คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประจำปี 2546

2546

1. นาย   วีระ   ประทีบชัยกูร                  (บางกอกโพสต์)         นายกสมาคม

2. นาย   ดำฤทธิ์   วิริยะกุล                   (ไทยรัฐ)                  อุปนายกฝ่ายบริหาร

3. นาง   สนิทสุดา   เอกชัย                  (บางกอกโพสต์)          อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

4. นางสาว   เสาวรส   รณเกียรติ             (มติชน)                   อุปนายกฝ่ายวิชาการ

5. นาย   ก่อเขต   จันทเลิศลักษณ์           (คมชัดลึก)               อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ

6. นาย   สุรศักดิ์   จิรวัสตร์มงคล             (ผู้จัดการ)                เลขาธิการ

7. นาย   ปราเมศ   เหล็กเพ็ชร์               (ไทยรัฐ)                  รองเลขาธิการ

8. นาย   ธานี   ลิมปนารมณ์                  (ผู้จัดการรายวัน)        เหรัญญิกและกรรมการฝ่ายหาทุน

9. นาย   เกรียงไกร   บัวศรี                   (เดลินิวส์)                นายทะเบียน

10.นาย   วรุฒม์   ลิ้มเฉลิม                    (เดลินิวส์ )               กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

11.นาย   ประดิษฐ์   เรืองดิษฐ์               (บางกอกโพสต์)         กรรมการฝ่ายวิชาการ

12.นางสาว   สุกัญญา   แซ่ลิ่ม (เดอะเนชั่น)              สาราณียกร

13.นาย   บากบั่น   บุญเลิศ                   (โพสต์ทูเดย์)            กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

14.นาย   ธีรเดช   เอี่ยมสำราญ              (ประชาชาติธุรกิจ)       กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ

15.นางสาว   พรภัสสร   สุขะวัฒนะ          (ไทยโพสต์)              กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

1. นาย   สมเจตน์   วัฒนาธร                  (เดลินิวส์)

2. นาง   ผุสดี   คีตวรนาฏ                     (ซิงจงเอี๋ยน)

3. นาย   ประสงค์   เลิศรัตนวิสุทธิ์            (มติชน)

4. นางสาว   นาตยา   เชษฐ์โชติรส          (บางกอกโพสต์)

5. นาย   บรรยงค์   สุวรรณผ่อง               (อีคอนนิวส์)

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (2546)

1. นาย   มานิจ   สุขสมจิตร                    ที่ปรึกษา

2. นาย   พงษ์ศักดิ์   พยัฆวิเชียร              ที่ปรึกษา

3. นาย   บัณฑิต   รัชวัฒนะธานินทร์         ที่ปรึกษา

4. นาง   บัญญัติ   ทัศนียะเวช                ที่ปรึกษา

5. นาย   สมาน   สุตโต                        ที่ปรึกษา

6. นาง   ชุติมา   บูรณรัชดา                   ที่ปรึกษา

7. นาย   เกียรติชัย   พงษ์พานิชย์            ที่ปรึกษา

8. ดร.   เกษม   ศิริสัมพันธ์                    ที่ปรึกษา

9. ศ.   นิธิ   เอียวศรีวงศ์                      ที่ปรึกษา

10. ดร.   สมเกียรติ   อ่อนวิมล              ที่ปรึกษา

11. นาย   กวี   จงถาวร                      ที่ปรึกษา

12. นางสาว   วิมลพรรณ   ปิตธวัชชัย      ที่ปรึกษา

13. นาย   ชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี          ที่ปรึกษา

 

ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (2546)

1. นาย   มานิจ   สุขสมจิตร                    ที่ปรึกษากฎหมาย

2. นาย   สัก   กอแสงเรือง                     ที่ปรึกษากฎหมาย

3. นาย   สัมผัส   พึ่งประดิษฐ                  ที่ปรึกษากฎหมาย

 

ผู้สอบบัญชีของสมาคมฯดังนี้

นาย   ศิลป์ชัย   รักษาพล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2954 วาระที่ 2.3 / 2 / 2546