คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2527

นาย   ทัศน์   สนธิจิตร                            นายกสมาคม

นางสาว   วิภา   สุขกิจ                           อุปนายก

นาย เจน   จำรัสศิลป์                             อุปนายก

นาย   พอพันธุ์   สนเจริญ                         เลขาธิการ

นาย   บุนนาค   จันทรวงศ์                       รองเลขาธิการ

นาย   ปราโมทย์   ฝ่ายอุประ                    เหรัญญิก

นาง   คณิต   นันทวาณี                          ปฏิคม

นาย   ศรี   อินทปันตี                             บรรณารักษ์

นาย   อรุณ   ลานเหลือ                          นายทะเบียน

นาย   ประทักษ์   เหตระกูล                     ประธานฝ่ายหารายได้

นาย   วีรชัย   วโรทยานนท์                     กรรมการหารายได้

นาง   ผุสดี   คีตวรนาฎ                           กรรมการหารายได้

นาย   อัมพรชัย   โหลทอง                      ประธานฝ่ายสวัสดิการ

นาย   อรุณ   ลานเหลือ                          กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นาย   ตุลย์   ศิริกุลพิพัฒน์                       ประธานฝ่ายวิชาการ

นาย   เสรี   โลหิตคุปต์                          กรรมการวิชาการ

นาง   คณิต   นันทวาณี                         กรรมการวิชาการ