คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2525

 

นาย   กำแหง ภริตานนท์                        นายกสมาคม

นางสาว   วิภา สุขกิจ                            อุปนายกคนที่1 และเหรัญญิก

นาย   เจน จำรัสศิลป์                            อุปนายกคนที่ 2

นาย   ธงชัย ณ นคร                             เลขาธิการ

นาย   จักรพันธ์ จินตคัมภีรภาพ                 รองเลขาธิการ

นาย    ประหยัด คูณสมบัติ                     ปฏิคม

นาย   เสถียร จันทิมาธร                        บรรณารักษ์

นาย   อรุณ ลานเหลือ                          นายทะเบียน และ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นาย   อัมพรชัย โหลทอง                      กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นาย   วิวัฒน์ รุ่งวรรธนวงศ์                     กรรมการฝ่ายหารายได้

นาย   วีรชัย วโรทยานนท์                     กรรมการฝ่ายหารายได้

นาย   ถวัลย์ วงศ์สุภาพ                         กรรมการฝ่ายวิชาการ

นาย   นพดล พูนเสริม                           กรรมการฝ่ายวิชาการ

นาง   คณิต นันทวาณี                          กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย   ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์                        กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

สำรองกรรมการ

นาย   ปรีชา กุลปรีชา                            นาง   วชิราภรณ์   แสงประทุม

นาย   มนู   จรรยงค์

กรรมการควบคุมจรรยาบรรณ

นาย   เสนอ ถนัดสอน                            นาย   สมบัติ คูณสมบัติ

นาย   ทองดี วงศ์เสงี่ยม                        นาย   สุคนธ์ ชัยอารีย์

นาย   พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร