020025นางสาววรลักษณ์ อโนทัยสินทวีนสพ.เดลินิวส์
269RE22030111นางสาววรสิร์ศรี รัตนสาขานสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
270RE22030190นางสาววรันธร รุ่งเลิศนสพ.ไทยรัฐ
271RE22030193นางสาววรางคณา สุขม่วงนสพ.ไทยรัฐ
272RE22030009นางสาววราภรณ์ กันยาเฮงสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
273RE22030112นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุลนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
274RE22020133นางสาววริษฐา ภักดีนสพ.ลานนาโพสต์
275RE22040011นายวสวัตติ์ โอดทวีนสพ.ฐานเศรษฐกิจ
276RE22020031นายวัฒนะชัย ยะนินทรนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
277RE22020100นายวัฒนา ค้ำชูนสพ.แนวหน้า
278RE22030113นางสาววัลลภา เสนาะจิตต์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
279RE22030245นายวัสยศ งามขำนสพ.บางกอกโพสต์
280RE22030011นางสาววาทินี ห้วยแสนนสพ.สยามรัฐ
281RE22020090นางสาววาสนา นิภากรพันธ์นสพ.แนวหน้า
282RE22030053นางวาสนา อมาตยกุลนสพ.มติชน
283RE22030261นางสาววิจิตรา โรจนประดิษฐ์นสพ.ข่าวสด
284RE22030137นายวิชัย สอนเรืองนสพ.สยามรัฐ
285RE22030228นายวิชัย เสาร์หิรัญเมธีนสพ.มติชน
286RE22030206นายวิชาตรี ทับดวงนสพ.ไทยรัฐ
287RE22030114นายวินัย งอกอ่อนนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
288RE22030054นายวิบูลย์ อัศวชนานนท์นสพ.มติชน
289RE22030168นางสาววิภาวรรณ หาญชนะนสพ.ไทยรัฐ
290RE22030055นางวิมล ทัศนบริบูรณ์นสพ.มติชน
291RE22020001นางสาววิมุตตา ทอมลิน Hoonsmart
292RE22020091นายวิโรจพันธ์ อนันต์ภิรมย์รื่นนสพ.แนวหน้า
293RE22030188นายวิษณุ นกนาคนสพ.ไทยรัฐ
294RE22030173นางสาววีณา โดมพนานดรสำนักข่าวอิศรา
295RE22030075นางสาววุฒิณี ทับทองนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
296RE22020012นางสาวศจีมาศ คงธนาไพบูลย์นสพ.เดลินิวส์
297RE22020134นางสาวศชากานท์ แก้วแพร่นสพ.ลานนาโพสต์
298RE22030195นายศมทัตต์ ไรแสงวิสามัญสมาชิก
299RE22020108นายศรันย์ พงษ์สวัสดิ์สำนักข่าว THE ROOM 44
300RE22030126นายศรายุธ รัตนะเพจหมากแข้ง
301RE22030170นางสาวศรินทร์ลักษณ์ วองเทียมนสพ.ไทยรัฐ
302RE22030225นางสาวศรีสมพงษ์ วาจาสิทธิ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
303RE22030056นางศรีสุดา จันทรสีมานสพ.มติชน
304RE22030172นางสาวศศดิศ ชูชนม์นสพ.ไทยรัฐ
305RE22030196นางสาวศศิธร แย้มศิลานสพ.ไทยรัฐ
306RE22020006นางสาวศะศิมา ใจชุ่มนสพ.เดลินิวส์
307RE22030149นายศิริโรจน์ ศิริแพทย์นสพ.เดลินิวส์
308RE22040007นายศึกษา วงศ์จินดาช่อง 8
309RE22030039นางสาวศุภกาญจน์ เรืองเดชนสพ.มติชน
310RE22020043นายศุภพล กมลาภิรมย์นสพ.เดลินิวส์
311RE22030029นางสาวศุภภร รักษาทรัพย์นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
312RE22030178นางสาวศุภมาศ แก้ววิศิษฐกุลผู้จัดการออนไลน์
313RE22030057นางสาวศุภรดา ญาณพระรักษานสพ.มติชน
314RE22030138นางสาวศุภลักษณ์ หัตถพนมนสพ.สยามรัฐ
315RE22030016นางสาวสมแข ปัญจวงค์นิตยสารคอหุ้น
316RE22030212นางสมจิตต์ อิสระพินิจนสพ.ไทยรัฐ
317RE22030122นายสมจิตร ปริปุนะNEWS1
318RE22020104นายสมชาติ แซ่เอียะนสพ.เดลินิวส์
319RE22030115นายสมชาติ นาคหล่อนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
320RE22030076นายสมปอง แจ่มเกาะนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
321RE22040021นายสมพงษ์ แหวนจะโป๊ะนสพ.มติชน
322RE22030058นายสมศักดิ์ นิ่มอนงค์นสพ.มติชน
323RE22030158นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิดบ้านเมือง ออนไลน์
324RE22020056นางสาวสมหมาย สาตะโยธินนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
325RE22030200นายสรวิทย์ จำนงค์ฤทธิ์นสพ.ไทยรัฐ
326RE22030171นางสาวสรัญญา จงใจหาญนสพ.ไทยรัฐ
327RE22030235นางสาวสรัญญา จันทร์สว่างนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
328RE22030025นางสาวสลักจิตร ผิวพรรณ์บ้านเมืองออนไลน์
329RE22030004นายสันติ เต๊ะเปียนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
330RE22030077นางสารภี นำธรรมวงศ์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
331RE22030078นายสาโรจน์ มณีรัตน์นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
332RE22030250นางสาวเปรมจิตต์ ปิยะภาดีนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
333RE22030127นายสิทธิพงษ์ วงศ์พรหมเพจหมากแข้ง
334RE22030244นายสิรวิทย์ บ่อจันทึกนสพ.สยามธุรกิจ
335RE22020092นางสาวสิริพร พานทองถาวรนสพ.แนวหน้า
336RE22020103นายสืบพงษ์ อุณรัตน์นสพ.เดลินิวส์
337RE22020063นางสาวสุจิต เมืองสุขนสพ.มติชน
338RE22030166นางสุชาดา ปาทานนสพ.ไทยรัฐ
339RE22030059นางสุชาดา รุจิโชคนสพ.มติชน
340RE22020107นายสุชิน ชิ้นอินมนูคมชัดลึกออนไลน์
341RE22030001นายสุณัฐตินันท์ อุ่นหล้านสพ.ไทยรัฐ
342RE22020016นางสุดใจ บูรณะกิจวิสามัญสมาชิก
343RE22020111นางสาวสุดารัตน์ แก้วท่านยาสำนักข่าว THE ROOM 44
344RE22030012นางสาวสุดารัตน์ งามพิรุณตระกูลนสพ.เดลินิวส์
345RE22030121นายสุทธิพงษ์ พงษ์พานิชNEWS1
346RE22030182นางสาวสุทธิวรรณ ตัญญูพงษ์ปรัชญ์นสพ.ไทยรัฐ
347RE22040019นางสาวสุธิมา ประดับหินนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
348RE22020093นายสุนนต์ คชพันธุ์นสพ.แนวหน้า
349RE22020032นายสุพจน์ ศิลปงามนสพ.ไทยรัฐ
350RE22030060นายสุพัต ทีปะลานสพ.มติชน
351RE22030232 นายสุภพงษ์ เทียนสีบ้านเมืองออนไลน์
352RE22030199นางสาวสุภลัคน์ วุฒิกรีธาชัยนสพ.ไทยรัฐ
353RE22030061นางสาวสุภัทรา บุณยพรหมนสพ.มติชน
354RE22030116นางสาวสุภางค์ ศิริเดชนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
355RE22020051นางสาวสุภาพร มีลาภานสพ.เดลินิวส์
356RE22020038นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์วิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.สยามรัฐ
357RE22030062นายสุเมธ จันทะวงษ์นสพ.มติชน
358RE22030246นายสุรกิจ แก้วมรกตนสพ.ไทยรัฐ
359RE22030063นายสุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยานสพ.มติชน
360RE22020131นายสุริยะ คชินทรwww.innolifethailand.com
361RE22030079นางสุรียพัชร์ แก้วไพรสีนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
362RE22030064นายสุวพงศ์ จั่นฝั่งเพ็ชรนสพ.มติชน
363RE22030117นางสาวสุวภัทร รัตนะพันธ์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
364RE22030080นางสุวรรณรักษ์ สุขมะนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
365RE22030226นายสุวิชชา เพียราษฎร์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
366RE22030065นายเสกสรรค์ กิตติทวีสินนสพ.มติชน
367RE22040010นายเสด็จ บุนนาคสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
368RE22040015นายเสถียร วิริยะพรรณพงศาสถานีโทรทัศน์ PPTV
369RE22020119นายเสริมศิลป์ พงษ์พานิชNews1
370RE22030216นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้านนสพ.มติชน
371RE22030087นางสาวแสงจันทร์ กาญจนขุนดีนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
372RE22020002นางโสภาวดี ธเนตปราโมทย์ Hoonsmart
373RE22010005นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
374RE22030002นายอโณทัย ถือวรรณนสพ.ไทยรัฐ
375RE22030151นางสาวอธิชา ชื่นใจนสพ.เดลินิวส์
376RE22020094นายอนันตเดช พงษ์พันธุ์นสพ.แนวหน้า
377RE22040003นายอนุชา เจริญโพธิ์นสพ.บางกอกโพสต์
378RE22030066นายอภิชาติ จันทร์บรรจบนสพ.มติชน
379RE22030211นายอภิชิต จินากุลนสพ.บางกอกโพสต์
380RE22020050นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิกรุกข์วิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.บางกอกโพสต์
381RE22030163นายอมรศักดิ์ ไม้งามนสพ.ไทยรัฐ
382RE22020095นางอรพิน อุตตมางคพงศ์นสพ.แนวหน้า
383RE22020096นางอรสา ผาวันดีนสพ.แนวหน้า
384RE22020023นายอรุณ ลอตระกูลนสพ.ฐานเศรษฐกิจ
385RE22030164นางสาวอรุณรัตน์ เชื้อบางนสพ.ไทยรัฐ
386RE22020097นางสาวอรุณี ทรงพรวานิชย์นสพ.แนวหน้า
387RE22030187นายอลันณ์ พิชิตวงศ์นสพ.ไทยรัฐ
388RE22030227นางสาวอังศุมาลิน บุรุษนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
389RE22040020นางสาวอัญชลี คงกรุตนสพ.บางกอกโพสต์
390RE22020098นางสาวอารีย์ เหมเปานสพ.แนวหน้า
391RE22040008นายอาวุธ มะณีแสงนสพ.ไทยโพสต์
392RE22030119นายอำนาจ เกิดเทพนสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
393RE22030082นายอำนาจ ดิสขำนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
394RE22030081นางสาวอิศรินทร์ หนูเมืองนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
395RE22020099นายอุทัย เดชแพงนสพ.แนวหน้า
396RE22030239นางสาวอุทุมพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยานสพ.สยามรัฐ
397RE22030118นางสาวอุษณีย์ เอกอุษณีย์นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
398RE22020026นางอุษา มีชารีนสพ.เดลินิวส์
399RE22030024นายเอกสิทธิ์ วิริยะศักดิ์นสพ.ไทยรัฐ
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565