ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๔

            คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕  ได้มีการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการที่ลาออก ในวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   จำนวน ๔ คนคือ  นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์) นางสาวอัญชลี คงกรุต (บางกอกโพสต์)  นางอุษา มีชารี (เดลินิวส์) และนางสาวจิตวดี เพ็งมาก (เดลินิวส์)     

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ สมัยที่ ๒๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   มีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ  ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ  ดังนี้

นายมงคล บางประภา  (บางกอกโพสต์)                นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นางสาวน.รินี เรืองหนู (มติชน)                              อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย (แนวหน้า)                        อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)         อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ

นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ)                             อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายวัสยศ งามขำ (บางกอกโพสต์)                        อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สมาคมฯ

นายวัฒนะชัย  ยะนินทร(ผู้จัดการ)                        เหรัญญิก  สมาคมฯ

นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ)          รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายชำนาญ ไชยศร (ไทยรัฐ)                                รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์)         นายทะเบียน

นายธีรนัย จารุวัสตร์ (ข่าวสด)                               กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นางสาวอัญชลี คงกรุต (บางกอกโพสต์)                 กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นางอุษา มีชารี (เดลินิวส์)                                     กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นางสาวธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ)                             กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นางสาวจิตวดี  เพ็งมาก (เดลินิวส์)                        กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ

กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมฯ

นางผุสดี คีตวรนาฏ (ซิงจงเอี๋ยน)                          ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)

นายสมาน สุดโต (โพสต์ทูเดย์)                             นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)

ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)