๔ มิ.ย.๖๐-ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ถอดบทเรียนความไม่เป็นธรรมในการใช้กฎหมายปิดปากสื่อ”

 

 

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

"ถอดบทเรียนความไม่เป็นธรรมในการใช้กฎหมายปิดปากสื่อ"

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๖๐   เวลา ๙.๓o - ๑๒.oo น

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

 

เวลา ๙.๓๐  น.     ลงทะเบียน

เวลา ๑๐.๐๐ น.     ราชดำเนินเสวนา

ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที นักจัดรายการสถานีโทรทัศน์ช่องนิวส์วัน (NEWS๑)

ว่าที่พ.ต. สมบัติ  วงศ์กำแหง สภาทนายความ

พ.ต.อ. วิรุตม์  ศิริสวัสดิบุตร อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  ปฏิรูประบบตำรวจ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ณัชปกร นามเมือง โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

ดำเนินรายการโดย   

จักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวฯ